UR 09-155 Brief UR aan CvB Institutional Plan Graduate School

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 – 155

Fax


Datum

24 juni 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Institutional Plan Graduate SchoolGeacht College,


Aan ons is het “Institutional Plan Graduate School” ter instemming voorgelegd. Wij zijn erg te spreken over de leesbaarheid en de structuur van het plan. Verder hebben wij er veel vertrouwen in dat de Graduate School een goede en ambitieuze toevoeging wordt aan het huidige aanbod van de UT. Na het uitvoerig bespreken van dit plan tijdens de commissievergadering OOS op 10-06-2009, de daaraan voorafgaande Route ’14 bijeenkomsten en de toelichting van Gerard van der Steenhoven op 29-04-2009 zijn wij tot het volgende besluit gekomen:De Universiteitsraad,


Gezien:

het “Institutional Plan Graduate School” (UR 09-148)

de aanbiedingsbrief “Institutional Plan Graduate School” (09-06-2009)

de Notitie Stand van zaken Route ’14 (UR 09-102)


Gehoord:

de toelichting van Gerard van der Steenhoven (29-04-2009)

de besprekingen tijdens de commissievergadering OOS op 10-06-2009


Overwegende dat:

alle toekomstige schools hoge kwaliteit in het vaandel zullen hebben staan, met de Graduate School als internationaal uithangbord

de oprichting van de Graduate School een nieuw stap is voor de UT en dat hierbij gaandeweg de vorming de juiste verbeteringen zullen worden aangebracht

er een goed kwaliteitszorg systeem komt

er nagedacht gaat worden over een andere naam voor de “UT Skills Certificate”

Gehoord de toezegging van het CvB UT dat:

er een separaat medezeggenschapsysteem wordt opgezet voor medewerkers, en studenten binnen de Graduate School

er een flow-diagram komt waarin de organisatiestructuur van de Graduate School is weergegeven waar onder meer duidelijk wordt beschreven hoe de verantwoordelijkheid van de Dean is ten opzichte van de wetenschappelijke directeuren en de faculteitsdecanen en hoe de medezeggenschap geregeld gaat worden

PhD en Masterstudenten ook instemmingsrecht zullen verkrijgen in de nieuw op te zetten vorm van medezeggenschap binnen de Graduate School

de UR bij het opzetten van het medezeggenschapssysteem van de Graduate School wordt betrokken door hier inspraak in te hebben

de fte invulling voor de Dean van de Graduate School in het plan wordt aangegeven

er extra informatie beschikbaar komt over de financiering van de UT ten behoeve van de Graduate School (T&SP realisation, dissertation grants, UT Guarantee Fund))

in het plan verduidelijkt wordt dat de IELTS/TOEFL tests voor het Engels niet voor Nederlandse studenten gaan gelden

in het plan verduidelijkt wordt hoe bepaald wordt of een PhD student het “UT skills certificate” in zijn geheel, of gedeeltes ervan verkrijgt aan het eind van zijn/haar promotietraject

in het “UT skills certificate” ook het geven van onderwijs door AIO’s wordt opgenomen

er wordt gestreefd naar een derde vakinhoudelijk onderlegde supervisor in het “supervisory team” van elke PhD

de internationale PhD studenten die geen werknemerstatus hebben maar een studentenstatus, indien nodig een financiële tegemoetkoming van de UT kunnen krijgen in geval van langdurige ziekte, het vervullen van een bestuursfunctie en zwangerschap in de tijd dat zij aan de UT onderzoek verrichten, zodat zij aan de UT het (deel)onderzoek kunnen afronden

de plannen voor de andere schools en de pre-university college in het najaar verschijnen


Besluit:

In te stemmen met het “Institutional Plan Graduate School”


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

Drs F.L. Lagendijk

voorzitter