UR 09-038 Agenda interne


logo Universiteitsraad UT

Universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-038

Fax


Datum

4 februari 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 25 februari 2009

Tijd : 9.00 uur
1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies

- contactpersonen


3.


Verslag van de interne vergadering van 21 januari 2009

UR 09 – 027 bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 09 – 039 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 28 januari 2008

UR 09 – 031 bijgaand

informatie


Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 4 maart 2009, 9.00 uur in Horst Toren 13.00 uur

6.

Vastgoedplan 2009 - 2014

UR 09 – 006 bijgaand

instemming

7.

Creative Technology

UR 09 – 041 bijgaand

instemming

8.

Privacybeleid/Gedragscode ICT

UR 09 – 012 bijgaand

informatie

9.

Adviesaanvraag OR – ITC

UR 09 – 020A selectie bijgaand, volledige versie ter griffie opvraagbaar

informatie

10.

Evaluatie instroomcijfers en wervingscampagnes

UR 09 – 042 bijgaand

informatie

11.

Discussie notitie Studentenhuisvesting

UR 09 – 043 bijgaand

informatie

12.

3 TU Ontwikkelingsplan 2009-2012

informatie


UR 09 – 036 bijgaand


13.

Voortgang RoUTe’14

mondeling

informatie

14.

Voortgang 3 TU proces

mondeling

informatie

15.

Schriftelijke Rondvraagpunten


16.

Rondvraag


17.

Sluiting

Commissievergaderingen op woensdag 11 februari 2009 - Spiegel 301


Commissie O, O en S, 9.00 – 11.00 uur

Brinksma beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur (notulist Hannako Bakker )

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

- Hooglerarenbeleid

- Punt 13 betrokkenheid studenten

- Punt 14 Notulen SU – CvB overleg

- Punt 19 stavaza Joint Degrees

Verslag vorige vergadering 14-01-2009

Afhandeling schr.rondvraag overleg: Risicomanagement en Collegegeldvrij besturen

Creative Technology – instemming


Commissie P,S en I, 11.00 – 13.00 uur

Flierman beschikbaar van 11.30 uur – 13.00 uur (notulist Robert Landheer)

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Verslag vorige vergadering 14-01-2009

Privacybeleid/Gedragscode – informatie

Evaluatie instroomcijfers en wervingscampagnes – informatie

Adviesaanvraag OR – ITC – informatie

3 TU Ontwikkelingsplan 2009-2012 – informatie


Commissie F,V en A, 13.00 uur – 15.00 uur

Van Ast beschikbaar van 13.30 uur – 14.45 uur (notulist?)

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Verslag vorige vergadering 14-01-2009

Vastgoedplan 2009 – 2014 – instemming

Discussienotitie Studentenhuisvesting - informatie


NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.