UR 09-006 Vastgoedplan 2009-2014

kenmerk

VGD/393/08/Frn

datum

december 2008Versie 2.4Vastgoedplan ‘14


Inleiding

Voor u ligt een operationeel uitgewerkt vastgoedplan 2009 – 2014 waarin zowel projecten om het onroerend goed up-to-date te houden zijn geformuleerd, als projecten op uitbreiding van de capaciteit (> 10.000 studenten) als op capaciteit van nieuwe positionering van de UT op de Campus.


De Universiteit Twente (UT) is een moderne “University of Technology”. Op de Campus van de UT betekent dit een goede mix van onderwijs- en onderzoekcapaciteit gericht op realisatie van de missie.

Het Vastgoedplan 2003-2008 is eind 2009 gerealiseerd. Door (ver)nieuwbouw en groot onderhoud is het vastgoed van de UT vergaand gemoderniseerd, gericht op een capaciteit van 7.000 studenten en 2500 medewerkers.


Voor de nabije toekomst is de visie, verwoord in Route ’14, richtinggevend.

Op het gebied van Campus- en Vastgoedontwikkelingen zijn uit Route ’14 de volgende onderwerpen van belang:

- een aantrekkelijke Campus als werk- en woonomgeving

- bedrijvigheid op de Campus gedurende 24 uur, 7 dagen per week

- groei naar 10.000 studenten

- deelname in Kennispark als Ondernemende Universiteit

- landmark op de Campus

- toonaangevende High-tech onderwijsfaciliteit / aula

- centrale campusprogrammering

- verruiming van openingstijden en onderwijs van 9 tot 9

- meer variatie in studentenhuisvesting

- integratie Campus in verdere ontwikkeling KennisparkMasterplan 2001

Het Masterplan 2001, opgesteld door hoofdarchitect Jan Hoogstad, is ook de basis voor de vastgoedontwikkeling in de periode 2009 - 2014. Uitgangspunten van dit Masterplan zijn:

-nadruk op primaire processen

-samenwerking in onderwijs en onderzoek

-ondernemend samenwerken

-versterking van het groen

Wat ruimtelijk als volgt is vertaald:

-flexibel ruimtegebruik

-generaliteit van de gebouwen

-gekoppeld gebouwenbestand

-integratie van faciliteiten.

Deze uitgangspunten en de ruimtelijke vertaling hiervan zijn vastgelegd in een 2-tal publicaties:

-Masterplan deel 1 Uitgangspunten d.d. maart 2001

-Masterplan deel 2 Structuurplan d.d. mei 2001.

Dit betekent concreet dat de bebouwing van het UT-terrein is geconcentreerd in 2 centra. In het Onderwijs- en Onderzoekscentrum (gelegen tussen de Drienerlolaan, Boerderijweg, Achterhorst en Hallenweg) zijn de onderwijs- en onderzoeksfuncties gehuisvest; het Woon- en Leefcentrum (gelegen tussen Calslaan, Langekampweg, Zul en Boerderijweg) is bestemd voor studentenhuisvesting, sport&cultuurfuncties en overige voorzieningen. De rest van de Campus blijft open en groen. De centra zijn autovrij en alleen toegankelijk voor wandelaars, fietsers, transport- en noodverkeer.


Gebiedsontwikkeling

Drienerlolaan

Uitgangspunt voor de Campusindeling is het Masterplan 2001. Ten gevolge van de ontwikkeling van het Masterplan Kennispark is voor het Vastgoedplan ’14 één afwijking van het Masterplan 2001 relevant. De Drienerlolaan blijft gehandhaafd en in plaats daarvan zal de Zul tussen Hallenweg en Boerderijweg als autoverbinding verdwijnen. Dit in verband met de hierna beschreven uitbreidingsmogelijkheid van het O&O-centrum in het gebied Hallenweg noord.

Hallenweg noord

Het gebied waar HDL, Paviljoen, Garage, Seinhuis en Middenspanningsverdeelstation staan wordt aangeduid met Hallenweg noord en wordt aangewezen als uitbreidingsmogelijkheid van het O&O-centrum richting “Common Green” zoals gedefinieerd in het Masterplan Kennispark.

Hieronder wordt een project gedefinieerd (project 1.c) om het HDL te vervangen door een nieuw te bouwen laboratorium bij de Kleinhorst. Hierdoor ontstaat op de locatie van het huidige HDL de mogelijkheid om het O&O-centrum, bij voldoende nieuwe ruimtebehoefte, uit te breiden richting de “Common Green”.

Vrijmaken van de locatie Garage door vervangende nieuwbouw op de Campus of daarbuiten geeft een tweede mogelijkheid om het O&O-centrum richting “Common Green” uit te breiden. Daarbij moet wel bedacht worden dat het verplaatsen van de Garage een weliswaar relatief geringe investering zal vergen, maar dat het verplaatsen van Seinhuis en Middenspanningsverdeelstation een zeer hoge investering vraagt alleen al vanwege het omleggen van vele kabels/leidingen. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw ter plekke van de Garage moet dan ook rekening gehouden worden met de blijvende aanwezigheid van deze twee gebouwen door deze bijv. in het nieuwe volume op te nemen. Ook hier geldt dat deze uitbreidingsmogelijkheid pas aan de orde komt als er vanuit het onderwijs resp. onderzoek behoefte ontstaat aan meer ruimte.


Consequenties vastgoed t.g.v. Route ‘14

Landmark op de Campus

Pas na realisatie van de huidige nieuwbouw in het O&O-centrum, met name het project Carré/Nanolab en de herontwikkelde Langezijds in het kader van het project “Chemie van Twente” is het zinvol om te bezien of er nog een landmark als aansprekend architectuur project aan het gebouwenbestand moet worden toegevoegd. De projecten Carré/Nanolab resp. herontwikkeling Langezijds beogen immers een zelfde status en er moet voor worden gewaakt dat er niet zo veel landmarks worden gerealiseerd dat zij als afzonderlijk bouwwerk daarom niet meer opvallen. Uiteraard zijn ook de ruimtebehoefte en de financiële ruimte van de UT hierbij mede bepalende factoren.


Toonaangevende High-tech onderwijsfaciliteit / aula

M.b.t. High Tech onderwijsfaciliteit

Er zijn plannen in ontwikkeling om op de UT te beschikken over een toonaangevende high tech onderwijsfaciliteit. Deze zal in eerste instantie gerealiseerd worden door een aantal nieuwe onderwijsruimten in Carré als zodanig in te richten. Concreet wordt hierbij gekeken naar de nieuwe onderwijsruimten in de entree hal van Carré, de voormalige hal B. Hiermee kan ervaring worden opgedaan met deze high tech onderwijsfaciliteit. Op basis van deze ervaringen zal een definitiestudie worden verricht hoe de high-tech onderwijsfaciliteiten in een aansprekend gebouw kunnen worden gehuisvest.


M.b.t. Aula

Onderdeel van het lopende project verbouwing Waaier is het realiseren van de mogelijkheid om zalen Waaier 1 en 2 te kunnen combineren tot 1 grote zaal; zaal Waaier 3 krijgt een speciale inrichting voor het houden van speciale academische bijeenkomsten. Na opgedane ervaring met deze nieuwe faciliteiten in Waaier zal beoordeeld kunnen worden of er behoefte is aan een aparte aula.


Ruimtebehoefte onderwijs

De ruimtebehoefte voor onderwijs in het Vastgoedplan 2003 is gebaseerd op 7.000 studenten en komt uit op 48 hoor/werkcollegezalen. Daarnaast zijn er bij de uitvoering van het Vastgoedplan maart 2003 22 jaarzalen gerealiseerd en beschikt een aantal faculteiten over eigen onderwijsruimten. Na gereedkomen van de nieuwbouw Ravelijn zijn er op de UT 122 projectruimten gerealiseerd.

Gezien de ambitie om door te groeien naar 10.000 studenten rijst de vraag of dit aanbod aan onderwijsruimten voldoende zal zijn. Hierover is in de Werkgroep Onderwijs Ruimten (WOR) regelmatig gediscussieerd. Het lijkt er op dat de benodigde onderwijsruimte eerder afhangt van de onderwijsvormen en het onderwijsrooster (denk aan een intensivering van het onderwijs van 40 naar 50 te verroosteren uren per week) dan van het aantal studenten. Om aan de thans bekende extra behoefte aan onderwijsruimte te kunnen voldoen is in het Vastgoedplan ’14 een nieuw onderwijsvolume tussen Westhorst en Kleinhorst opgenomen. Dit gebouw zal worden gerealiseerd als een generiek (onderwijs)gebouw; d.w.z. dat het de mogelijkheid moet bieden om zowel jaarzalen als hoor/werkcollegezalen te huisvesten.

In verband met het toenemende gebruik van laptops zullen alle ruimten voor studenten en onderwijs worden voorzien van voldoende 230V-aansluitingen en de gebouwen van het benodigde koelvermogen worden voorzien. De opbergruimten voor laptops (lockers) worden standaard uitgerust met een 230V aansluiting


Opzet van het Vastgoedplan ‘14

In het Vastgoedplan ’14 wordt per gebied (O&O-centrum resp. W&L-centrum) en vervolgens per gebouw(complex) van oost naar west een beschrijving gegeven van de stand van zaken per 2008 en vervolgens de noodzakelijke resp. gewenste vastgoedontwikkeling beschreven. Uit de beschrijvingen volgen per gebouw de in de periode 2009 – 2014 te voorziene vastgoedprojecten.

Onder het kopje “Infrastructuur” worden de projecten beschreven, die te maken hebben met noodzakelijke bovengrondse aanpassingen van wegen, parkeren, of groenvoorzieningen en ondergrondse infrastructuur (aanbrengen van leidingwerk voor nutsvoorzieningen).

Tenslotte is het overzicht opgenomen van de projecten van het Vastgoedplan ’14 en is aangegeven in welke periode deze projecten zullen worden gerealiseerd.

O&O-centrum

1. Horstcomplex

Algemeen

Het Horstcomplex is gerenoveerd en uitgebreid in de periode 2000 – 2008.

De Horsttoren en -ring zijn gerenoveerd in de periode 2000 – 2003.

De Oosthorst en Noordhorst zijn ingericht als onderwijsruimten (met jaarzalen) in 2004.

De Westhorst is ingericht als laboratoriumgebouw voor in 2005.

De Zuidhorst is uitgebreid en ingericht als laboratorium voor biomedisch technisch onderzoek in de 2005/2006.

Meander is in 2006/2008 gebouwd t.b.v. procestechnologisch onderzoek. Tijdens de bouw van Meander is een programmawijziging ontstaan in het kader van het revitaliseringplan faculteit TNW d.d. 28 februari 2006. Daarom zijn gedurende de bouw van Meander een aantal ruimten “on-hold” gezet en pas na de bouw ingevuld met andere TNW-activiteiten dan oorspronkelijk voorzien (Meander fase 2).

1.a.fase 3 Meander t.b.v. TNW/LPNO en TNW/ COPS

Na afronding van Meander fase 2 is nog 560 fnm2 laboratoriumruimte in Meander (begane grond) beschikbaar. TNW heeft een voorstel ingediend (BFD-TNW/08.0370/Akn/khp d.d. 25 juni 2008; ref. VGD08/414) voor de invulling van deze ruimte (Meander fase 3). Het betreft de leerstoelen LPNO en COPS. De leerstoel LPNO was oorspronkelijk geprojecteerd in Carré, maar is bij de verkleining van het ontwerp van Carré destijds in het Hoge Druk Laboratorium gepland. TNW heeft in zijn revitaliseringsplan de wens geuit het HDL te sluiten en stelt nu voor LPNO te huisvesten in Meander evenals de leerstoel COPS. Hiertoe dient de (begane grond) vloer van Meander aangepast te worden om te kunnen voldoen aan de trillingseisen die zowel LPNO als COPS stellen.

1.b.Uitbreiding onderwijsruimte (jaarzalen)

CTW heeft aangegeven behoefte aan extra kantoren en jaarzalen te hebben (CTW/A-07.0820 d.d. 23-10-2007; ref. VGD07/757). Het betreft per 2008 20 kantoren en 3 jaarzalen (één zaal voor 30 studenten, één voor 130 studenten en één voor 80 studenten). Bij realisatie van de facultaire doelstelling om te groeien naar 500 studenten en 20 extra onderwijsmedewerkers is voor de periode 2009 e.v. een uitbreiding met 3 jaarzalen en 12 kantoren gewenst.

Ook vanuit TNW is de vraag naar meer jaarzalen gekomen. TNW heeft een voormalige practicumruimte in Hogekamp tijdelijk ingericht als jaarzaal. Voor deze zaal zal een definitieve oplossing gerealiseerd moeten zijn per februari 2010 als Hogekamp wordt afgestoten door de UT. Daarom zal tussen Kleinhorst en Noordhorst een nieuw onderwijsvolume worden gerealiseerd waarin ca. 6 - 8 jaarzalen kunnen worden ondergebracht, een en ander afhankelijk van de gewenste grootte van deze zalen.

1.c.SEL (Sustainable Energy Lab; ref VGD08/389)

IMPACT heeft samen met TNW een voorstel ingediend voor de nieuwbouw van een Sustainable Energy Lab (SEL). In dit laboratorium zullen de nieuwe onderzoeksactiviteiten van IMPACT op het gebied van duurzame energie worden ondergebracht en de hoge druk activiteiten vanuit het af te stoten bestaande Hoge Druk Laboratorium HDL (zie project 9). In dit nieuwe volume zal ook de door CTW gewenste uitbreiding van kantoorruimte worden opgenomen. Het SEL zal worden gerealiseerd tussen Westhorst en Kleinhorst, zodanig dat Kleinhorst in dit nieuwe gebouw wordt opgenomen.

Met de realisatie van de extra onderwijsruimte en het SEL is de capaciteit van uitbreiding van het Horstcomplex volledig benut.


2. Carré

Algemeen

Carré zal in 2009 in gebruik worden genomen. Het oorspronkelijke Programma van Eisen is gedurende de bouw gewijzigd door het huisvesten van EWI/TW in de Citadel, waardoor op vloer 4 Carré ca. 400 fnm2 laboratoriumruimte beschikbaar is gekomen.


2.a.invulling beschikbare ruimte Carré (o.a. vloer 4 voormalige bestemming TW) met nieuw TNW-programma

In Carré is ruimte beschikbaar gekomen door EWI/TW permanent te huisvesten in Citadel. Deze ruimte zal worden bestemd voor het huisvesten van TNW-groepen. Het betreft de volgende onderdelen (zie BFD-TNW/08.0370/Akn/khp d.d. 25 juni 2008; ref. VGD08/414):

-leerstoel Verstappen

-uitbreiding SMCT

-herbestemmen en/of verzwaren van de specificaties in een aantal ruimten van TG

-practicum ruimte scholieren/reserve

Dit zijn deels nieuwe activiteiten en deels uitbreiding van bestaande activiteiten, niet voorzien in het Vastgoedplan maart 2003.

2.b.herbestemming Bio-magnetisch Centrum

Na in gebruik name van Carré zal het huidige Bio-magnetisch centrum leeg komen te staan. Er dient nader onderzoek gepleegd te worden over herbestemmen bijv als centrale archiefruimte (zie ook project 9a en 24b) resp. amoveren.


3. Nanolab

Algemeen

Het Nanolab zal, als vervanging van de huidige Clean Room/CMA-laboratorium in 2009 gerealiseerd zijn en in gebruik worden genomen. Er zijn op dit moment geen plannen bekend voor wijzigingen/uitbreidingen in het te realiseren PvE .


4. Waaier

Algemeen

De Waaier wordt in de periode 2008/2009 aangepast. De omvang van het bedrijfsrestaurant wordt vergroot en wordt het mogelijk om zalen Waaier 1 en 2 te kunnen combineren tot 1 grote zaal. Zaal Waaier 3 krijgt een bijzondere aankleding voor het houden van speciale academische bijeenkomsten. Tevens wordt het achterstallige onderhoud aangepakt. Er is op dit moment geen aanleiding voor wijziging/uitbreiding van het te realiseren PvE.


5. Zilverling

De voormalige TO/INF-bibliotheek is verbouwd tot studentenruimte/educafé en hal A is aangepast t.b.v. het huisvesten van de EWI Welpzaal. In het kader van het Vastgoedplan maart 2003 zijn er geen renovatie/(ver)bouwactiviteiten aan de hoogbouw van de Zilverling verricht.

5.a. inventariseren en uitvoeren van eventueel noodzakelijk groot onderhoud

In het kader van het up-to-date houden van het UT-gebouwenbestand zal een bouwkundige en installatieopname worden gedaan. De daaruit voortkomende noodzakelijke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Gezien de vele klachten over de te hoge temperatuur in het gebouw in de zomermaanden en met het oog op de realisatie van het Createch-lab zal de gebouwkoeling verbeterd worden.

5.b. realisatie Creative Technology-lab (project te financieren vanuit EWI)

Vanuit EWI is de vraag gekomen om een SMART-XP-laboratorium in Zilverling in te richten. Eventuele bouwkundige aanpassingen en aanpassingen van de gebouwinstallaties zullen vanuit het Vastgoedplan ’14 worden gefinancierd. De inrichting wordt door EWI gefinancierd;


6 Citadel

Algemeen

Het interieur van de hoogbouw Citadel is in 2008 opgeknapt en ingericht voor de definitieve huisvesting van EWI/TW (vloer 1 - 3) en GW/Psych (vloer 4). Evenals de Zilverling zijn er vanuit het Vastgoedplan maart 2003 geen renovatie en/of grootonderhoudswerkzaamheden aan de Citadel uitgevoerd.

6.a.vervanging sanitair

Afgezien van de sanitaire voorzieningen lijkt het gebouw in goede staat. Een bouwkundige/installatieopname lijkt niet noodzakelijk.

6.b.invulling toren

Citadel T100 wordt ingezet als collegezaal. Vloer T200 en T300 komen ter beschikking voor EWI/TW.

Citadel T400 wordt ingericht als vergaderzaal t.b.v. GW, zodat in Cubicus extra kantoorruimte vrijkomt ter verlichting van de ruimtenood in dat gebouw. Deze 4 ruimten worden van nieuwe vloerbedekking voorzien en worden geschilderd.


7. Ravelijn

Algemeen

De nieuwbouw Ravelijn omvat in het kader van het Vastgoedplan maart 2003 8.900 BVOm2. De huidige omvang van M&B vraagt om ca 13.000 BVOm2. M&B heeft de ambitie om door te groeien naar ca. 3.400 studenten in 2011. Deze ambitie past binnen de Route ’14 doelstelling om te groeien naar 10.000 studenten en betekent dat de ruimtebehoefte van M&B in 2011 uitkomt op 16.300 BVOm2. De nieuwbouw Ravelijn is in 2 fasen opgeknipt.

7.a.uitbreiding programma M&B met 4.000 m2 BVO t.o.v. Vastgoedplan 2003

Fase 1 omvat 12.900 BVOm2 en wordt thans gerealiseerd; deze fase is 4.000 BVOm2 groter dan in het Vastgoedplan maart 2003 voorzien. De hiervoor benodigde middelen komen ten laste van het Vastgoedplan ’14.

7.b.fase 2 Ravelijn (zie ook project 8b)

In het programma van eisen 2006 voor de nieuwbouw Ravelijn heeft M&B de ambitie neergelegd om te groeien van 1.843 studenten resp. 305 medewerkers per 2006 naar ca 3.400 studenten resp. 400 medewerkers per 2011. Als deze ambitie wordt gerealiseerd dient Ravelijn te worden vergroot met 3.400 BVOm2. Deze uitbreiding zal richting Cubicus worden gerealiseerd zodat fase 2 Ravelijn gecombineerd kan worden met uitbreiding ruimte t.b.v. GW annex Cubicus (zie project 8b).


8. Cubicus

Cubicus is na de brand in november 2002, in 2003-2004 gerenoveerd en aangepast voor de huisvesting van GW.

8.a.tijdelijke huisvesting voor GW

De faculteit GW heeft aangegeven in dat gebouw te weinig ruimte te hebben voor zowel medewerkers als studenten (afstudeerders) en een Gedragswetenschappelijk laboratorium. De faculteit heeft daarom aan het CvB gevraagd om vooruitlopend op uitbreiding van Cubicus een semipermanent kantoorgebouw ad ca. 1.000 fnm2 te realiseren annex Cubicus (BFD-GW/2008-478/ek d.d. 8 juli 2008; ref. VGD08/439).

8.b.Onderzoek realisatiemogelijkheden GW-lab los van uitbreiding Ravelijn/Cubicus

Gezien de korte termijn waarop deze extra ruimte beschikbaar moet zijn en de termijn waarop de 2e fase Ravelijn gerealiseerd kan worden heeft het CvB vooruitlopende op de definitieve oplossing ingestemd met het huren van een semipermanent kantoorgebouw te plaatsen in de buurt van Cubicus.

8.c.uitbreiding kantoorruimte, ruimte voor afstudeerders en een Gedragswetenschappelijk laboratorium (zie ook project 7b).

De definitieve oplossing voor de ruimtenood van GW is structurele nieuwbouw liefst annex Cubicus. Hierin komen naast de bovengenoemde 1.000 fnm2 kantoren voor medewerkers, 1.320 fnm2 voor afstudeerders en zo nog nodig een Gedragswetenschappelijk laboratorium van ca. 380 fnm2. Dit betekent een extra volume van ca. 4.300 m2 BVO. Deze nieuwbouw wordt gecombineerd met fase 2 Ravelijn (zie project 7b). Dit betekent een totaal extra vraag van 7.700m2 BVO voor fase 2 Ravelijn. Een stedenbouwkundige studie (quick scan basis) wijst uit dat er ca. 6.000 BVOm2 tussen Ravelijn en Cubicus kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat de faculteiten M&B en GW deze gezamenlijke uitbreiding zullen delen. Deze uitbreiding is gepland aan het eind van de planperiode van het VGP’14. Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is de realisatie van het Gedragswetenschappelijk Laboratorium te vervroegen bijv door huisvesting daarvan in de Cubicus.


9. HDL

Algemeen

In het Vastgoedplan maart 2003 is er vanuit gegaan dat het HDL zou worden afgestoten. Het HDL is daarom niet opgenomen als renovatieproject in het Vastgoedplan maart 2003.

De kosten voor het weer up-to-date brengen van het HDL komen uit op ca. k€ 1.850 (exclusief tijdelijke huisvestingskosten). In het HDL kan echter het overige PvE van IMPACT, dat is opgesteld ten behoeve van het SEL niet worden gerealiseerd. De kosten voor de hoge druk faciliteiten, die in het SEL worden gerealiseerd bedragen ca. k€ 1.750; tijdelijke huisvesting tijdens renovatie huidige HDL is dan niet noodzakelijk. Mede gezien de ligging van het HDL (ver van de overige onderzoeksactiviteiten zal het HDL worden afgestoten en de hoge druk faciliteiten worden ondergebracht in het nieuw te bouwen SEL. Onderzocht wordt of het HDL in te zetten is als (tijdelijke) archiefruimte dan wel zal worden geamoveerd.

9.a. hergebruik dan wel amoveren HDL


10. Paviljoen

Algemeen

Het Paviljoen heeft gedurende de looptijd van het Vastgoedplan een aantal bewoners gehad. Bij in gebruik name door het Facilitair Bedrijf in 2005 is het Paviljoen bouwkundig (dak) en installatietechnisch gerenoveerd.

10.a.inrichten voor gebruik als Vistors Centrum/Centrale Ontvangst UT

Zowel in het Masterplan Kennispark als in het rapport Berenschot “Campus Universiteit Twente vanuit het Route ’14” wordt aangegeven dat Charlie de openheid van de Campus naar buiten resp. de toegankelijkheid tot de Campus belemmert. Ter vervanging van Charlie kan het Paviljoen als Centrale Ontvangst/Visitors Centre worden ingericht. Voor het Facilitair Bedrijf dient dan andere huisvesting gezocht/gerealiseerd te worden.


11. Garage

Algemeen

De Garage is in 2002 gerenoveerd en aangepast t.b.v. het definitief huisvesten van FB/Transpost vanuit het semipermanente gebouw Temp.

11.a.indien locatie nodig voor uitbreiding O&O-gebouwen, dan elders nieuwe Garage op Campus of daarbuiten realiseren

Aanleiding voor verplaatsen van de Garage naar een andere locatie elders op de Campus of daarbuiten kan zijn de noodzaak tot uitbreiding van het O&O-centrum in het gebied Hallenweg noord. Dan is ook project 20c “Aanpassen Zul” aan de orde. Vooralsnog is er geen aanleiding om hiervoor op dit moment een budget op te nemen. Beide projecten staan pm.


12. Charlie

Algemeen

In het kader van het Vastgoedplan maart 2003 zijn geen werkzaamheden aan Charlie verricht.

12.a.amoveren Charlie

Zowel in het Masterplan Kennispark als vanuit het project Campusontwikkeling in het kader van Route ‘14 wordt aangegeven dat Charlie de openheid van de Campus naar buiten belemmert. Charlie zou geamoveerd moeten worden. Te denken valt om het Paviljoen dan in te richten voor de functie die thans in Charlie zij gehuisvest (zie project 10a).


13. Spiegel/Vleugel

Algemeen

De Spiegel/Vleugel is in de periode 2000 – 2002 gerenoveerd en bestemd voor de huisvesting van de UT-dienstverlening en het CvB. Na gereedkomen van de nieuwbouw Ravelijn komt er ruimte vrij in Spiegel door verhuizing van het M&B-onderwijs naar Ravelijn.

Na uithuizen M&B-onderwijsfuncties wordt deze beschikbare ruimte ingezet voor de huisvesting van het back office S&O, bestaande uit de BOZn uit Horst, Zilverling, Cubicus en Capitool.

13.a. huisvesten back office S&O (voormalige BOZn)


W&L-centrum

14. Faculty Club/Schuur

Algemeen

De Faculty Club is in 2003 verbouwd en de Schuur in 2005. Vastgoedinvestering is binnen dit Vastgoedplan niet nodig.


15. Hogekamp

Hogekamp wordt afgestoten als O&O-gebouw door de UT na gereedkomen en in gebruik name van Carré/Nanolab. De locatie Hogekamp is in het Masterplan Kennispark aangewezen als vestigingsmilieu voor starters in combinatie met studentenhuisvesting. De Veste heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid dit gebouw aan te passen t.b.v. studentenhuisvesting. Dit blijkt een niet verantwoorde investering.

15.a.amoveren t.b.v. nieuwbouw

Na verhuizing van de gebruikers naar Carré/Nanolab zal Hogekamp worden geamoveerd om ruimte te maken voor nieuwbouw voor studentenhuisvesting eventueel in combinatie met (studenten)bedrijven.


16. Clean Room/CMA-lab/Sepa-gebouw

Algemeen

De Clean Room/CMA-lab zal door de UT-gebruikers worden ontruimd door verhuizing naar het Nanolab.

16.a.aanpassen/renoveren Clean Room en CMA-lab t.b.v. gebruik High Tech Factory

Het CleanRoom/CMA-lab wordt geschikt gemaakt voor gebruik door derden als “High Tech Factory”. Dit project wordt gefinancierd vanuit HTF.

16.b.aanbrengen nutsvoorzieningen

Qua nutsvoorzieningen is het Clean Room/CMA-lab gekoppeld aan Hogekamp. Als Hogekamp wordt geamoveerd (zie project 15a) zal het Clean Room/CMA-lab bij in stand houden van eigen nutsvoorzieningen moeten worden voorzien. Dit project zal in tijd worden gecombineerd met project 16.a.

16.c.amoveren Sepa-gebouw

Voor het Sepa-gebouw is een tijdelijke bouwvergunning verleend met de uitdrukkelijke opdracht dit gebouw na afloop van de vergunningsperiode (2010) te verwijderen. Het gebouw huisvest op dit moment een aantal bedrijven, dat definitief gehuisvest zal worden in de vernieuwde Langezijds/Chemie van Twente. Het ligt daarom voor de hand het Sepa-gebouw eerst te amoveren, nadat de betreffende bedrijven zijn gehuisvest in Langezijds/Chemie van Twente. Naar verwachting kan dit in 2012 plaatsvinden.


17. Vrijhof

Algemeen

Het interieur van de Vrijhof, met name de bibliotheek, de sanitaire ruimten en de brandcompartimentering, is in 2007 gerenoveerd en aangepast. De functie van de Vrijhof als bibliotheek, studenten- en cultuurvoorziening buiten het O&O-gebied is door deze renovatie bestendigd en zal verder worden versterkt door ook (een groot deel van) S&O in de Vrijhof onder te brengen. De Vrijhof versterkt hierdoor, samen met de Bastille als gebouw voor studentenactiviteiten, de levendigheid van het W&L-centrum en de interactie van het W&L-centrum met het O&O-centrum.

Het exterieur is niet gerenoveerd.

17.a.aanpassing ruimten t.b.v. S&O-functies

In het kader van de huisvesting S&O zal een aantal functies uit de Vrijhof vertrekken en de vrijkomende ruimte worden ingevuld door S&O. Tevens zal de studentenbalie vanuit de Bastille naar de begane grond van de Vrijhof verplaatst worden.

17.b.renovatie exterieur

Er is bouwkundig onderzoek gedaan naar de staat van de buitenkant (gevels, kozijnen, dak etc.). Hieruit blijkt dat ook de buitenkant gerenoveerd moet worden.

17.c.aanbrengen nutsvoorzieningen

Evenals het Clean Room/CMA-lab is de Vrijhof qua nutsvoorzieningen aangesloten op Hogekamp. De Vrijhof zal van eigen nutsvoorzieningen (stadsverwarming en elektriciteit) worden voorzien bij amoveren Hogekamp (zie project 15a).


18. Bastille

Algemeen

De Bastille is in 2002 - 2004 verbouwd onder verantwoordelijkheid van de Student Union t.b.v. studentenactiviteiten.

18.a. invullen vrijkomende ruimte na vertrek S&O-functies vanuit Bastille

In het kader van de huisvesting S&O zal er ruimte in de Bastille vrijkomen door verhuizing van de Centrale Studenten Administratie en het International Office naar de Vrijhof. De ruimte die CSA vrijmaakt zal worden ingezet voor huisvesting van het Reserveringsbureau vanuit de Vrijhof naar de Bastille. Daarnaast heeft de Student Union aangegeven extra ruimte benodigd te hebben. Dit betreft 7 kamers; het doel is o.a. om naast het voldoen aan de ruimtevraag vanuit studentenorganisaties de 1e verdieping Bastille levendiger te maken. Aan deze ruimtevraag van de SU kan tegemoet worden gekomen na verhuizing van het International Office naar de Vrijhof


19. Sportcentrum

Algemeen

Het Sportcentrum is in 2004 – 2005 gerenoveerd. Het Sportcentrum heeft in samenspraak met de SU en de Sportraad een programma van eisen/wensen Sportaccommodaties (juni 2008) ingediend met daarin een concreet programma tot uitbreiding van functies aan/in het Sportcentrum. Dit betreft het volgende:

19.a. uitbreiding beachvelden

De combinatie zand en sport is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Het bekendste voorbeeld is beachvolleybal, maar daarnaast zijn ook handbal en voetbal in opkomst. De afgelopen tien jaar waren een succes wat betreft de beachsporten; beachvolleybal is een bijna even grote tak van volleybal als zaalvolleybal voor Harambee, Cabezota draait mee in te top van het (studenten) beachhandbal en ook v.v. Drienerlo (voetbal) en de Disc Devils (frisbee) maken gebruik van het huidige beachveld. Door deze grote vraag naar beachsporten is de capaciteit van de huidige beachvelden ontoereikend. Daarom zullen op verzoek van de Student Union in samenwerking met het Sportcentrum de voorzieningen voor beachvolleybal en andere beachsporten verder worden uitgebreid met 2 speelvelden met bijbehorende faciliteiten (tribunes en opslag spelmateriaal).

19.b. nieuwe sporthal

Door het groeiende aantal studenten op de Universiteit Twente is er een grote druk ontstaan op de faciliteiten van het Sportcentrum. Op dit moment wordt er extern gehuurd om aan de vraag van de studentensportverenigingen te kunnen voldoen. Uitgaande van een groei naar 10.000 studenten, komt er nog meer druk op de faciliteiten te staan. Ook de ontwikkelingen met Route ’14 en Kennispark spelen een belangrijke rol in de behoefte aan een nieuwe hal. Het sportcentrum zal daarom worden uitgebreid met een extra sporthal van ca. 1.200 fnm2. Deze hal wordt gesitueerd annex sporthal 1; de kleedruimten zullen worden uitgebreid met naar verwachting 2 kleedkamers (ca. 100 fnm2 per 2). Tevens moet aanvullende bergruimte worden gerealiseerd (ca. 60 fnm2).

19.c. zwembad

De Universiteit Twente onderzoekt mogelijkheden voor uitbreiding van de zwembadcapaciteit. Er is onvoldoende investeringsruimte voor de UT om voor eigen rekening een nieuw zwembad te bouwen. De gemeente Enschede heeft renovatieplannen met het zwembad het Slagman, Daarom is samenwerking met de gemeente Enschede gezocht en wordt thans in samenwerking met de gemeente Enschede gekeken naar de mogelijkheden van de bouw van een zwembad op het terrein van de Universiteit Twente. Dit project is opgenomen als pm.


20 Drienerburght

Het huidige hotel/congrescentrum Drienerburght is sterk verouderd In de periode 2010-2011 zal daarom een nieuw hotel/congrescentrum worden gebouwd in de buurt van het huidige gebouw aan de oostzijde van het fietspad van Boerderijweg naar parkeerplaats Hogekamp. De mogelijkheden voor herbestemming van het huidige hotel/congrescentrum, bijv. t.b.v. huisvesting short-stay visitors, zal worden onderzocht. Dit project is opgenomen als pm.

20.a herbestemming Drienerburght-oud
Infrastructuur

21. Wegen

21.a. verbeteren entree Campus

De (hoofd)entree van de campus blijft gehandhaafd op de huidige locatie. In het kader van Kennispark zal het viaduct in de Hengelosestraat worden verwijderd en de kruising met de Auke Vleerstraat/entree UT gelijkvloers worden gemaakt. Mede hierdoor wordt de Hengelosestraat getransformeerd tot “Hengeloselaan”. Door de komst bedrijven op de Campus, zal de verkeersintensiteit bij de entree van de Campus toenemen. De gemeente Enschede en de UT laten gezamenlijk de consequenties van het verwijderen viaduct en het toenemen van de verkeersdruk bij de entree van de Campus in beeld brengen. Vervolgens zullen beide partijen (Gemeente resp. UT) de benodigde aanpassingen op eigen terrein aanbrengen. Mogelijk zal Charlie hierbij plaats moeten maken voor een verbeterde aansluiting van de Campus op de kruising Hengeloselaan/Auke Vleerstraat.

21.b. verbeteren fietsaansluiting Campus-oost (pinetum)

De oostelijke aansluiting van de Campus voor fietsers vanuit Enschede behoeft verbetering; vanuit de studenten is hierop aangedrongen.

21.c. aanpassing Zul

Bij realisatie van de uitbreiding van het O&O-centrum ter plaatse van HDL/Garage moet de Zul tussen Hallenweg en Boerderijweg worden aangepast. Dit project is opgenomen als pm.


22. Parkeren

Na realisatie van het Vastgoedplan 2003 voldoet de parkeerbehoefte aan de uitgangspunten van dat plan (2.500 medewerkers, 7.000 studenten). In het Vastgoedplan maart 2003 is voor parkeren het uitgangspunt dat zowel medewerkers als studenten worden gestimuleerd om op andere wijze dan met de auto naar de UT te komen. Dit uitgangspunt blijft ook voor dit Vastgoedplan ’14 gehandhaafd en wordt versterkt door dat de gemeente Enschede over de Hengeloselaan in de planperiode van het VGP’14 de HOV-west tussen Station Enschede en Kennispark aanlegt.

22.a. 4e parkeerfaciliteit O&O-centrum

Gezien de ambitie om te groeien naar een omvang van 10.000 studenten en 3000 medewerkers is het aanleggen van een 4e parkeerfaciliteit noodzakelijk. In het Vastgoedplan maart 2003 wordt als parkeernorm 1 parkeerplaats per 2 medewerkers en 1 parkeerplaats per 10 studenten gesteld. Dit leidt tot een behoefte aan 280 extra parkeerplaatsen bij realisatie van deze groei. Vanwege het toenemende autogebruik van studenten wordt in dit Vastgoedplan ’14 uitgegaan van ca. 300 extra parkeerplaatsen. Onderzocht wordt of deze uitbreiding van parkeercapaciteit met een gebouwde parkeervoorziening (boven- dan wel ondergronds) kan worden gerealiseerd. Budgettair is rekening gehouden met de aanleg op maaiveldniveau.

22.b. uitbreiding parkeercapaciteit W&L-centrum

De parkeercapaciteit in het W&L-centrum is op dit moment ontoereikend. Een onderzoek naar aanvullende parkeergelegenheid is gestart en zal mogelijk leiden tot een uitbreiding van de parkeercapaciteit, die op maaiveldniveau zal worden gerealiseerd. Budgettair is dit project voorlopig pm.


23. Boven/ondergrondse voorzieningen

De verschillende bouwprojecten, zowel vanuit dit Vastgoedplan ’14 als projecten uit te voeren door derden hebben tot gevolg dat de nodige infrastructurele voorzieningen boven- en ondergronds moeten worden aangebracht. Bouwgrond wordt door de UT aan derden ter beschikking gesteld via erfpacht. De uit te geven grond betreft 1 meter buiten de rooilijn van het gebouw. De benodigde boven- en ondergrondse infrastructuur wordt door de UT aangelegd; de kosten hiervoor worden doorberekend via het erfpachtcanon.

In het Masterplan Kennispark zijn de volgende locaties op de Campus aangewezen als vestigingsmilieu voor (technisch innovatieve) bedrijven:

-Locatie 1. Calslaan

Dit betreft een toevoeging van nieuwe bedrijfslocaties t.b.v. kleinschalige bedrijven ter grootte van 30.000 m2 BVO in het gebied aan weerszijden van de Calslaan ter plekke van de 1e en 4e tranche studentenwoningen. De ontwikkeling van deze locatie is gepland in de periode 2016-2023 en valt daarmee buiten de planperiode van dit Vastgoedplan’14.

-Locatie 3. Hengeloselaan noord

Dit betreft een toevoeging van nieuwe bedrijfslocaties t.b.v. grootschalige bedrijven ter grootte van 20.000 m2 BVO tussen de Drienerbeeklaan en de Hengeloselaan. De ontwikkeling van deze locatie is eveneens gepland in de periode 2016-2023 en valt daarmee buiten de planperiode van dit Vastgoedplan’14.

-Locatie 6. Hogekamp

Dit betreft een herontwikkelingslocatie ter plekke van Hogekamp voor studentenhuisvesting, mogelijk in combinatie met startende bedrijven.

-Locatie 7. Langezijds

Dit betreft de herontwikkeling van Langezijds tot bedrijfsgebouw voor kennisintensieve bedrijven in het kader van het project Chemie van Twente.


Bovenstaande leidt tot de volgende boven/ondergrondse infrastructuurprojecten

23.a. Infrastructuur projecten Vastgoedplan ‘14

Dit betreft het aanbrengen van de aansluitingen op nutsvoorzieningen en het inrichten van de terreinen rondom de nieuwbouwprojecten van het Vastgoedplan ’14. Concreet betreft dit de volgende projecten:

-Project 1b Uitbreiding onderwijscapaciteit bij Horstcomplex

-Project 1c Nieuwbouw SEL

-Project 7b Fase 2 Ravelijn samen met 8b uitbreiding Cubicus

-Project 19b Nieuwe Sporthal

23.b. Infrastructuur locatie Langezijds

Voor project herontwikkeling Langezijds is de inrichting van het terrein (1 meter) buiten het gebouw in ontwerpfase. Het betreft zowel het oplossen van het parkeren buiten het gebouw als de groenvoorziening rondom het gebouw. Hierbij wordt uiteraard zorgvuldig rekening gehouden met het aanwezige pinetum en de vijvers in de nabijheid. De inrichting van het buitengebied (parkeergelegenheid, groen) komt t.l.v. UT. De ontwerpactiviteit voor deze inrichting is in volle gang. De benodigde investering wordt via het erfpachtcanon aan de eigenaar van Langezijds doorberekend.

23.c. Infrastructuur locatie Hogekamp

Voor de ontwikkeling van Kennisparklocatie 6 Hogekamp zal de UT de aansluitingen voor nutsvoorzieningen verzorgen. Geïnventariseerd zal worden welke werkzaamheden voor deze locaties uitgevoerd moeten worden. Pm tot nadere planvorming heeft plaats gevonden.

23.d. Infrastructuur voor locatie Drienerburght nieuw

Bij de bouw van de Drienerburght-nieuw zal de UT de nutsaansluitingen verzorgen en het terrein 1 meter buiten de rooilijn aanleggen. Kosten door te berekenen in erfpachtcanon. Op dit moment is de planontwikkeling van de Drienerburght-nieuw nog in een te pril stadium om hieraan een budget toe te rekenen. Dit project is daarom opgenomen als pm.


Overig

24.a. Realiseren 2e centrale koelfaciliteit

De onderwijshal (project 1.b) en het Sustainable Energy Lab (project 1.c) kunnen nog worden aangesloten op de huidige koelcirkel, waarna er geen capaciteit resteert.
Kondor Wessels Projecten (projectontwikkelaar Langezijds) heeft de mogelijkheid aangeboden om in samenwerking met de Universiteit Twente een tweede centrale koelfaciliteit te realiseren, waarop dan in ieder geval de gebouwen Ravelijn en Langezijds kunnen worden aangesloten, evenals de te realiseren nieuwbouw in de uitbreiding van het O&O-centrum (locatie Hallenweg noord). Onderzocht zal worden of, en zo ja op welke wijze, deze tweede centrale koelfaciliteit moet worden gerealiseerd.

Het ontwerp van Ravelijn-nieuw gaat uit van externe aanlevering van koude t.b.v. gebouwkoeling. Daarom zal indien nodig om de nieuwbouw Ravelijn van voldoende koelcapaciteit te voorzien, een koelhuis moeten worden gerealiseerd.

24.b. Opslag archief t.b.v. B&A

De opslag van het centrale UT-archief is nu nog gehuisvest in de kelder van Langezijds. In het kader van de ontwikkelingen Kennispark zal hiervoor een andere locatie gevonden moeten worden. Omvang wordt geraamd op + 350 m2 (300 archiefruimte, 20 opslag containers en 30 voor 3 werkplekken).

Het apart realiseren, los van de overige gebouwen, ligt niet voor de hand. Op het moment dat er sprake is van behoefte aan structurele nieuwbouw (niet zijnde SEL en/of onderwijsgebouw) zal rekening gehouden worden met de behoefte aan archiefruimte. Onderzocht wordt of het centrale archief kan worden ondergebracht in het af te stoten Bio Magnetisch Laboratorium (zie project 2b) dan wel het af te stoten HDL (zie project 9a). Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal vooralsnog voor de opslag van het centrale archief buiten de Campus ruimte gehuurd moeten worden.

Projectoverzicht, financiën en planning


Uit de voorafgaande beschrijving van de verschillende gebouw(complex)en komen voor de periode 2009– 2014 de volgende projecten naar voren. De planning is naast de behoeftestelling vanuit de UT-organisatie, gebaseerd op de liquiditeitspositie van de instelling over de periode 2009 -2014. De invulling van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, die in de verschillende nieuwbouwprojecten zullen worden gehuisvest, moet op deze planning worden afgestemd.

Het Vastgoedplan ’14 komt uit op een totale investering van ca M€ 50. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

- O&O-centrum M€ 39,5

- W&L-centrum M€ 6,8

- Infrastructuur+kleine projecten M€ 3,7

Het totaal van de benodigde middelen past binnen de financiële mogelijkheden van de instelling. Voor de onderbouwing hiervan wordt verwezen naar de bijgaande FEZ-notitie.
Projectnr.

Omschrijving

Te realiseren in

O&O-CENTRUM


1

Horstcomplex


1a

Fase 3 meander t.b.v. TNW/LPNO en TNW/COPS

2009

1b

Uitbreiding onderwijsruimte (jaarzalen)

2011-2012

1c

SEL (Sustainable Energy Lab)

2011-2012
2

Carré


2a

Invulling beschikbare ruimte Carré met nieuw TNW-programma

2009

2b

Onderzoek herbestemming Bio-magnetisch Centrum tbv archief

2009
5

Zilverling


5a

Grootonderhoud

2010

5b

Creative Technologylab (SMART-XP)

2009
6

Citadel


6a

Vervanging sanitair

2009

6b

Invulling toren

2009
7

Ravelijn


7a

Uitbreiding programma M&B met 4.000 m2 BVO t.o.v. VGP 2003

2010

7b

Realisatie fase 2 uitbreiding met 3.400 m2 BVO (zie ook 8b)

2013-2014
8

Cubicus


8a

Tijdelijke huisvesting GW (sepa)

2009

8b

Realisatie GW-lab oanafhankelijk van uitbeiding Ravelijn

2009-2010

8c

Uitbreiding kantoorruimte, ruimte afstudeerders en eventueel , GW-lab

2013-2014
9

HDL


9a

Herbestemming tbv archief resp. amoveren HDL

2013
10

Paviljoen


10a

Herbestemmen tot bijv. Visitors Centrum / Centrale Ontvangst UT (zie ook 20a)

2012
11

Garage


11a

Eventueel verplaatsen garage (indien uitbreiding O&O-Centrum)

p.m.
12

Charlie


12a

Amoveren

2012
13

Spiegel/Vleugel


13a

Huisvesten back-office S&O (voormalige BOZn)

2009


W&L-CENTRUM


15

Hogekamp


15a

Amoveren t.b.v. nieuwbouw door derden i.k.v. Kennispark

2012-2013
16

Cleanroom/CMA-lab/Sepagebouw


16a

High Tech Factory

2009-2010

16b

Aanbrengen nutsvoorzieningen

2010

16c

Amoveren Sepa-gebouw (na afloop vergunningsperiode)

2012
17

Vrijhof


17a

Aanpassen ruimten t.b.v. S&O-functies

2009

17b

Renovatie exterieur (o.a. gevels/kozijnen/dak)

2009

17c

Aanbrengen nutsvoorzieningen

2011
18

Bastille


18a

Na vertrek S&O-functies vrijkomende ruimtes invullen (o.a. Reserveringsbureau, extra ruimte voor SU)

2009
19

Sportcentrum


19a

Uitbreiding beachvelden

2009

19b

Nieuwe sporthal

2011

19c

Zwembad

p.m.
20

Drienerburght


20a

Herbestemming Drienerburght-oud

p.m.

INFRASTRUCTUUR


21

Wegen


21a

Verbeteren entree Campus

p.m.

21b

Verbeteren fietsaansluiting Campus-oost (Pinetum)

2010

21c

Aanpassen Zul bij daadwerkelijke uitbreiding O&O-C Hallenweg-n

2013
22

Parkeren


22a

4e Parkeerfaciliteit O&O-Centrum

2013

22b

Uitbreiding parkeercapaciteit W&L-Centrum

pm
23

Boven/ondergrondse voorzieningen


23a

Projecten Vastgoedplan ‘14

2012 en 2014

23b

Infrastructuur t.b.v. locatie Langezijds

2012-2013

23c

Infrastructuur t.b.v. locatie Hogekamp

2012-2013

23d

Infrastructuur Drienerburcht-nieuw

p.m.
24

Overig


24a

Realiseren 2e centrale koelfaciliteit

2010

24b

Opslag archief t.b.v. B&A

p.m.