UR 09-027 Verslag interne vergadering

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300


Ons kenmerk

UR 09-027

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Datum

21-01-2009

e-mail

l.tijink@utwente.nl

Telefoon

053-4892027 / 2026


http://www.utwente.nl/uraad/


Concept verslag interne vergadering 21 januari 2009Aanwezig: CC: K. Bijkerk, L. Franco Garcia, N. Oudalov, H. Poorthuis, C. Pouw,

A. Veenendaal, J. Hoogerdijk

UReka: D. Dam (kwam later binnen) , R. Kuin, M. Stekkinger (v.vz), F.R.L. van der Meer, T. Ziehmer

Pro-UT: J. v. Benthem, M. Telgenkamp, J. van Alsté

Lijst Chairman: F. Lagendijk (vz)

Griffie: J. Ribberink, L. Tijink (verslag)


Afwezig: W. Dierkes (CC), R. van der Kooij (UReka)


1. Opening 09.00 uur

De voorzitter opent de vergadering.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.2. Mededelingen

Presidium

Flierman heeft voorgesteld om samen met de UR een themabijeenkomst te houden op woensdag

13 mei. De leden worden verzocht om deze datum in de agenda te reserveren.

Brinksma is niet in de gelegenheid om de overlegvergadering van 28 januari bij te wonen.

Omdat de OR van het ITC eind maart met een definitief advies moet komen met betrekking tot de Integratie UT, zal er een groep van de UR gevormd worden en met het ITC een afspraak worden gemaakt. Besloten is dat de volgende leden naar deze bijeenkomst gaan: Ribberink, Poorthuis, Van Benthem, Ziehmer en Lagendijk.

Externe Commissies

Van der Meer zal vanuit de commissie WAR de evaluatie van de Regeling Afstudeersteun naar de UR-leden sturen. Van Alsté meldt in reactie hierop dat hij niet zoveel stukken/mail wil vanuit de UR.

Lagendijk meldt dat de nota Toekomst 3.TU Federatie terugkomt in het presidium en geagendeerd wordt voor de volgende vergadering.

De leden van het Centraal Stembureau zijn inmiddels benoemd door het college en het tijdschema 2009 is in concept vastgesteld. Donderdag 22 januari kunnen de UR-leden een mail verwachten met het tijdschema. Ze krijgen een week de tijd om hierop te reageren.

Van Alsté vraagt zich in het kader van de studentenverkiezingen of er een actie bedacht moet worden om studenten te prikkelen om met een nieuwe partij te komen. Budget is hiervoor immers beschikbaar. De griffier reageert hierop en zegt dat hierover een mededeling gedaan kan worden in de volgende nieuwsbrief. Lagendijk en Bijkerk hebben donderdag 22 januari een afspraak bij UT- Nieuws en nemen dit ook punt mee in hun gesprek.

Contactpersonen

De vertrouwenspersonen UT hebben signalen gekregen dat vrouwelijke personeelsleden door hun chef worden belemmerd in hun carrièrewensen. Er is een bijeenkomst gepland met PA&O om dit onderwerp aan te kaarten. Franco Garcia en Telgenkamp hebben belangstelling voor het onderwerp en Lagendijk zal hun (en Dierkes) nader informeren.3. Verslag interne vergadering 10-12-2008 UR 08-416

Tekstuele wijzigingen

Regel 20 Afwezig CC:: J. van Alsté (Pro-UT) > CC:verwijderd.

Regel 50.Toevoeging: de stemming binnen commissie FVA was positief inzake de begroting.

Regel 31 Toevoeging: Zowel Pouw als Van Alsté zijn sterk tegen het IKS in voorgestelde vorm met name het Mid Term Review.

Regel 36: moeten gewijzigd in zullen.


4. Ingekomen/uitgaande post UR 09-003

Mail Possel inzake voorstel procedure benoeming voorzitter is nu niet van toepassing.

Mocht er een nieuwe voorzitter komen, dan zal deze procedure ter hand worden genomen. De griffier zal Possel hierover informeren.


5. Actiepuntenlijst UR-CvB UR 08-036

Geen opmerkingen van de leden. Lijst is in de commissie vergaderingen al behandeld.


6. Richtlijn BSA UR 08-374

We hebben van het college de managementsamenvatting Stilstand vervolgd ontvangen. Van der Meer heeft vragen verzameld en een conceptbesluit opgesteld. Stekkinger heeft de antwoorden van het college bekeken en is niet tevreden over de manier waarop het college om is gegaan met de vragen, met name de toon. De voorzitter zal dit punt bespreken met het college. Van der Meer voegt hieraan toe dat de randvoorwaarden in dit stuk expliciet gesteld zijn waardoor er weinig ruimte overblijft om kritische vragen te stellen. Bijkerk gaat ervan uit dat het toetsbeleid goed is. Als er een werkgroep opgericht wordt, vindt Pouw niet dat daar een UR-lid in moet gaan zitten. Van Alsté vindt het goed dat een bepaalde groep studenten geholpen wordt om te voorkomen dat het een langdurig proces gaat worden. Dit zal uiteindelijk een positief effect hebben op deze studenten. Uit de evaluatiecriteria moet blijken of een pilot aan een aantal voorwaarden moet voldoen, aldus Lagendijk. Met betrekking tot het conceptbesluit wil Stekkinger de term ter instemming duidelijker vermeld hebben in de tekst en de evaluatie mag aangescherpt worden. Bij punt 5.3 moet het duidelijk zijn dat het gaat om de nieuwe generatie studenten en dat het punt geen terugwerkende kracht heeft. Bij gezien moet het stuk van FR/TNW vermeld worden. Lagendijk wil hieraan toevoegen dat er ten minste één keer contact moet zijn geweest met de mentor of studieadviseur. Van der Meer zal het conceptbesluit aanpassen voor de overlegvergadering.


7. Instellingskwaliteitszorgsysteem UR 08-373 / 375

Veenendaal geeft zijn toelichting op het conceptbesluit. Binnen commissie OOS is er sprake van een tweedeling. UReka heeft een aantal opmerkingen op het conceptbesluit. Ze kunnen zich niet vinden in het woord controle. De uitvoering van de onderwijskwaliteit is de verantwoordelijk van de faculteit.

IKS wordt binnen UReka niet gezien als een controlemiddel, maar juist een belangrijke kwaliteitsverbetering voor de opleiding. Van Alsté meldt vanuit Pro-UT dat de faculteiten en de instituten verantwoordelijk zijn en moeten blijven voor de kwaliteit. De faculteiten zullen ervoor moeten zorgen dat het kwaliteitszorgsysteem niet integraal voor alle opleidingen geldt. Het karakter van de opleidingen verschilt sterk per eenheid. Ze moeten de aanbevelingen uit de vorige accreditatie opvolgen. Lagendijk heeft het gevoel dat Mid Term Review ook kan helpen. 6 jaar is een lange periode en in die tijd kan er veel gebeuren met een opleiding. Primair moet de verantwoordelijkheid en de bevoegdheden van de onderwijskwaliteit bij de decanen liggen. De mening van de decanen in deze discussie is niet bekend. Dit moet helder worden. De doelstelling voor CC blijft de continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van de opleiding. Er kunnen best situaties ontstaan waarbij de MTR een goed middel kan zijn, maar de onevenredige belasting blijft. Van Alsté benadrukt het feit dat de verantwoordelijkheid bij de decanen moet blijven zoals dat ook in de wet is geregeld. De decaan is tenslotte de onderwijsdirecteur. De vergadering wordt om 10.40 uur opgeschort omdat de meningen ver uiteenlopen.

De voorzitter heropent de vergadering om 10.45 uur. CC stemt positief in met het IKS mits de MTR niet generiek toegepast wordt is voor elke faculteit. UReka gaat ook onder voorwaarden akkoord met het IKS.

Pro-UT stemt niet in, omdat er geen behoefte is aan IKS. Het standpunt is al eerder geformuleerd. Lijst Chairman stemt in, mits de decanen verantwoordelijk blijven. Een eigen MTR wordt bekeken per faculteit. De voorzitter vat samen dat we niet tot een gezamenlijk conceptbesluit komen, omdat de meningen sterk uiteenlopen. Hij zal naar aanleiding hiervan het college laten weten dat er geen draagvlak is met betrekking tot de nota. De URaad zal dit punt voorlopig blijven agenderen. In de overlegvergadering zal per fractie het standpunt toegelicht moeten worden. Voorstel is om een nieuwe nota op te laten stellen.


8. Het Vastgoedplan 2008-2012 UR 09-006

Hoogerdijk meldt dat dit vergaderstuk behandeld is in commissie FVA. Het vastgoedplan geeft niet het beeld dat er één lijn is, maar allemaal losse aspecten. Omdat het nodige veranderd wordt in dit plan, zal het college met een nieuw stuk komen voor de volgende vergadercyclus. Van Ast wil de URaad informeren over dit nieuwe stuk in een extra bijeenkomst. Hij stelt voor om deze bijeenkomst op vrijdag 30 januari te houden. De meeste UR leden kunnen niet op deze datum. Pouw vindt het doel van de bijeenkomst niet helder. Uitleg presentatie nieuwe nota kan ook gekoppeld worden aan een commissie vergadering. De UR wil de visie van de UT en de globale veranderingen die eraan zitten te komen koppelen aan Route ’14. Om 11.20 uur voegt Dam zich bij de vergadering. Dit stuk gaat nu van de agenda af. Nieuw datumvoorstel volgt. Aktie Joris.

9. De Begrotingswijziging 2008 UR 09-008

Deze begrotingswijziging is geen slotregulatie, dit wordt straks samengevoegd met de definitieve Slotregularisatie. Punt gaat van de agenda af.


10. ITC- een nadere uitwerking stavaza

Poorthuis vindt dat dit vergaderstuk te laat aangeleverd is. Het kan niet meer behandeld worden. Punt schuift door naar de volgende cyclus. De delegatie die naar de bijeenkomst ITC gaat zal terug rapporteren aan de URaad.


11. Voortgang Route ‘14

Het definitieve voorstel dat er nu ligt is besproken met Poorthuis en Lagendijk; dit bevat in principe alles wat we willen en is dus volledig. Route ’14 zal gedrukt worden voor alle medewerkers. Ziehmer wil het stuk nu al ontvangen. Aktie Poorthuis.


12. Voortgang 3TU proces

Geen mededelingen.


13. Schriftelijke Rondvraagpunten

De masteropleiding Risicomanagement is niet ter instemming voorgelegd aan de URaad. Veenendaal heeft hierover schriftelijke vragen opgesteld voor het college. Het is afwachten waar het college mee komt maar er wordt voorgesteld om binnen de fracties te evalueren wat onze bevoegdheden zijn en wat voor sancties we evt. kunnen nemen.


Stekkinger heeft vorige week een overleg bijgewoond van ISO en wil nog een extra punt toevoegen aan de schriftelijke rondvraag genaamd Collegegeldvrij besturen. Hij wil de mening van het college hierover weten. Hij zal de vragen voor 22-1 naar de griffier sturen.


14. Rondvraag

Van Alsté heeft behoefte aan een gesprek namens de URaad in het kader van de benoeming van Blitterswijk, omdat hij nog met bepaalde vragen zit. Het gaat om het democratische recht van de instituutsraden. De voorzitter stelt voor dat Van Alsté, Dam en Bijkerk dit gesprek aangaan en terug rapporteren aan de URaad.


Van Alsté wil de kostprijs voor studieboeken voor studenten aansnijden. Hij is van mening dat de prijzen erg hoog liggen en wil kortingen bedingen, wellicht via de bibliotheek.

Dit is mogelijk een punt in 3.TU verband.


15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur.