Brief Inf. en ICT plan UT 2008-2010

Aan de Voorzitter van de

Universiteitsraad

telefoon

053-489 2330

ons kenmerk

ES/IM/383.907/bkx

fax

053-489 4898

datum

16 september 2008

e-mail

sir.bakx@utwente.nl

onderwerp

Informatie- en ICT-plan UT 2008-2010Het College biedt u ter informatie en ter bespreking in de Commissie FVA het door het College vastgestelde Informatie- en ICT-plan UT 2008-2010 aan. Bij het inrichten van het universitaire informatiemanagement was een van de eerste doelen het opstellen van een nieuw en up-to-date informatie- en ICT-plan voor de UT. Met het vaststellen van het Informatie- en ICT-plan UT 2008-2010 wordt deze doelstelling bereikt.


Het plan legt voor de periode 2008-2010 het beleidskader vast voor de versterking van de ambities en doelstellingen van de UT. In het plan zijn deze ambities en doelstellingen vertaald naar uitgangspunten en consequenties voor de digitale informatievoorziening en ICT-faciliteiten. Het plan geeft inzicht in de benodigde projecten voor de realisatie van de informatie- en ICT-strategie.


Het Informatie- en ICT-plan UT 2008-2010 is tot stand gekomen via een uitgebreid consultatietraject in de organisatie bij onder andere directeuren bedrijfsvoering faculteiten, houders instellingssystemen, ICT Servicecentrum, Student Union en een aantal hoogleraren/onderzoekers. Het plan heeft als startdocument voor de genoemde ontwikkelingen de instemming gekregen van de UCO en UCB. Met het plan is er dus sprake van een door de organisatie gedragen informatie- en ICT-beleid van de UT.


Met de vaststelling van het plan krijgt de UT een duidelijk kader voor de in hoofdstuk 5 genoemde projecten. De projecten geven voor de komende jaren uitwerking aan de bijdrage van ICT aan de ambities en doelstellingen van onze universiteit. De periode van 2008-2010 is gekozen om in die periode met een herijkt plan een optimale aansluiting en afstemming te kunnen realiseren met de resultaten van RoUTe’14.


Door het universitaire informatiemanagement wordt zorg gedragen voor een overkoepelend projectmanagement van de genoemde projecten. Daarbij zal er op worden toegezien dat de onderlinge verbanden tussen de projecten in zicht blijven. Ook wordt rekening gehouden met het draagvermogen bij de betreffende projecteigenaren en de gebruikers van de informatievoorzieningen en ICT-faciliteiten in faculteiten en diensten, ook met mogelijke tijdelijke versterking.


Namens het College van Bestuur,
Drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de Universiteit