UR 09-305 Conceptbesluit Opleiding Risicomanagement


Aan het College van Bestuur
uw kenmerk


telefoon

053-489 2027

ons kenmerk

UR 09-305

fax


datum

13 november 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

Conceptbesluit Toets Nieuwe Opleiding RisicomanagementGeacht college,De Universiteitsraad heeft uw verzoek tot instemming met de Toets Nieuwe Opleidingen Master Risicomanagement versie 6 juli 2009 ontvangen en besproken in de OOS – commissie vergadering van 4 november 2009 en de interne vergadering van 11 november 2009. De URaad heeft onderstaand conceptbesluit geformuleerd.


CONCEPT-BESLUIT UNIVERSITEITSRAAD


De Universiteitsraad,

gezien :

de nota Toets Nieuwe Opleidingen Master Risicomanagement versie 6 juli 2009;

de aanbiedingsbrief van het College van Bestuur d.d. 18 november 2009;

de positieve advisering van de opleidingscommissie MRM en de faculteitsraad MB;

overwegende dat:

de eerder door de URaad naar voren gebrachte opmerkingen voldoende zijn verwerkt;

gehoord:

de toezegging van het CvB dat:

de interne procedure instelling nieuwe opleidingen in het vervolg conform de reglementen wordt afgehandeld;

gezien de geformuleerde eindtermen een MSc-status haalbaar is;

de tabel 'Cost and revenues projection of MRM' op pagina 78 van het document Toets Nieuwe Opleidingen Master Risicomanagement (versie 6 juli 2009) wordt aangepast, zodanig dat deze tabel feitelijk juist is;

besluit:

in te stemmen met de nota Toets Nieuwe Opleiding Master risicomanagement versie 6 juli 2009.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad

drs. F.L. Lagendijk,

voorzitter