UR 09-149 Agendaformulier bij Inschrijvingsregeling

CvB stukken voor agenda UniversiteitsraadOverlegvergadering d.d. : 24 juni 2009


Agendapunt : Inschrijfregeling 2009-2010


Bijgevoegde stukken : Inschrijfregeling UT 2009-20101.Status agendapunt:

Rol URaad:

oTer informatie

X Ter advisering

o Ter instemming

oAnders:
2.Eerder behandeld in: nvt3.Toelichting/samenvatting:


Het betreft instemming met:

-de verwerking van een extra wettelijke verhoging collegelden 2009-2010

-de Inschrijvingsregeling UT studiejaar 2009-2010


Jaarlijks dient het College van Bestuur de collegegeldtarieven en de bijbehorende Inschrijvingsregeling vast te stellen. In zijn vergadering van 6 oktober 2008 heeft het College al een besluit genomen over de hoogte van de collegegeldtarieven 2009-2010 (instemming Universiteitsraad op 21 november 2008). Daarbij zijn de wettelijke tarieven voor 2009-2010 vastgesteld op het tarief van 2008-2009 (€ 1565) + de wettelijke index.


Daarna is bekend geworden dat die wettelijke index voor de tarieven 2009-2010 2,04% bedraagt. Vervolgens heeft het Kabinet uitvoering gegeven aan zijn voornemen om de collegegeldtarieven te verhogen met tien stappen van € 22 per jaar te beginnen per studiejaar 2009-2010. Het voornemen daartoe was opgenomen in de strategische agenda voor het hoger onderwijs-, onderzoeks- en wetenschapsbeleid (kamerstukken II 2007-2208, 31288, nr.1).

Het betreffende wetsvoorstel (EK 31.790) is op 24 maart 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV stemden voor. De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid heeft op 7 april 2009 het blanco eindverslag uitgebracht. Het voorstel is op 21 april 2009 als hamerstuk afgedaan. Eind april 2009 is het wettelijk tarief voor een voltijdse inschrijving EER 2009-2010 dan definitief bekend geworden: dit bedraagt dan € 1620.


De verhoging van € 23 (€ 22 +index) is vervolgens in onderstaand overzicht ook, naar rato, doorberekend in het tarief van een inschrijving als deeltijd en als extraneus. De verhoging is niet doorberekend in de overige instellingstarieven.

In onderstaand overzicht zijn de collegegeldtarieven voor het studiejaar 2009-2010 opgenomen.Collegegeldtarieven studiejaar 2009-2010:2009-2010

Wettelijk tarief voltijdse inschrijving (EER)

€ 1620,-

Duale inschrijving (EER)

€ 1620,-

Deeltijdse inschrijving (EER)

€ 1179,-

Extraneus (EER)

€ 979,-

----------------------------------------------------------

-------------------

Instellingstarief B1:
inschrijving bachelor
niet EER bèta (voltijd, deeltijd, duaal)


€ 5180,-

Instellingstarief B2:
inschrijving bachelor
niet EER alfa/gamma (voltijd, deeltijd, duaal)

€ 3940,-

Instellingstarief M1:
inschrijving masteropleiding,
niet EER bèta voltijd, deeltijd, duaal

€ 8600,-


Instellingstarief M2::
Inschrijving masteropleiding

Niet EER alfa – gamma;voltijd, deeltijd, duaal


€ 6547,-

Inschrijvingsregeling.

Voorgesteld wordt om de volgende wizjigingen (t.o.v. de inschrijvingsregeling 2008-2009) op te nemen in de “Inschrijvingsregeling UT 2009-2010”:

1. Procedure Inschrijving.
- In art. 3a. is als voorwaarde voor een inschrijving opgenomen dat voordat een inschrijvingsverzoek voor het nieuwe studiejaar wordt ingewilligd eerst, indien van toepassing, in eerdere studiejaren verschuldigde, maar nog niet betaalde college- of examengelden, moeten zijn voldaan. Dit betreft studenten die gebruik maken van de gespreide betaling en waarvan bijv. de laatste inning door de UT niet geïncasseerd kon worden. Betreffende studenten dienen vervolgens alsnog binnen een bepaalde termijn het verschuldigde bedrag te betalen. Indien studenten hierbij in gebreke blijven en tegelijkertijd opnieuw willen inschrijven voor een nieuw studiejaar is betreffende regel van toepassing.
- In art. 3f is de inschrijving als bijvakker aan de UT geregeld.

2. Tarieven collegegeld/examengeld studiejaar 2009-2010

In art. 8 is onder 2 de overgangsregeling voor studenten uit niet EER-landen komen te

vervallen. De genoemde termijnen om aanspraak te kunnen maken op de overgangs-

regeling zijn zodanig dat er op dit moment geen studenten meer staan ingeschreven die

hierop nog aanspraak zouden kunnen maken.

3. Betaling collegegeld.
In art. 10.1 wordt de betaling van het collegegeld geregeld. De betaling van het collegegeld kan worden voldaan door betaling ineens dan wel door betaling in zes termijnen i.p.v. de huidige tien termijnen. De betaling in zes termijnen is noodzakelijk vanwege de overgang naar Osiris waarin de berekening van de termijnbetaling is afgestemd op een maandsystematiek. Inning in tien termijnen levert allerlei betalingproblemen op voor studenten die in de loop van het studiejaar willen inschrijven en gebruik willen maken van

de termijnbetaling. Resteert inning in zes dan wel twaalf termijnen. Inning in twaalf termijnen als mogelijkheid betekent dat ook in de maanden juli en augustus een inning plaatsvindt, waarbij dan naar verwachting, een groot aantal storneringen zullen optreden doordat de bedragen niet kunnen worden geïnd. Ook dit is nadelig voor studenten, omdat dit vervolgens problemen veroorzaakt bij de inschrijving voor het nieuwe studiejaar.
Uiteraard zal CSA bij de planning van de inning van de zes termijn rekening houden met de verdeling over het studiejaar, zodat studenten die in februari instromen optimaal gebruik

kunnen maken van de termijnbetalingmogelijkheid.

4. Inwerkingtreding

In het kader van eventuele ontwikkelingen m.b.t. het wetsvoorstel ‘Versterking Besturing Hoger onderwijs” is in art.13 een regel opgenomen dat indien de wettelijke grondslag voor onderdelen uit de Inschrijvingsregeling wijzigt, deze wijzigingen zullen worden

overgenomen in de Inschrijvingsregeling. Hierover zullen de studenten, indien van toepassing, uiteraard worden geïnformeerd.
4.(Voorgenomen) besluit CvB:


gezien: De inschrijfregeling UT 2009-2010

gehoord: De toelichting (als ook weergegeven op dit agendaformulier)

overwegende:

- dat de collegegeldtarieven voor 2009-2010 in prinicpe reeds zijn vastgesteld, maar de daarbij behorende Inschrijvingsregeling UT nog niet kon worden vastgesteld wegens ontbrekende informatie over de indexering;

- dat het Kabinet uitvoering heeft gegeven aan zijn voornemen om de collegegeldtarieven te verhogen met tien stappen van € 22 per jaar te beginnen per studiejaar 2009-2010 en dit eind april 2009 kracht van wet heeft gekregen;

- dat dit aanleiding geeft de inschrijvingsregeling 2009-2010 ten opzichte van 2008-2009 op enkele punten te wijzigen.

besluit het college:
1. De collegelden 2009-2010 vast te stellen met inachtneming van de extra wettelijke ` verhoging van € 23 (wettelijke verhoging plus indexering)

2. De Inschrijvingsregeling 2009-2010 vast te stellen.
3. Dit besluit voor advies voor te leggen aan de Universiteitsraad.

4. Na advies van de Universiteitsraad de Inschrijvingsregeling UT 2009-2010 op te nemen in het Studentenstatuut UT.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)

Eerder in URaad aan de orde geweest?

oNee.

oJa, op

Conclusie toen:


Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde punten nadere toelichting behoeft)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………