UR 09-163 Brief UR aan CvB inzake Contract Santar-UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 - 163

Fax


Datum

19 juni 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Contract Santar - UT
Geacht college,De Universiteitsraad heeft in zijn interne vergadering onderstaand conceptbesluit ten aanzien van het contract Santar – UT geformuleerd. Graag ontvangt de UR uw reactie hierop in de komende overlegvergadering.


De Universiteitsraad,

gezien :

De dienstverleningsovereenkomst Universiteit Twente – Santar 2009 - 2010

De aanbiedingsbrief d.d. 29 mei met korte toelichting kenmerk 386.432/PA&O

(UR 09 - 141)

overwegende:

dat de relatie met Santar van oorsprong voortkomt uit de Universiteit Twente en daarom in cultuur en dienstverlening goed aansluit;

dat de voorgaande ervaringen met Santar positief zijn.

gehoord:

de mening van het OPUT;

de toelichting van het CvB tijdens de commissievergadering.

gehoord de toezegging van het CvB UT:

dat het opleidings- en ervaringsniveau van de betrokken BHV teams garanties biedt voor een juiste analyse van de aard en ernst van calamiteiten en de benodigde ondersteuning daarbij;

dat enige inconsistenties in de tekst worden gecorrigeerd;

voor het volgend contract specifiek aandacht wordt besteed aan de categorie studenten.

besluit:

in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst Universiteit Twente – Santar 2009 - 2010Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter