UR 09-156 Brief UR aan CvB inzake Inschrijvingsregeling UT 2009-2010


universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 -156

Fax


Datum

24 juni 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Inschrijvingsregeling 2009-2010Geacht college,


Bij het door u aan ons voorgelegde besluit inschrijvingsregeling 2009-2010 heeft de URaad de volgende twee opmerkingen.

-Wij zijn erg content met de opmaak en de aanbieding van het stuk.

-Het veranderen van de betalingstermijn van 10 naar 6 maanden is niet wenselijk.

-Zolang dit ondervangen zou kunnen worden door een aanpassing in het systeem, dan is dit zeer wenselijk. Echter zou dit echt niet kunnen, dan zien wij opschorting van het systeem Osiris niet als optie. Maar dan moeten studenten van tevoren wel goed geïnformeerd worden over de verandering van trekking. Dit ook omdat mensen een lening van de IBG kunnen hebben voor het collegegeld. Het zogenaamde collegekrediet. Dit wordt per maand uitbetaald.


Graag horen wij uw mening over het laatste punt. Op basis van hiervan zijn wij tot het volgende conceptbesluit gekomen.CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad


De Universiteitsraad,


Gezien:

-Het voorgenomen CvB besluit;

-de toelichting bij dit besluit;

Overwegende:

-het feit dat de hoogte van het collegegeld voor niet EER studenten al is vastgesteld in besluit UR-350.

-het feit dat de hoogte van het collegegeld wettelijk is vastgesteld volgens artikel 7.43 in de WHW.

-er sinds de inschrijvingsregeling 2008-2009 weinig is veranderd. Alleen het punt van trekking is veranderd.

-dat de UR adviesrecht heeft t.a.v. het besluit van het CvB tot vaststelling van de collegegelden en de Inschrijvingsregeling.

Gehoord de toezegging van het college dat:

-de frequentie van trekkingen op 10 trekkingen per jaar vastgesteld wordt indien dit technisch gezien mogelijk is .Mocht dit technisch niet haalbaar zijn, dat studenten tijdig en goed geïnformeerd worden over andere trekkingen. Dit houdt in: in ieder geval tegelijk met ondertekening van het formulier van betaling van collegegeld.

Besluit:

positief te adviseren t.a.v. het bovenstaande CvB besluit van 6 oktober 2008.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter