UR 09-164 Besluit Nota Kaderstelling

UR – BESLUIT Nota Kaderstelling

De Universiteitsraad,

gezien:

De Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2010 – 2014 (m.u.v. bijlage 21) (UR 09-142);


Het financiële kader in de Nota Sturing Onderzoek (UR 09-142A);


De beantwoording van de schriftelijke vragen uit de commissie FVA (UR 09-161);


De brief van het CvB aan het UMT en concerndirecties, dienstdirecteuren, zakelijk directeuren en directeuren servicecentra;

overwegende:

Dat ondanks dat de titel van de nota anders doet vermoeden dit slechts de kaderstelling voor het jaar 2010 betreft; volgende jaren krijgt de Universiteitsraad wederom jaarlijks een Nota Kaderstelling aangeboden

Dat de UR veel waarde hecht aan goede verantwoording van de financiële gevolgen van beleidskeuzes richting de UT-gemeenschap

Dat het CvB de UR in deze verantwoording tegemoet gekomen is door het versturen van de eerder genoemde brief;

gehoord:

De toelichting tijdens de FVA-commissievergaderingen van 10-06-2009 en 17-06-2009 en tijdens de overlegvergadering van 24-06-2009

gehoord de toezegging van het College dat:

De Nota Sturing Onderzoek als (onderdeel van) onderzoeksbeleid ter instemming zal worden voorgelegd aan de Universiteitsraad;

Dat bijlage 21 van de Nota Kaderstelling in een volgende cyclus als separaat agendapunt zal worden behandeld;

In de toekomst terughoudend zal worden omgegaan met het inhuren van externe kennis, en als hier toch voor wordt gekozen dit grondig beargumenteerd wordt;

Bij de Begroting 2010 een specificatie zal worden opgenomen van de uitgaven voor RoUTe ’14;

besluit:

Positief te adviseren over de Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2010 – 2014, met uitzondering van bijlage 21.