UR 09-146 Evaluatiecriteria Richtlijn Bindend Studieadvies


Evaluatiecriteria Richtlijn Bindend Studieadvies


Doelstellingen


De doelstellingen van de richtlijn Bindend Studieadvies (BSA) worden als volgt geformuleerd:

Het BSA moet:

a)studenten sneller ‘ op de juiste plek’ te krijgen.

b)studenten uitdagen om vanaf het begin hoge studieprestaties te leveren.

c)Geen bedreiging vormen voor extra-curriculaire activiteiten


Nadrukkelijk is gesteld dat de evaluatie van de pilot de bedoeling heeft na te gaan of de beoogde doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd zijn. De evaluatie van de pilot zal twee jaar na invoering worden geëvalueerd (najaar 2011) met een eventuele tussentijdse evaluatie na één jaar. In het navolgende worden de criteria van de evaluatie gepresenteerd.


Allereerst komt de invloed van het BSA op de prestaties van studenten in het eerste jaar aan de orde, de selectieve functie in het eerste jaar en het studietempo. Aan de hand van de analyses van studiegegevens wordt het studieverloop verduidelijkt van vier cohorten studenten, waarvan er twee onder het BSA systeem vallen (cohorten: 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011).Verder wordt geëvalueerd hoe omgegaan wordt met studenten met een negatief BSA’s en met studenten die door persoonlijke omstandigheden in hun studievoortgang belemmerd worden. Vervolgens wordt gemeten welke personele inzet het uitbrengen van een BSA vergt. Tot slot wordt geëvalueerd of de noodzakelijke randvoorwaarden voor het BSA systeem voldoen aanwezig waren.


Op basis van deze gegevens moet kunnen worden vastgesteld of het BSA in deze pilot haar doelen heeft bereikt.


Evaluatiecriteria


Randvoorwaarden


Voor een goede uitvoering van de pilot BSA moeten de randvoorwaarden op orde zijn. In de enquêtes zullen deze randvoorwaarden worden meegenomen. De faciliteiten en de studiebegeleiding zullen deel uit maken van de enquête, die na het eerste jaar wordt afgenomen..


Randvoorwaarden

 

 

 

Indicatoren

 

In exit-enquête:

 

 

Studiebegeleiding

Gesprekken met studieadviseur e.d.

(aantal)

 

Tevredenheid studiebegeleiding

(kwalitatief)

Faciliteiten

Beschikbaarheid

(kwalitatief)

 

Kwaliteit

(kwalitatief)Selectie en studieprestaties


Er zal hier vooral gekeken worden naar of de doelstellingen, zoals hierboven geformuleerd, bereikt zijn. Om de resultaten van het uitbrengen van een BSA te achterhalen worden gegevens geanalyseerd van studenten in de cohorten 2007 t/m 2011. Er zal op een aantal punten een vergelijking worden gemaakt tussen de cohorten met een BSA (cohorten 2009 t/m 2010) en cohorten die geen BSA kenden (cohorten 2007 t/m 2009).


Algemene gegevens (aantallen)

 

 

 

Indicatoren

 

Resultaat na 1 jaar

Cohortgrootte (Instroom)

(aantal, percentage)

 (cohort 2007/2008; 2008/2009)

Bachelor 1 af na 1 jaar

(aantal, percentage)

 (geen BSA)

Uitval na 1 jaar

(aantal, percentage)

 

Gestopt voor 1 februari

(aantal, percentage)

Resultaat na 1 jaar

Cohortgrootte (Instroom)

(aantal, percentage)

 (cohort 2009/2010; 2010/2011)

Bachelor 1 af na 1 jaar

(aantal, percentage)

 (met BSA)

Uitval na 1 jaar

(aantal, percentage)

 

Positief BSA na 1 jaar

(aantal, percentage)

 

Negatief BSA na 1 jaar

(aantal, percentage)

 

Opschorting BSA wegens

(aantal, percentage)

 

persoonlijke omstandigheden

 

 

Gestopt voor 1 februari

(aantal, percentage)Algemene gegevens studieverloop (persoonlijke omstandigheden)

 

Indicatoren

 

Opschorting BSA wegens

ziekte/handicap

(aantal, percentage)

persoonlijke omstandigheden

bijzondere familieomstandigheden

(aantal, percentage)

(WHW uitvoeringsbesluit WHW

zwangerschap

(aantal, percentage)

2008, artikel 2.1)

bestuurslidmaatschap

(aantal, percentage)

Opschorting BSA wegens andere

Aantal meldingen

(aantal, percentage)

persoonlijke omstandigheden

BSA norm gehaald

(aantal, percentage)

 

Advies: uitstel BSA

(aantal, percentage)

 

Advies: geen uitstel BSA

(aantal, percentage)Algemene gegevens studieverloop (behaalde ECTS)

 

 

Indicatoren

 

Gemiddeld behaald aantal ECTS

Cohort zonder BSA

(gemiddelde, aantal)

1ste studiejaar totaal opleiding

Cohort met BSA

(gemiddelde, aantal)

Gemiddeld behaald aantal ECTS

Cohort met BSA

(gemiddelde, aantal)

1ste studiejaar studenten met

 

 

negatief BSA

 

 

Gemiddeld behaald aantal ECTS

Cohort met BSA

(gemiddelde, aantal)

1ste studiejaar studenten met

 

 

positief BSA

 

 

Beroep bij het College van Beroep voor de Examens (CBE)

 

 

Indicatoren

 


Zaaknummer

Datum beroepschrift

 

 

Ingetrokken

 

 

Minnelijk geschikt

 

 

Uitspraak

 

 

OordeelAlgemene gegevens studieverloop I (curriculumopbouw)

 

 

Indicatoren

 


1ste semester

(vakken, HC/WC/P/Pj)

 

2de semester

(vakken, HC/WC/P/Pj)


Effecten van negatief advies


Om de effecten van een negatief advies te analyseren zal er een enquête gehouden worden onder het gehele cohort en daarnaast zullen de studenten met een negatief BSA geïnterviewd worden. Het doel van de enquête en de interviews is om te achterhalen:

a.Waar studenten na het negatieve BSA terecht zijn gekomen

b.De reden waarom zij een negatief BSA hebben gekregen

c.De mening van studenten over de BSA-pilot


Effecten van negatief advies

 

 

 

Indicatoren

 

Exit-enquete gehele cohort

Tevredenheid over gevolgen BSA

(kwalitatief)

 

Algeheel oordeel opleiding

(1-10)

 

Waardering ruimte extra-curriculaire

(kwalitatief)

 

activiteiten tijdens eerste jaar

 

Exit-interviews studenten met BSA

Redenen voor negatief BSA

(kwalitatief)

 

Vervolg (studie)loopbaan en

(aantal UT)

 

tevredenheid nieuwe opleiding

(aantal HBO)

 

 

(aantal elders)

 

 

(aantal werken)


Inzet personeel


De inzet van personeel bij de pilot BSA zal in de evaluatie worden opgenomen. Er zal een overzicht gemaakt worden voor de cohorten met een BSA (cohorten 2009 t/m 2010) wat betreft de extra inzet van personeel ten behoeve van het BSA.


Inzet personeel

 

 

 

Indicatoren

 

Inzet personeel

jaarlijks aantal werkuur besteed

Studieadviseurs

 

aan BSA

Studentendecanen

 

 

Examencommissie

 

 

Beleidsmedewerker

 

 

Programmacoordinator

 

 

Diversen