UR 09-074 Aandachtspunten 2009-03-04

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 4 maart 2009Verslag van de overlegvergadering van 28 januari 2009

Naar aanleiding van het verslag zegt het college desgevraagd toe na te gaan waarom de instroomcijfers nog niet op het internet geplaatst zijn.

Het college zal het rapport van de Erasmus Universiteit inzake een onderzoek naar de effecten van BSA aan de raad toesturen.

Gevraagd naar de wijzigingen van de namen van sommige opleidingen en het gebruik daarbij van het Engels dan wel het Nederlands, zegt het college toe hier zorgvuldig naar te zullen kijken. Ook de wijze van aanbieden aan de raad (welke bevoegdheid?) komt hierbij aan de orde.


Vastgoedplan 2009 – 2014

De Universiteitsraad,

gezien:

De nota Vastgoedplan 2009 – 2014 inclusief de Introductie op het Vastgoedplan ’14 en de aanbiedingsbrief (UR 09-006)

De brief van het CvB d.d. 18-02-2009 (UR 09-060)

gehoord:

De beraadslagingen en toelichting

overwegende dat:

Een goed vastgoedbeleid van groot belang is voor de Universiteit;

Het up-to-date houden van het vastgoedbestand grote investeringen vergt;

Niet met zekerheid gezegd kan worden dat de financiële middelen (zowel eerste, tweede als derde geldstroom) gezien de huidige crisis langjarig op een vergelijkbaar niveau zullen zijn;

Realisatie van de groeidoelstellingen een streven is, en geen feit;

De Universiteitsraad zich gezien het bovengenoemde niet zonder meer wil committeren aan grote financiële projecten waarvan uitvoering in de (verre) toekomst ligt;

Het aanvragen van ruimte voor studentenvoorzieningen weliswaar de verantwoordelijkheid van de faculteitsdecanen is, maar het college dit ook als een belangrijk en noodzakelijk punt ziet;

Steeds meer gebruik gemaakt wordt van notebooks, wat aangepaste voorzieningen vereist;

gehoord de toezegging van het college dat:

In de volgende jaren de plannen voor de dan van toepassing zijnde projecten tijdig, i.e. jaarlijks in december, aan de Universiteitsraad ter instemming worden voorgelegd, te weten eind 2009 de plannen voor 2010, enzovoort;

In het deel Vastgoedplan 2010 de realisatie van de notebookgeschiktheid van alle bestaande en nieuwe gebouwen wordt opgenomen en gerealiseerd;

Het college zich committeert aan het op korte termijn zorgen voor meer werkruimte voor de studenten van de faculteit GW;

De Campus “groen” blijft, zoals eerder is opgenomen in de nota Hoogstad;

Het college een aparte nota voorlegt over het woonbeleid op de Campus, zowel voor studenten als overigen;

besluit in te stemmen met de voor 2009 geplande projecten en de eerste fase van het project Ravelijn, zoals genoemd op pagina 13 en 14 van de nota Vastgoedplan’14 versie 2.4 (UR 09 -006).

Creative Technology

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het rapport: Creative Technology (Deel A, B en C) (UR 09 – 041);

-De aanbiedingsbrief: verzoek om instemming Creative Technology (UR 09 – 041);

-De beantwoording van de vragen van de URaad (UR 09 – 058a);

-De adviezen van de FR van EWI en de betrokken opleidingscommissies (UR – 061);

overwegende dat:

-TW aangeeft dat de voorgestelde wiskunde te zwaar is voor VWO studenten met een maatschappij profiel;

-Het voorgestelde wiskundepakket aangepast wordt aan het niveau van de instromer;

-Er voldoende aandacht is besteed aan hoe er omgegaan moet worden met mensen met een negatief advies bij het intakegesprek;

-De intakegesprekken zoals verwoord in het rapport niet kunnen gelden voor buitenlandse kandidaten;

-De voorwaarde wordt ingevuld dat er voldoende faciliteiten zijn om buitenlandse kandidaten te huisvesten en anderzijds te faciliteren;

-Er voldoende aandacht is besteed aan de verwachte grote instroom en eventuele organisatorische problemen die dit met zich meebrengt;

-Er voldoende Engelstalige minors zijn;

-De opleiding volgens het marktonderzoek voldoende studenten kan aantrekken om bestaansrecht te hebben;

-Er voldoende aandacht is geschonken aan de profilering van deze brede Bachelor of Science opleiding ten opzichte van reeds bestaande Bachelor of Science programma’s;

-De heterogene instroomgroep opgeleid dient te worden tot een homogene uitstroomgroep;


gehoord de toezegging van het college dat:

- Er een gedragscode opgesteld wordt voor het gebruik van Engels in de Bachelor;

-Er op korte termijn een doorstroom matrix komt zodat het voor studenten helder is welke masters zij kunnen volgen;

-Er naast de inhoudelijke studiebegeleiding ook andere maatregelen komen om de voorziene uitval tegen te gaan;

-Er voldoende docenten zijn die de benodigde wetenschappelijke kennis en ervaring hebben om de creatieve vakken op het gewenste niveau te verzorgen;

besluit:

-in te stemmen met het starten van de procedures voor de Toets Nieuwe Opleiding en de Macrodoelmatigheidstoets voor de bacheloropleiding Creative Technology.Naar aanleiding van de discussie ter vergadering zegt het college toe in de volgende cyclus te zullen reageren op de vraag naar de bekostiging (hoog/laag). Ook zal bezien worden of de studenten al dan niet onder het BSA zullen vallen.

Het college zegt voorts toe om in de toekomst in voorkomende gevallen bij grotere dossiers managementsamenvattingen aan de UR aan te bieden.


Rondvraag

De UR maakt melding van een zekere gespannen situatie tussen Acasa en de huurders. Het college heeft hierover binnenkort een gesprek met Acasa en zal hier bij de raad op terugkomen.

Het voorstel van de studenten: ”Studenten tegen de crisis” wordt in klein comité met het college nader besproken.

Het college zal de suggestie vanuit de raad om de UT - gemeenschap van te voren per e-mail te waarschuwen voor verkeershinder in verband met een voetbalwedstrijd van FC- Twente overwegen.

Het college zal naar aanleiding van een vraag van de UR nagaan hoe de begeleiding op de UT van studenten in crisissituaties is.

Gevraagd naar het bestaan van een website waarin het onderwijssysteem duidelijk uitgelegd wordt, zegt het college toe hier naar te zullen kijken, eventueel in VSNU verband.