UR 09-164 Brief UR aan CvB inzake Nota Kaderstelling

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 - 164

Fax


Datum

19 juni 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Betreft: Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2010 - 2014Geacht College,Met veel aandacht hebben wij ons verdiept in de door u aangeboden Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2010 – 2014. Wij waarderen de opbouw van de nota. De meerjarenbegroting geeft duidelijkheid over de grotere lijn waarin de Nota moet worden gezien. De managementsamenvatting maakt behandeling eenvoudiger en het onderbrengen van de beleidsmatige zaken in het onderdeel Bestuurlijke Agenda maakt de opbouw logisch en duidelijk. Ook de bijlagen zorgen er voor dat veel informatie voorhanden is.


Een van de bijlagen is door ons met extra aandacht ontvangen. Dit betreft bijlage 21, de Prestatie-indicatoren RoUTe ’14. Aangezien hier belangrijke beleidskeuzes zijn geoperationaliseerd willen wij deze bijlage graag in een volgende cyclus nader bespreken. Daarom is in ons conceptbesluit te lezen dat wij deze bijlage op dit moment buiten het advies wensen te houden.

Bij de Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2010 – 2014 is ons ter verduidelijking de Nota Sturing Onderzoek (UR 09-142A) aangeboden. Het financiële kader hierin hebben wij gebruikt als (nuttige) verduidelijking bij de Nota Kaderstelling. Het beleidsmatige aspect van deze Nota zien wij echter als onderzoeksbeleid dat onder ons instemmingsrecht valt. Wij verzoeken u dan ook deze nota als zodanig aan ons voor te leggen. Het advies over de Nota Kaderstelling heeft dan ook geen betrekking op de Nota Sturing Onderzoek.


Ondanks dat wij ons in grote lijnen kunnen scharen achter de inhoud van de Nota Kaderstelling is er een aantal punten waar wij aanvullende toelichting op willen vragen. Wij zijn van mening dat het College over de uitgaven die samenhangen met beleidskeuzes, meer uitleg verschuldigd is aan de UT-gemeenschap. Het betreft de volgende drie punten:


1.Inhuren van externe kennis. Met name in het RoUTe ’14 proces zijn grote bedragen begroot voor externe kennis. Dit terwijl ook veel kennis en ervaring aanwezig is binnen de UT. Graag zien wij toegelicht waarom hier voor gekozen is. Verder vragen wij de toezegging dat in de toekomst terughoudend wordt omgegaan met het inhuren van externen en wanneer kennis binnen de UT aanwezig is hier gebruik van gemaakt wordt. Wanneer toch wordt gekozen voor externe kennis zien wij graag dat dit grondig wordt beargumenteerd. Wij wijzen u in dit verband tevens op art. 12, lid 3, sub n van het UR –Reglement (UR adviesrecht t.a.v. het inhuren van een extern adviseur).

2.Specificatie kosten RoUTe ’14. Uit de Nota Kaderstelling blijkt dat de komende jaren zo’n 21 miljoen euro wordt uitgegeven voor RoUTe ’14. Graag zien wij een specificatie van deze kosten in relatie tot de doelen. Hierbij zien wij ook graag dat rekening wordt

gehouden met de in het vorige punt genoemde wens om grondig te beargumenteren

wanneer gekozen wordt voor het inschakelen van externen.

3.Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van de budgetten, blijkt dat Onderwijs en Onderzoek volgend jaar (fors) inleveren, terwijl de budgetten van de diensten stijgen. Bezuinigingen in het primair proces vanwege hogere overhead “doet” het slecht in de beeldvorming. Wij verzoeken het College daarom haar verantwoordelijkheid te nemen richting de UT-gemeenschap en dit beter te beargumenteren.


Deze punten zorgen er op dit moment voor dat wij nog niet positief kunnen adviseren. Wij nemen daarom geen besluit tijdens de overlegvergadering van 24 juni 2009, maar stellen dit (gebruikmakende van de 30-dagen termijn) uit tot de bovenstaande vragen naar tevredenheid zijn beantwoord.


CONCEPTBESLUIT

De Universiteitsraad,

gezien:

De Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2010 – 2014 (m.u.v. bijlage 21) (UR 09-142)

Het financiële kader in de Nota Sturing Onderzoek (UR 09-142A)

De beantwoording van de schriftelijke vragen uit de commissie FVA (UR 09-161)

De toelichting zoals gevraagd in onze brief dd. 19 juni 2009 (UR 09-164)

overwegende:

Dat ondanks dat de titel van de nota anders doet vermoeden dit slechts de kaderstelling voor het jaar 2010 betreft; volgende jaren krijgt de Universiteitsraad wederom jaarlijks een Nota Kaderstelling aangeboden

Dat de UR veel waarde hecht aan goede verantwoording van de financiële gevolgen van beleidskeuzes richting de UT-gemeenschap

gehoord:

De toelichting tijdens de FVA-commissievergaderingen van 10-06-2009 en 17-06-2009

gehoord de toezegging van het College dat:

De Nota Sturing Onderzoek als (onderdeel van) onderzoeksbeleid ter instemming zal worden voorgelegd aan de Universiteitsraad

In de toekomst terughoudend zal worden omgegaan met het inhuren van externe kennis, en als hier toch voor wordt gekozen dit grondig beargumenteerd wordt

besluit:

Positief te adviseren over de Nota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2010 – 2014, met uitzondering van bijlage 21.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter