UR 09-165 Besluit UR 3TU Ontwikkelingsplan en Voortgang 3TU proces

UR BESLUIT 3 TU ONTWIKKELINGSPLAN EN VOORTGANG 3 TU PROCES


De Universiteitsraad,

gezien :

het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie 2009-2012 mei 2009

het agendaformulier van het College van Bestuur bij dit plan d.d. 24 juni 2009;

de eerdere bespreking van het voorgaande concept in de interne vergadering van de raad van 22 april 2009;

de brief namens de gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen van de 3 TU’s van 6 april 2009 met kenmerk SUR/2700/fl;

het antwoord op deze brief namens het dagelijks bestuur van de 3TU.federatie.

overwegende:

dat het college de aanvankelijk voorgelegde versie van het Ontwikkelingsplan weliswaar niet op alle afzonderlijke punten heeft aangepast (met name de gevraagde aparte financiële paragraaf) maar op hoofdlijnen tot tevredenheid van de raad;

dat het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie geen beletsel vormt voor de afzonderlijke en actuele beleidsontwikkelingen binnen de UT;

gehoord:

de mening van 3 TUM namens de gemeenschappelijke medezeggenschapsorganen van de 3 TU’s.

gehoord de toezegging van het Dagelijks Bestuur van de 3TU.Federatie:

dat de verdere concretisering van het Ontwikkelingsplan plaatsvindt in de bestuurlijke jaaragenda van het db 3TU waarin meer aandacht zal worden gegeven aan detail en uitleg.

gehoord de toezegging van het CvB UT:

dat naast aandacht voor de technische opleidingen ook ruim aandacht aan de niet technische opleidingen besteed wordt in 3 TU verband;

dat naast de financieringsaspecten van het onderzoek ook aandacht besteed wordt aan die van het onderwijs;

besluit:

positief te adviseren met betrekking tot het Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie 2009-2012 mei 2009


Naar aanleiding van de discussie over de aandacht voor de niet technische opleidingen in 3TU verband – en de opmerking van het college dat 4-jarige opleidingen en het daaraan gekoppelde onderzoek niet worden meegenomen – zegt het college toe de vraag naar de “scope” van de 3 TU in het Rectorenoverleg van de 3 TU te zullen bespreken. In november zal de UR hier nader over geïnformeerd worden.