Aandachtspunten 2009-11-18

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 18 november 2009


Nota Reservebeleid

(besluit d.d. 5 november 2009 genomen door het presidium, daartoe gemandateerd door de UR)

De Universiteitsraad

gezien:

Het document, ‘Notitie Reservebeleid Universiteit Twente 2009’ kenmerk FEZ/387.216

De reactie van het CvB op de op de door de UR gestelde vragen(UR 09-280) over het reservebeleid van de Universiteit Twente, kenmerk FEZ/387.839.

gehoord:

De mondelinge toelichting van het College in de commissievergadering FVA van 26 augustus 2009 en het overleg van 9 september 2009;

De overleg sessie van de UR op 6 oktober, met KPMG.

overwegende dat:

De ‘Notitie Reservebeleid Universiteit Twente’ een duidelijke aanzet is tot meer transparantie in het financieel management;

De geformuleerde uitgangspunten voor het reservebeleid een voortzetting zijn van het in 1998 ingezette beleid;

Er de laatste jaren een onbalans is gegroeid tussen de centrale (dalende) en decentrale (stijgende) reserves;

De nota Reservebeleid feitelijk een verantwoording is voor de mogelijke investeringsruimte uitgaande van verantwoorde aannames voor de solvabiliteit en de liquiditeit;

Een onttrekking van M€ 25 ten behoeve van het primaire proces feitelijk gefinancierd wordt uit het langlopende krediet om de hoogte van de reserves op peil te houden;

Het accepteren van hogere vermogenskosten voor een langere termijn een verantwoord risico is;

Acceptatie van een verslechtering van zowel de cashflow als het resultaat over eveneens een langere termijn verantwoord is.

Het document ‘Beantwoording vragen n.a.v. de Notitie Reservebeleid’ is een gedegen document dat een duidelijke toelichting geeft op het (Reserve)beleid van de Universiteit Twente.

gehoord de toezegging van het College dat

Een notitie Reservebeleid een vast onderdeel van de jaarlijkse Kadernota zal worden, waarin ook expliciet de in de huidige nota gemaakte aannames over de risicoaannames geanalyseerd worden;

besluit:

Positief te adviseren over de nota Reservebeleid Universiteit Twente 2009.Mededelingen

Het college zal de UR melden of de berichtgeving in het UT - Nieuws over de inhoud van de beoogde BIG-registratie van afgestudeerde TG – ers correct is.


Verslag van de overlegvergadering van 14 oktober 2009

Het college zal nagaan waarom de UR nog geen antwoord gekregen heeft op zijn vraag naar een overzicht van het aantal externe adviseurs dat de laatste jaren aangetrokken is.


Opleiding Master Risicomanagement

De Universiteitsraad,

gezien :

de nota Toets Nieuwe Opleidingen Master Risicomanagement versie 6 juli 2009;

de aanbiedingsbrief van het College van Bestuur d.d. 18 november 2009;

de positieve advisering van de opleidingscommissie MRM en de faculteitsraad MB;

overwegende dat:

de eerder door de URaad naar voren gebrachte opmerkingen voldoende zijn verwerkt;

gehoord:

de toezegging van het CvB dat:

de interne procedure instelling nieuwe opleidingen in het vervolg conform de reglementen wordt afgehandeld;

gezien de geformuleerde eindtermen een MSc-status haalbaar is;

de tabel 'Cost and revenues projection of MRM' op pagina 78 van het document Toets Nieuwe Opleidingen Master Risicomanagement (versie 6 juli 2009) wordt aangepast, zodanig dat deze tabel feitelijk juist is;

besluit:

in te stemmen met de nota Toets Nieuwe Opleiding Master risicomanagement versie 6 juli 2009.


Gedragscode e-mail en internetgebruik

De Universiteitsraad,

gezien:

De “Gedragscode ICT- en Internetgebruik, Universiteit Twente 2009, kenmerk

19 oktober 2009;

De aanbevelingen van de OPUT in haar brief van 3 september 2009 kenmerk OPUT/09/007/MS;

De reactie van de studentenfractie UReka op de gedragscode, kenmerk UR 09- 270;

overwegende dat:

Het voor een organisatie als de Universiteit Twente absoluut noodzakelijk is om een gedragscode voor ICT- en internetgebruik vast te stellen;

Deze gedragscode duidelijkheid dient te geven over de regels en handhaving van die regels voor zover zij het gebruik van deze voorzieningen door medewerkers van de universiteit betreffen;

Er ook voor de studenten, studentenverenigingen en campusbewoners een gedragscode moet worden vastgesteld;

gehoord:

De toezegging van het college dat uitgezocht zal worden welke gedragscode voor studenten, studentenverenigingen en campusbewoners van toepassing dient te zijn;

De toezegging van het CvB dat wijzigingsvoorstellen in en de voorgenomen

evaluatie van de in dit besluit vastgestelde regeling ter instemming worden

voorgelegd aan het OPUT;

besluit:

Voor wat de medewerkersgeleding betreft in te stemmen met de vaststelling van de gedragscode en voor wat de studentgeleding betreft positief te adviseren t.a.v. de gedragscode voor ICT- en internetgebruik voor medewerkers.


Nota Sturing onderzoek

De UR mandateert het presidium het definitieve instemmingsbesluit ten aanzien van de Nota Sturing te formuleren.

Besluit presidium d.d. 25 nov. 2009:

De Universiteitsraad,

gezien :

de notitie Sturing Onderzoek met kenmerk FEZ/386.458;

de aanbiedingsbrief van het College van Bestuur d.d. 18 november 2009;

de instemming met de notitie door CvB-WD, CvB-D en het UMT.

overwegende dat:

bij de behandeling van de kadernota 2010 met het CvB is afgesproken deze notitie apart voor instemming voor te leggen;

door middel van de notitie Sturing Onderzoek het kader van het strategisch onderzoekbeleid wordt vastgesteld;

de nadere praktische invulling in overleg met de wetenschappelijk directeuren verder vorm krijgt, een en ander in relatie met de uitgangspunten van RoUTe’14 en in overleg met de Instituutsraden;

onderzoek niet binnen een jaarcyclus te beoordelen valt en uitgegaan zal worden van een termijn van 5 jaar

gehoord:

De toezeggingen van het CvB dat:

in paragraaf 1. (de beleidskeuzes achter de veranderingen) alsnog de inhoudelijke relatie wordt benoemd en beschreven met de Strategische Visie 2009-2014 “Route14”;

De halvering van de O&O component de kwaliteit en intensiteit van het onderwijsdeel niet aantasten;

De kwantitatieve Indicatoren nader worden ingevuld.

De wijze waarop t.z.t. de definitieve indicatoren aan de URaad worden voorgelegd

(informatie of instemming) is afhankelijk van de mate waarin de afzonderlijke

instituutsraden bij de procedure zijn betrokken.

besluit:

in te stemmen met de notitie Sturing Onderzoek met kenmerk FEZ/386.458 (met uitzondering van bijlage 1: de kwalitatieve indicatoren)


Instellingskwaliteitszorg UT

Het college zegt toe de opmerkingen van de raadsfracties mee te nemen naar een volgende versie van de nota. De uiteindelijke versie van de notitie komt ter instemming naar de UR.


Evaluatie EMB

Het college meldt dat het hier om een tussenevaluatie gaat, een definitieve versie volgt.

De opmerkingen vanuit de raad zullen daarbij meegenomen worden. Het college zal in de nieuwe versie onder meer de samenhang der dingen en de relatie met RoUTe’14 beter tot uitdrukking brengen.

De UR - leden worden nadrukkelijk uitgenodigd nadere tips/opmerkingen ten aanzien van dit punt aan het college door te geven.


Voortgang RoUTe’14

Eind dit jaar zal een tussenrapportage verschijnen met betrekking tot de Schools.

Begin 2010 zal een en ander aan de raad voorgelegd worden.


Schriftelijke rondvraagpunten

De door de raad gemaakte opmerkingen over de International Student Barometer zullen door het college meegenomen worden bij de volgende versie van de IKS notitie.

Het college zegt toe met PA&O het verzoek van de UR te bespreken om de gelegenheid te houden tijdens de introductie van de nieuwe medewerkers een presentatie te geven over de medezeggenschap op de UT.