UR 09-309 Instemming Gedragscode e-mail en internetgebruikAan het College van Bestuuruw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 09 - 309

fax


datum

12 november 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


Onderwerp:

Gedragscode e-mail en internetgebruikGeacht college,Naar aanleiding van het verschijnen van een eerste concept gedragscode voor ICT- en internetgebruik geruime tijd geleden hebben diverse gremia adviezen uitgebracht of aanbevelingen gedaan voor het tot stand komen van een praktisch werkbare en juridisch verantwoorde code. Het (on)wettig gebruik van ICT-middelen en de bescherming van de privacy wordt al door de wet geregeld en een ieder die constateert dat de wet op deze punten wordt overschreden kan daarvoor politie en justitie inschakelen.

Echter voor het gebruik van de voorzieningen binnen onze organisatie ontbrak tot nu toe een helder beschrijving van beperkende regelgeving en mogelijke aktie voor handhaving van de regels. De voorliggende gedragscode voorziet hierin, zij het dan alleen voor het gebruik van deze voorzieningen door medewerkers van de universiteit. Studenten hebben in sommige gevallen een afwijkende positie, waardoor de regels niet één op één van toepassing verklaard kunnen worden, óf waar reeds andere gedragscodes van toepassing zijn. Om ook hier duidelijkheid te verschaffen is meer onderzoek nodig naar deze aparte gevallen en moet worden bekeken of hiervoor aparte gedragscodes opgesteld moeten worden.

In de gedragscode zelf is opgenomen dat er na 2 jaar een evaluatie zal zijn waarbij wordt gekeken of de code in een behoefte voorziet en of de regels in de code door iedereen op de juiste manier begrepen worden. Het ligt voor de hand om dan ook te kijken of er voldoende gehandhaafd is in de afgelopen periode.

In de interne vergadering van 11 november heeft de UR dit punt opnieuw besproken en vervolgens onderstaand conceptbesluit geformuleerd.


De Universiteitsraad

gezien:

-De “Gedragscode ICT- en Internetgebruik, Universiteit Twente 2009, kenmerk

19 oktober 2009

- De aanbevelingen van de OPUT in haar brief van 3 september 2009 kenmerk OPUT/09/007/MS

- De reactie van de studentenfractie UReka op de gedragscode, kenmerk UR 09- 270


overwegende dat:

-Het voor een organisatie als de Universiteit Twente absoluut noodzakelijk is om een gedragscode voor ICT- en internetgebruik vast te stellen.

-Deze gedragscode duidelijkheid dient te geven over de regels en handhaving van die regels voor zover zij het gebruik van deze voorzieningen door medewerkers van de universiteit betreffen.

-Er ook voor de studenten, studentenverenigingen en campusbewoners een gedragscode moet worden vastgesteld.

gehoord:

-De toezegging van het college dat uitgezocht zal worden welke gedragscode voor studenten, studentenverenigingen en campusbewoners van toepassing dient te zijn.

- De toezegging van het CvB dat wijzigingsvoorstellen in en de voorgenomen

evaluatie van de in dit besluit vastgestelde regeling ter instemming worden

voorgelegd aan het OPUT.

besluit:

Voor wat de medewerkersgeleding betreft in te stemmen met de vaststelling van de gedragscode en voor wat de studentgeleding betreft positief te adviseren t.a.v. de gedragscode voor ICT- en internetgebruik voor medewerkers.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter