UR 09-070 brief UR Vastgoedplan 27-02-2009

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-070

Fax


Datum

27-02-2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Betreft: Vastgoedplan 2009 - 2014Geacht college,


Na een uitvoerige behandeling van het Vastgoedplan 2009-2014 in twee commissievergaderingen en tijdens een extra bijeenkomst is ons veel duidelijk geworden. Maar dit vinden wij nog onvoldoende terug in de nota. Op basis van de kritische kanttekeningen op de eerste versie is de tweede versie slechts summier aangepast.

De Universiteitsraad heeft op zich wel vertrouwen in de plannen en hun noodzaak. Echter bij een plan dat in financieel moeilijke tijden een investering van 50 miljoen euro behelst moet er meer van zekerheden worden uitgegaan op basis van de actuele situatie. Bovendien is de financiële onderbouwing op onderdelen niet consistent en acht de raad zich onvoldoende geëquipeerd om op basis van de nu gepresenteerde financiële onderbouwing een gedegen oordeel te vellen. Op dat punt zou de raad zich nog nader willen laten informeren. De UR vindt het daarom essentieel dat in de loop van de planperiode jaarlijks wordt getoetst of de geplande investeringen voor de daaropvolgende periode verantwoord zijn gezien de veranderende omgeving van de Universiteit. Ook kan dan getoetst worden of de doelstellingen voor de langere termijn waarop dit plan gebaseerd is worden gehaald of moeten worden bijgesteld. Daarom willen wij op dit moment niet zonder meer instemmen met het gehele Vastgoedplan 2009-2014, maar alleen met het gedeelte dat voor het jaar 2009 in de planning staat, om vervolgens jaarlijks de plannen voor het daarop volgende jaar ter instemming voorgelegd te krijgen.

Samenvattend komt dit overeen met uw voorstel voor besluitvorming en fasering daarin:

1.De UR stemt in principe in met de voorliggende plannen en hun noodzaak

2.De UR stemt in met de uitvoering van de voor 2009 geplande projecten volgens het projectoverzicht

3.Eind 2009 volgt aanvullend een instemmingsvoorstel voor de uitvoering van de vervolgprojecten 2010

4.Deze cyclus herhaalt zich vervolgens voor de gehele planperiode.

Er is een tekort van 1.700m2 bij bouwproject 8. Door de heer Florijn is aangegeven dat men er vanuit gaat dat de aangegeven groei niet plaatsvindt, maar dat er geen ruimte is om de locatie alsnog uit te breiden. Hoe wordt hierop gereageerd door de faculteiten? Zeker gezien het feit dat er nu al tekort aan werkplekken is bij GW en er een noodoplossing gezocht moet worden met containers. Uit gesprekken met de studieverenigingen blijkt een groot tekort te zijn aan projectkamers en werkplekken met pc’s. Helaas wordt hier niets over vermeld in het plan.

Voor de nieuwe onderwijsfaciliteiten vragen we aandacht voor de notebook geschiktheid. Veel collegezalen hebben nu niet voldoende stopcontacten of ruimte voor laptops, met name in de


Spiegel. Ook zijn veel werkplekken op een geïmproviseerde manier geschikt gemaakt voor laptops. Deze zijn echter bij steeds meer studies aanbevolen. Daarom zou ook aanpassing van bestaande faciliteiten wenselijk zijn.

De raad heeft onderstaand conceptbesluit geformuleerd en ontvangt graag uw reactie hierop.

De Universiteitsraad,

gezien:

-De nota Vastgoedplan 2009 – 2014 inclusief de Introductie op het Vastgoedplan ’14 en de aanbiedingsbrief (UR 09-006)

-De brief van het CvB d.d. 18-02-2009 (UR 09-060)

gehoord:

-De beraadslagingen en toelichting

overwegende dat:

-Een goed vastgoedbeleid van groot belang is voor de Universiteit;

-Het up-to-date houden van het vastgoedbestand grote investeringen vergt;

-Niet met zekerheid gezegd kan worden dat de financiële middelen (zowel eerste, tweede als derde geldstroom) gezien de huidige crisis langjarig op een vergelijkbaar niveau zullen zijn;

-Realisatie van de groeidoelstellingen een streven is, en geen feit;

-De Universiteitsraad zich gezien het bovengenoemde niet zonder meer wil committeren aan grote financiële projecten waarvan uitvoering in de (verre) toekomst ligt;

-Het aanvragen van ruimte voor studentenvoorzieningen weliswaar de verantwoordelijkheid van de faculteitsdecanen is, maar het college dit ook als een belangrijk en noodzakelijk ziet;

-Steeds meer gebruik gemaakt wordt van notebooks, wat aangepaste voorzieningen vereist;

gehoord de toezegging van het college dat:

-In de volgende jaren de plannen voor de dan van toepassing zijnde projecten tijdig aan de Universiteitsraad ter instemming worden voorgelegd, te weten eind 2009 de plannen voor 2010, enzovoort;

-In het deel Vastgoedplan 2010 de realisatie van de notebookgeschiktheid van alle bestaande en nieuwe gebouwen wordt opgenomen en gerealiseerd;

-Het college zich committeert aan het op korte termijn zorgen voor meer werkruimte voor de studenten van de faculteit GW;

-De Campus “groen” blijft, zoals eerder is opgenomen in de nota Hoogstad;

-Het college een aparte nota voorlegt over het woonbeleid op de Campus, zowel voor studenten als overigen;

besluit in te stemmen met de voor 2009 geplande projecten, zoals genoemd op pagina 13 en 14 van de nota Vastgoedplan’14 versie 2.4 (UR 09 -060).


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,


drs. F.L. Lagendijk

voorzitter