UR 09-165 Brief UR aan CvB 3TU Ontwikkelingsplan

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 - 165

Fax


Datum

19 juni 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: 3TU Ontwikkelingsplan


Geacht college,


In de interne vergadering van de Universiteitsraad heeft de raad naar aanleiding van uw verzoek om advies over het 3TU Ontwikkelingsplan onderstaand conceptbesluit geformuleerd. Graag ontvangt de raad uw reactie hierop.


De Universiteitsraad,

gezien :

het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie 2009-2012 mei 2009

het agendaformulier van het College van Bestuur bij dit plan d.d. 24 juni 2009;

de eerdere bespreking van het voorgaande concept in de interne vergadering van de raad van 22 april 2009;

de brief namens de gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen van de 3 TU’s van 6 april 2009 met kenmerk SUR/2700/fl;

het antwoord op deze brief namens het dagelijks bestuur van de 3TU.federatie.

overwegende:

dat het college de aanvankelijk voorgelegde versie van het Ontwikkelingsplan weliswaar niet op alle afzonderlijke punten heeft aangepast (met name de gevraagde aparte financiële paragraaf) maar op hoofdlijnen tot tevredenheid van de raad;

dat het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie geen beletsel vormt voor de afzonderlijke en actuele beleidsontwikkelingen binnen de UT;

gehoord:

de mening van 3 TUM namens de gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen van de 3 TU’s.

gehoord de toezegging van het Dagelijks Bestuur van de 3TU.Federatie:

dat de verdere concretisering van het Ontwikkelingsplan plaatsvindt in de bestuurlijke jaaragenda van het db 3TU waarin meer aandacht zal worden gegeven aan detail en uitleg.

gehoord de toezegging van het CvB UT:

dat naast aandacht voor de technische opleidingen ook ruim aandacht aan de niet technische opleidingen besteed wordt in 3 TU verband;

dat naast de financieringsaspecten van het onderzoek ook aandacht besteed wordt aan die van het onderwijs;

besluit:

Positief te adviseren met betrekking tot het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie 2009-2012 mei 2009
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter