UR 09-006 Introductie op Vastgoedplan 2009-2014

Introductie op Vastgoedplan ‘14


Inleiding

De Universiteit Twente is in Nederland de enige echte Campus-universiteit. De UT is in 1961 gesticht als 3e Technische Universiteit. De UT speelt een belangrijke rol in het stimuleren van de regionale economische ontwikkeling. In dat verband werkt de UT in het samenwerkingsverband Kennispark Twente (samen met Provincie Overijssel en Gemeente Enschede-Netwerkstad). Onlangs heeft op 26-01-2009 de Gemeenteraad van Enschede ingestemd met het Masterplan Kennispark. Dit plan omvat de randvoorwaarden en doelstellingen voor een samenhangende ontwikkeling van UT-Campus, Hengelosestraatgebied en B&S-park

Doelstelling van het programma Kennispark Twente is het benaderen van extra werkgelegenheid van 10.000 arbeidsplaatsen in de periode 2000-2020.


Momenteel dient het vigerende Vastgoedplan 2002-2008, dat eind 2009 wordt afgesloten, om voor de UT de onderzoek- en onderwijscapaciteit door (ver) nieuwbouw en groot onderhoud te moderniseren, gericht op een capaciteit van 7000 studenten en 2500 medewerkers.

Inmiddels telt de UT eind 2008 ongeveer 8250 studenten en ca 2900 medewerkers.


Vastgoedplan ‘14

Eind 2008 is binnen de UT de strategische visie Route ’14 vastgesteld.

Er is een grote ambitie om de rol en betekenis van de UT te vergroten en daartoe het onderwijs en onderzoek meer expliciet te organiseren en presenteren. De UT-Campus zal daarbij als belangrijke “asset” moeten worden ingezet. Daarbij moet de doelstelling om 10.000 studenten te kunnen accommoderen worden ondersteund door een adequaat Vastgoedplan ’14. Dit omvat dus de periode 2009-2014. Na de grote renovatie van de capaciteit in het vigerende Vastgoedplan 2003 – 2008 gelden hiervoor de volgende uitgangspunten:


a.de onderwijs– en onderzoekcapaciteit moet in principe op een kwalitatief goed niveau worden onderhouden. Hiertoe ontwikkelt het FB momenteel een meerjarig onderhoudsplan.

b.de bouwprogramma’s die nog niet in het vigerende plan zijn aangepast worden in Vastgoedplan ’14 ingevoerd.

c.voor vervangingsinvesteringen komt uit de exploitatie UT jaarlijks ca. 8 miljoen Euro afschrijving beschikbaar. Dit kan dus gemiddeld jaarlijks worden aangewend.

d.voor een groeiend aantal studenten boven 7000 moeten, indien nodig, onderwijsfaciliteiten worden uitgebreid.

e.voor een groeiend aantal medewerkers boven 2500 moet, indien nodig, eveneens capaciteit worden gecreëerd. Dit is met name het geval voor een deel van fase 1 nieuwbouw Ravelijn voor faculteit MB en indien nodig fase 2. Deze laatste kan wellicht worden gecombineerd met uitbreidingsbehoefte vanuit faculteit GW.

f.capaciteitsuitbreiding vergt in principe nieuwe investeringen boven de uit de exploitatie vrijkomende afschrijving.

g.voor enkele ambitieuze projecten in het kader van Route’14, b.v. een toonaangevend High-tech onderwijsfaciliteit annex Aula, een landmark op de Campus etc. wordt in principe eerst naar externe financiering gezocht.

h.waar mogelijk zullen investeringsprojecten als Sustainable Energy Lab (SEL) in programma’s voor externe financiering worden gebracht. Ook dure parkeerfaciliteiten komen voor externe financiering in aanmerking.

i.Er wordt separaat overlegd met studentenvertegenwoordiging en andere partijen over het toekomstige gewenste studentenhuisvestingsbeleid. Hiertoe is een notitie in ontwikkeling. Investeringen worden in principe door de woningbouwvereniging “de Veste” gedaan.


Planperiode 2009-2014.

Voor de komende periode t/m 2014 zijn de investeringen per project en jaar (jaren) van realisatie zorgvuldig ingeschat. De totale investering bedraagt ca 50 miljoen Euro. Dit past binnen de financiële mogelijkheden van de UT en kan worden gerealiseerd binnen de lopende kredietfaciliteit met de ABN-AMRO (max. 125 miljoen langlopend en max. 40 miljoen rekening courant krediet). Hierbij is nog geen rekening gehouden met mogelijke realisatie van externe financiering voor één of meer projecten, hetgeen de kredietbehoefte doet verminderen.


Risicomanagement

Evenals in het vigerende Vastgoedplan 2003-2008 zal in het Vastgoedplan 2009-2014 ieder afzonderlijk project zorgvuldig worden gebudgetteerd, beheerd en financieel afgewikkeld. Tot nu toe zijn met de toegepaste werkwijze geen overschrijding van betekenis gerealiseerd.

Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van het CvB om het voorgestelde plan regelmatig te toetsen in het licht van de huidige en toekomstige financiële situatie (kredietcrisis). Dat laat onverlet dat meerjarige planning noodzakelijk blijft, teneinde de continuïteit van de exploitatie van de UT in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin te kunnen waarborgen.


Besluitvorming en fasering daarin.

Voorgesteld wordt in te stemmen met het voorliggende Vastgoedplan ’14.

Instemming betekent daarmee:

1.accordering van de voorgestelde projecten voor de hele plan periode en met de aangegeven uitgangspunten.

2.specifieke instemming met uitvoering van de voor 2009 geplande projecten (zie het projectoverzicht). De geschatte omvang hiervan is in totaal ca 3,5 – 4 miljoen Euro in 2009. Eveneens instemming met afronding fase 1 Ravelijn in 2010 (budget 10 miljoen Euro).

3.eind 2009 aanvullend (2e) instemmingsvoorstel voor aantal volgende projecten voor 2010 (en eventueel later). Eventueel presentatie aangepast Vastgoedplan ’14.

4.en zo verder.


Tot slot

Het CvB heeft de overtuiging met deze aanpak van het Vastgoedplan 2009-2014 zo goed mogelijk de diverse doelstellingen te kunnen dienen. Aangezien er per project tot uitvoering wordt besloten en straks gebudgetteerd, zijn er voldoende mogelijkheden om, indien gewenst, tot aanpassingen en positioniteiten besluiten.