UR 09-182 Aandachtspunten uit overleg van 24-06-2009

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 24 juni 2009,

inclusief besluit Slotregularisatie


Slotregularisatie

(besluit genomen in de interne UR vergadering van 22 april 2009)

De Universiteitsraad,

gezien:

de nota Slotregularisatie 2008 (UR 09-105);

het verslag van de commissie FVA d.d. 15 april 2009;

overwegende dat:

de aanpassingen in de initiële toewijzing van middelen 2008 door OC&W beperkt zijn;

adviseert:

positief ten aanzien van de Slotregularisatie 2008.


Verslag van de overlegvergadering van 1 april 2009

Naar aanleiding van het verslag zegt het college desgevraagd toe de directeur FB te zullen suggereren de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek op de website te plaatsen.


Institutional Plan Graduate School

De Universiteitsraad,

gezien:

het “Institutional Plan Graduate School” (UR 09-148);

de aanbiedingsbrief “Institutional Plan Graduate School” (09-06-2009);

de Notitie Stand van zaken Route ’14 (UR 09-102);

het addendum van het “Institutional Plan Graduate School”;

de schriftelijke beantwoording door het CvB van de UR vragen (geen kenmerk);

gehoord:

de toelichting van Gerard van der Steenhoven (29-04-2009);

de besprekingen tijdens de commissievergadering OOS op 10-06-2009;

overwegende dat:

alle toekomstige schools hoge kwaliteit in het vaandel zullen hebben staan, met de Graduate School als internationaal uithangbord;

de oprichting van de Graduate School een nieuw stap is voor de UT en dat hierbij gaandeweg de vorming de juiste verbeteringen zullen worden aangebracht;

de Graduate School op dit moment niet meer en niet minder dan als een virtuele entiteit moet worden beschouwd;

er een goed kwaliteitszorg systeem komt;

er nagedacht gaat worden over een andere naam voor de “UT Skills Certificate”;

gehoord de toezegging van het CvB UT dat:

er een separaat medezeggenschapsysteem wordt opgezet voor medewerkers, en studenten binnen de Graduate School, zodra de Graduate School meer is dan de thans beoogde virtuele enititeit;

de UR bij het opzetten van het medezeggenschapssysteem van de Graduate School wordt betrokken door hier instemmingsrecht over te krijgen;

in het plan duidelijk wordt opgenomen hoe 1 jarige Msc opleidingen in de Graduate School structuur zullen passen;

er een organogram komt waarin de organisatiestructuur van de Graduate School is weergegeven en waarin onder meer duidelijk wordt beschreven hoe de verantwoordelijkheid van de Dean is ten opzichte van de wetenschappelijke directeuren en de faculteitsdecanen en hoe de medezeggenschap geregeld gaat worden;

er in oktober 2009 extra informatie beschikbaar komt over de financiering van de UT ten behoeve van de Graduate School (T&SP realisation, dissertation grants, UT Guarantee Fund);

in het plan verduidelijkt wordt hoe bepaald wordt of een PhD student het “UT skills certificate” in zijn geheel, of gedeeltes ervan verkrijgt aan het eind van zijn/haar promotietraject. Dit zal begin 2010 gerealiseerd zijn;

in het “UT skills certificate” ook het geven van onderwijs door AIO’s wordt opgenomen

er een derde onafhankelijke supervisor in het “supervisory team” van elke PhD komt;

het college de verantwoordelijkheid erkent voor de internationale PhD student die geen werknemerstatus heeft en in geval van langdurige ziekte, het vervullen van een bestuursfunctie en zwangerschap mogelijk problemen ondervindt bij het afronden van zijn/haar onderzoek;

er binnen een half jaar een evaluatieplan voor de Graduate School komt waarin succesfactoren worden verwoord. Dit plan zal voor het eind van het jaar ter advies aan de raad worden voorgelegd.

de plannen voor de andere schools en de pre-university college in het najaar

verschijnen;

de raad periodiek op de hoogte zal worden gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de Graduate School;

besluit:

In te stemmen met het “Institutional Plan Graduate School”


Contract Santar – UT

De Universiteitsraad,

gezien :

De dienstverleningsovereenkomst Universiteit Twente – Santar 2009 - 2010

De aanbiedingsbrief d.d. 29 mei met korte toelichting kenmerk 386.432/PA&O

(UR 09 - 141)

overwegende dat:

de relatie met Santar van oorsprong voortkomt uit de Universiteit Twente en daarom in cultuur en dienstverlening goed aansluit;

de voorgaande ervaringen met Santar positief zijn.

gehoord:

de mening van het OPUT;

de toelichting van het CvB tijdens de commissievergadering.

gehoord de toezegging van het CvB UT:

dat het opleidings- en ervaringsniveau van de betrokken BHV teams garanties biedt voor een juiste analyse van de aard en ernst van calamiteiten en de benodigde ondersteuning daarbij;

dat enige inconsistenties in de tekst worden gecorrigeerd;

dat bij de discussie in november over studentfaciliteiten studentspecifieke ARBO zaken geïnventariseerd zullen worden.

besluit:

in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst Universiteit Twente – Santar 2009 - 2010


Nota Kaderstelling, incl. nota Sturing onderzoek

(besluit gemandateerd aan en nadien geaccordeerd door het presidium)

De Universiteitsraad,

gezien:

De Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2010 – 2014 (m.u.v. bijlage 21) (UR 09-142);

Het financiële kader in de Nota Sturing Onderzoek (UR 09-142A);

De beantwoording van de schriftelijke vragen uit de commissie FVA (UR 09-161);

De brief van het CvB aan het UMT en concerndirecties, dienstdirecteuren, zakelijk directeuren en directeuren servicecentra (kenmerk: S&C/386.854/RvdH, UR 09 - 184)

overwegende:

Dat ondanks dat de titel van de nota anders doet vermoeden dit slechts de kaderstelling voor het jaar 2010 betreft; volgende jaren krijgt de Universiteitsraad wederom jaarlijks een Nota Kaderstelling aangeboden

Dat de UR veel waarde hecht aan goede verantwoording van de financiële gevolgen van beleidskeuzes richting de UT - gemeenschap

Dat het CvB de UR in deze verantwoording tegemoet gekomen is door het versturen van de eerder genoemde brief;

gehoord:

De toelichting tijdens de FVA - commissievergaderingen van 10-06-2009 en 17-06-2009 en tijdens de overlegvergadering van 24-06-2009

gehoord de toezegging van het College dat:

De Nota Sturing Onderzoek als (onderdeel van) onderzoeksbeleid ter instemming zal worden voorgelegd aan de Universiteitsraad;

Bijlage 21 van de Nota Kaderstelling in een volgende cyclus als separaat agendapunt zal worden behandeld;

In de toekomst terughoudend zal worden omgegaan met het inhuren van externe kennis, en als hier toch voor wordt gekozen dit grondig beargumenteerd wordt;

Bij de Begroting 2010 een specificatie zal worden opgenomen van de uitgaven voor RoUTe ’14;

besluit:

positief te adviseren over de Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2010 – 2014, met uitzondering van bijlage 21.


Inschrijvingsregeling UT 2009 – 2010

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het voorgenomen CvB besluit;

-de toelichting bij dit besluit;

overwegende:

-het feit dat de hoogte van het collegegeld voor niet EER studenten al is vastgesteld in besluit UR-350.

-het feit dat de hoogte van het collegegeld wettelijk is vastgesteld volgens artikel 7.43 in de WHW.

-dat er sinds de Inschrijvingsregeling 2008-2009 weinig is veranderd. Alleen het punt van trekking is veranderd.

-dat de UR adviesrecht heeft t.a.v. het besluit van het CvB tot vaststelling van de Collegegelden en de Inschrijvingsregeling.

gehoord de toezegging van het college dat:

-de frequentie van trekkingen op 12 trekkingen per jaar vastgesteld wordt;

besluit:

positief te adviseren t.a.v. het bovenstaande CvB besluit.


3TU Ontwikkelingsplan en Voortgang 3 TU proces

De Universiteitsraad,

gezien :

het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie 2009-2012 mei 2009

het agendaformulier van het College van Bestuur bij dit plan d.d. 24 juni 2009;

de eerdere bespreking van het voorgaande concept in de interne vergadering van de raad van 22 april 2009;

de brief namens de gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen van de 3 TU’s van 6 april 2009 met kenmerk SUR/2700/fl;

het antwoord op deze brief namens het dagelijks bestuur van de 3TU.federatie.

overwegende:

dat het college de aanvankelijk voorgelegde versie van het Ontwikkelingsplan weliswaar niet op alle afzonderlijke punten heeft aangepast (met name de gevraagde aparte financiële paragraaf) maar op hoofdlijnen tot tevredenheid van de raad;

dat het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie geen beletsel vormt voor de afzonderlijke en actuele beleidsontwikkelingen binnen de UT;

dat naast aandacht voor de technische opleidingen ook ruim aandacht voor de niet technische opleidingen gewenst is in 3 TU verband;

gehoord:

de mening van 3 TUM namens de gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen van de 3 TU’s.

gehoord de toezegging van het Dagelijks Bestuur van de 3TU.Federatie:

dat de verdere concretisering van het Ontwikkelingsplan plaatsvindt in de bestuurlijke jaaragenda van het db 3TU waarin meer aandacht zal worden gegeven aan detail en uitleg.

gehoord de toezegging van het CvB UT:

dat naast de financieringsaspecten van het onderzoek ook aandacht besteed wordt aan die van het onderwijs;

de vraag naar de “scope” van de 3 TU in het Rectorenoverleg van de 3 TU te zullen bespreken. In november zal de UR hier nader over geïnformeerd worden.

besluit:

positief te adviseren met betrekking tot het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie 2009-2012 mei 2009


Evaluatiecriteria pilot BSA

De UR heeft naar aanleiding van de notitie Evaluatiecriteria voor de pilot BSA een ongevraagd advies uitgebracht (UR 09 – 166). Het door de raad gevraagde onderscheid in doelstellingen is inmiddels door het CvB gerealiseerd.

Het CvB zal de door de UR gegeven adviezen om i) de indicatoren aan te vullen met indicatoren ter evaluatie van de relevante randvoorwaarden, ii) naast het noemen van indicatoren ook de daadwerkelijke evaluatiecriteria helder te maken,iii) te onderzoeken of er met de intrede van BSA wellicht in latere jaren een “studiedip” ontstaat, meegeven aan de werkgroep.

Het college zegt voorts toe de privacy van de personen die in beroep gaan bij het CBE te waarborgen.

In de vergadercyclus van oktober zal de UR een herziene versie van het document worden voorgelegd, waarin onder meer de UR adviezen worden meegenomen.


Algemene gang van zaken

Het college zegt toe de studenten meer te betrekken bij RoUTe’14 en de communicatie daarover. Na de vakantie zal opnieuw een bijeenkomst vergelijkbaar aan die van 3 december jl. worden georganiseerd.


Rondvraag

Het college zal in een volgende vergadering terugkomen op de vraag vanuit de raad naar een Gedragscode voertalen in de bachelor.

Gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot het functioneren van de Instituutsraden merkt het college op dat hierin verbetering moet komen. Het CvB zal met de Wetenschappelijk Directeuren hierover in overleg treden.