UR 09-119 Verslag interne vergadering 22-04-09

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300


Ons kenmerk

UR 09-119

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Datum

22-04-2009

e-mail

l.tijink@utwente.nl

Telefoon

053-4892027 / 2026


http://www.utwente.nl/uraad/


Concept verslag interne vergadering 22 april 2009Aanwezig: CC:, N. Oudalov, H. Poorthuis, C. Pouw, J. Hoogerdijk A. Veenendaal

UReka: D. Dam, R. Kuin, F.R.L. van der Meer, R. van der Kooij, M. Stekkinger

Pro-UT: M. Telgenkamp, J. van Alsté

Lijst Chairman: F. Lagendijk (vz)

Griffie: J. Ribberink, L. Tijink (verslag)


Afwezig: K. Bijkerk, L. Franco Garcia, J. de Goeijen (CC) m.k.

T. Ziehmer (UReka)

J. van Benthem (Pro-UT)1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 09.02 uur.


2.Mededelingen

Presidium

- Ribberink overlegt met de UR-leden of het niet praktischer is om het agendaoverleg aansluitend aan het presidium te houden op dinsdag 2 juni, vanwege een aantal weken rust in de maand mei. De UR wil het agendaoverleg aansluitend aan de overlegvergadering op 6 mei laten staan en vergader-stukken die beschikbaar zijn, digitaal opgestuurd krijgen.

- In het presidium is afgesproken om twee topic commissies in te stellen. Topic commissie Instroomcijfers met als trekker Van Benthem en voor Topic commissie RoUte ’14 is dat Lagendijk. UR-leden wordt verzocht om zich op korte termijn hiervoor op te geven.

Externe commissies

- Ribberink is voor de scholingscommissie op zoek naar een UR-student. Binnenkort starten de voorbereidingen voor de scholingsdagen in september. Hoogerdijk geeft zich op voor deze commissie die nu al bestaat uit Ribberink, Lagendijk en Poorthuis.

De faculteitsraad van CTW zoekt nog naar een opvolger voor Dierkes. De voorzitter informeert bij de leden of men geïnteresseerd is. Er wordt voorgesteld om J. de Goeijen hiervoor te benaderen. Er ligt een uitnodiging voor 12 mei a.s.

- In overleg met Brinksma ligt er een verzoek van Gerard van der Steenhoven, voorzitter van Stuurgroep GS om op 6 mei in de overlegvergadering een toelichting te mogen geven.

Ondanks dat er geen documentatie is, vindt Van Alsté het prettig om vroegtijdig geïnformeerd te worden over de Graduate School. Als voorbereiding kun je de website van RoUte ’14 raadplegen. De overige leden delen dit standpunt.

- Dam heeft zich kandidaat gesteld voor een eenmalige bijeenkomst in het kader van de evaluatie-criteria BSA. De UR heeft er geen bezwaar tegen dat hij op persoonlijke titel hieraan deelneemt.

- Van der Kooij meldt vanuit cie. UCO dat het creëren van keuzeruimte van 30 EC besproken is in de laatste vergadering. De rector vindt een minor van 30 EC wenselijk in het kader van het nieuwe profileringstelsel. De huidige situatie is een minor 20 EC en keuzevakken 10 EC. Daarnaast is de verdiepingsminor en het doorstromen behandeld.

Er is een stuk over Discovery Labs. Vanaf september komen deze labs. Het idee is om daar projectgroepen van 6 tot 8 mensen op in te zetten. Het gaat hierbij om aan projecten te werken die nu in de maatschappij een belangrijke rol spelen en dan bijvoorkeur multidisciplinair. Momenteel wordt er nog gewerkt aan deze regeling voor studentondernemingen.

Contactpersonen

- Hoogerdijk meldt dat het Onderwijs- en Examenreglement besproken is in de faculteitsraad van MB, maar er is geen besluit genomen.

In het verslag van de decanen stond een opmerking dat de UR ingestemd heeft met het OER, maar dit is niet correct. (uitspraak van Decaan Paul van Loon…)

- Dienstraad ICTS organiseert de eerstvolgende bijeenkomst van de Dienstraden. Er is een kort verslag van de laatste bijeenkomst. Ribberink zorgt ervoor dat de leden deze ontvangen.


3. Verslag van de vorige vergadering UR 09-099

Poorthuis geeft aan dat er in de vorige interne vergadering gestemd is over nieuwe werkwijze UR, maar dit ontbreekt in het verslag. Tijink zal het verslag aanpassen.

Van Alsté is van mening dat het doornemen van het verslag van de interne vergadering voelt als mosterd na de maaltijd. Hij voelt er meer voor om het verslag van de overlegvergadering standaard op de agenda te zetten, ondanks dat het een conceptversie betreft.


4. Ingekomen en uitgegane post UR 09-080

Geen opmerkingen


5. Actiepuntenlijst UR 09-036 t/m 1 april 2009

Punt 1. Strategische plannen faculteiten en Instituten kan van de lijst af. Ribberink zal dit punt nog wel bewaken.

Punt 3. Het stuk Gedragscode email- en internetgebruik wordt ter instemming voorgelegd aan de UR, maar is nog niet in het OPUT besproken. Zij hebben nog geen advies hierover uitgebracht. Pouw stelt voor om het conceptbesluit voorlopig aan te houden totdat het OPUT een advies uitbrengt.

Punt 14. Vraag aan CvB aanschaf studieboeken kan van de lijst af. Van Alsté geeft aan dat Boekhandel Broekhuis hiervoor benaderd is. De kwaliteit van de levering van boeken moet omhoog. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om studieboeken te leasen. De beste boeken zijn vaak erg kostbaar, maar er moet gekeken worden naar alternatieven. Het totaalpakket zal kritisch bekeken moet worden.


6. Gedragscode e-mail en internetgebruik UR 09-109B

Alles wat in de commissie PSI besproken is over dit punt, is ook overgenomen in het conceptbesluit.

Kan nu alleen naar het OPUT. Voorzitter gaat CvB berichten dat we voorlopig onze beslissing uitstellen totdat het OPUT advies heeft uitgebracht. Samen met Poorthuis zal hij een brief hiervoor opstellen.


7. Nota Slotregularisatie UR 09-105

Hoogerdijk vermeldt dat er weinig commentaar is geweest op het conceptbesluit, het betreft alleen een aanpassing van OC&W. UR stemt in met het conceptbesluit. Hoogerdijk wil voor de Nota Kaderstelling een topic commissie houden. Het gaat hierbij om de financiële voorbereiding voor het hele jaar. Deelnemers: Hoogerdijk (vz.), Pouw, Van der Kooij, Lagendijk, Kuin en Stekkinger.


8. Notitie Stand van zaken RoUTe ’14 UR 09-102

Deze notitie is uitgebreid besproken in cie. PSI. (zie verslag PSI 15-4)

Punt zou van de agenda af kunnen.


9. Voortgang 3TU proces

Lagendijk kan hierover weinig melden, omdat de vergadering van april afgezegd is.


10. Schriftelijke Rondvraagpunten

Van Alsté meldt dat er een inbraak geweest is bij Biomedische Technologie. Er lijkt een golfbeweging van inbraken op de UT te zijn. Hij vraagt zich af hoe het zit met de beveiliging op de Campus. Wat is het beleid ten aanzien van veiligheid en preventie. Is er een verhoging van inbraken en wat doet de beveiliging hieraan? En is er wel eens gevraagd of Campus 30 km zone kan worden?

Hoogerdijk streeft erna om de overlegvergadering in eindtijd naar voren te halen in verband met weinig agendapunten. De voorzitter zal dit overleggen met CvB.

12. Sluiting

De voorzitter sluit om 10.10 uur de vergadering.


*****