UR 09-071 Brief aan CvB Creative Technology

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 – 071

Fax


Datum

27 februari 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Creative TechnologyGeacht college,


De URaad heeft uw verzoek tot instemming met de aanvraag van de nieuwe opleiding Creative Technology ontvangen en naar aanleiding van de OOS - commissievergadering van 11 februari 2009 zijn er vragen opgesteld. Na beantwoording hiervan blijven een paar kleine punten over die wij graag nog toegelicht zouden zien. Over het geheel gezien staan wij positief tegenover het idee van de studie Creative Technology en de aanvraag voor deze opleiding. Het document geeft een goed beeld van de studie en geeft aan dat er ons inziens voldoende onderzoek is gedaan.

Een bijkomende vraag die nog niet gesteld is betreft de bekostigingssystematiek omdat de beoogde opleiding zowel door technische faculteiten als de maatschappijwetenschappelijke wordt verzorgd (hoge of lage bekostiging).

De URaad heeft onderstaand conceptbesluit opgesteld, graag ontvangen wij uw reactie hierop.CONCEPT BESLUIT Universiteitsraad

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het rapport: Creative Technology (Deel A, B en C)

-De aanbiedingsbrief: verzoek om instemming Creative Technology

-De beantwoording van de vragen van de URaad

overwegende dat:

-TW aangeeft dat de voorgestelde wiskunde te zwaar is voor VWO studenten met een maatschappij profiel.

-Er voldoende aandacht is besteed aan hoe er omgegaan moet worden met mensen met een negatief advies bij het intakegesprek.

-De intakegesprekken zoals verwoord in het rapport niet kunnen gelden voor buitenlandse kandidaten.

-De voorwaarde wordt ingevuld dat er voldoende faciliteiten zijn om buitenlandse kandidaten te huisvesten en anderzijds te faciliteren.

-Er voldoende aandacht is besteed aan de verwachte grote instroom en eventuele organisatorische problemen die dit met zich meebrengt.

-Er voldoende Engelstalige minors zijn.

-De opleiding volgens het marktonderzoek voldoende studenten kan aantrekken om bestaansrecht te hebben.

-Er voldoende aandacht is geschonken aan de profilering van deze brede Bachelor of Science opleiding ten opzichte van reeds bestaande Bachelor of Science programma’s.

-De heterogene instroomgroep opgeleid dient te worden tot een homogene uitstroomgroep.gehoord de toezegging van het college dat:

- Er een gedragscode opgesteld wordt voor het gebruik van Engels in de Bachelor;

-Er op korte termijn een doorstroom matrix komt zodat het voor studenten helder is welke masters zij kunnen volgen;

-Er naast de extra studiebegeleiding andere maatregelen zijn/komen om de nu voorziene hoge drop-out rate tegen te gaan.

-Er voldoende docenten zijn die de benodigde wetenschappelijke kennis en ervaring hebben om de creatieve vakken op het gewenste niveau te verzorgen.


besluit:

-In te stemmen met de aanvraag van de van de bacheloropleiding Creative Technology.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

drs F.L. Lagendijk

voorzitter