Aandachtspunten overleg 2008-10-08

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad

van 8 oktober 2008


Nota Personeelsbeleid 2008 – 2010 UT

Het college zegt toe de kritische succesfactoren waaraan het P-beleid gemeten kan worden aan de notitie toe te voegen. De nota’s en notities die opgesteld zullen worden als uitvloeisel van deze nota op hoofdlijnen zullen correct aan de medezeggenschap dan wel het OPUT worden voorgelegd, aldus het college.

De term “outsourcing” zal in de tekst van de nota worden geschrapt.

Afgesproken wordt dat definitieve besluitvorming door de raad wordt uitgesteld in afwachting van een aangepaste nota P-beleid. De UR streeft ernaar in de interne vergadering van 5 november een en ander af te ronden.


De Universiteitsraad:

(besluit genomen in de interne vergadering van 5 november 2008)

gezien:

De Nota Personeelsbeleid 2008 – 2012 Universiteit Twente (versie 1.3, laatste concept voor besluitvorming CvB, UR 08 - 048)

De notitie Tenure Track (UR 08 – 049)

De notitie Promotiestudenten (UR 08 – 045)

De brief met antwoorden van het college op vragen van de raad d.d. 25 juni 2008, kenmerk 383.064/PA&O, UR 08 -256

De aanbiedingsbrief bij de herziene Nota Personeelsbeleid van 23 oktober 2008, kenmerk 384.358/PA&O, UR 08 - 342

overwegende dat:


T.a.v. Algemeen beleid

De nota uitdrukkelijk alleen de hoofdlijnen voor personeelsbeleid voor de periode 2008 -2012 bevat.

De uitgangspunten volgens het college geheel aansluiten bij de visie die wordt beschreven in de notitie over Route14, voor zover het personeelsbeleid betreft.

De faculteiten bij de uitvoering een belangrijke rol zullen krijgen waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden vooraf zijn vastgelegd en dat daarvoor dus ook personeelsbeleid op facultair niveau moet worden vastgesteld.

In de overlegvergadering is aangegeven hoe de faculteiten dit moeten organiseren binnen de planning en control cyclus en hoe de medezeggenschap daarbij is geregeld.

In de overlegvergadering door het college gesteld is dat er geen verdere plannen zijn voor outsourcing van eenheden binnen de universiteit.

Aantrekkelijk werkgeversschap zich ook vertaalt in het inrichten van goede werkplekken en werkomstandigheden.

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de andere prestatie-indicatoren ook de kwaliteit van het huidige management bepaald kan worden.


T.a.v. Tenure Track

De raad nog steeds niet overtuigd is van de aantrekkelijkheid van de Tenure Track als enig juiste instrument om talent te binden.

Het daarom belangrijk is dat naast het instrument Tenure Track ook de ‘normale’ carrièrepaden die het UFO model biedt, beschikbaar blijven en door faculteiten naar keuze kunnen worden ingezet.

Op faculteitsniveau een duidelijk plan wordt gemaakt in welke mate Tenure Track zal worden gebruikt bij het opvullen van openstaande vacatures en welke effecten dat met zich meebrengt op de langere termijn.


T.a.v. Promovendi

Het college aangeeft dat er promovendi zijn die zich met een eigen beurs bij de UT aanmelden om promotieonderzoek te doen en ingeschreven staan als student en niet als werknemer.

Het college aangeeft dat bij 2e geldstroom projecten ook bij voorkeur met AIO-plaatsen wordt gewerkt en niet met promotiestudenten

In de Nota Personeelsbeleid 2008-2012 en de aanvullende Nota Promotiestudenten aan de UT nergens vermeld staat dat de UT het aanstellen van promotiestudenten alleen als uitzondering ziet bij een enkeling. Het lijkt er op dat de UT het aanstellen van deze promotiestudenten als algemeen beleid wil gaan uitvoeren en de promotiemedewerkers wezenlijk anders wil behandelen dan de studentpromovendi. Deze aanname wordt versterkt door de plannen om een Graduate School op te richten en een OER voor promotiestudenten te ontwikkelen.

Door het anders behandelen van promotiemedewerkers en promotiestudenten bewust wordt aangestuurd op verschillende rechtsposities tussen personen die vrijwel hetzelfde werk doen, echter voor een ander salaris en andere sociale zekerheden. De URaad vindt deze verslechtering van de maatschappelijke positie voor de promovendus zorgwekkend.

Deze geschetste situatie erg concreet gaat worden aangezien de inbedding van ITC als faculteit van de UT gepaard gaat met een toename van circa 100 promotiestudenten op de UT.gehoord:


Algemeen

De beraadslagingen

De toezegging van het college dat bij de acties, die in de nota beschreven staan, zal worden aangegeven wie de verantwoordelijken en/of uitvoerenden zijn en welke meetbare doelen worden gesteld.

De toezegging van het college dat het effect van het personeelsbeleid duidelijk en expliciet omschreven gemonitord en geëvalueerd zal worden.

De toezegging van het college om alle tekstuele wijzigingen in één document bijeen te brengen en dat met de instemmings-/adviesvraag voor te leggen aan de raad.


Tenure Track

De toezegging van het college dat de faculteiten zelf kunnen bepalen of en in welke omvang zij het instrument Tenure Track zullen gebruiken, en dat invoering en gebruik van Tenure Track schriftelijk door de decaan zal worden vastgelegd en in de Faculteitsraad zal worden besproken.


Promovendi

De toezegging van het college dat de invoering van promotiestudenten geen regel zal zijn, er treedt uitdrukkelijk geen verdringing op;

De toezegging van het college dat als uitgangspunt de huidige omvang van 700 - 800 AIO-promoties tenminste gelijk blijft en er altijd naar zal worden gestreefd de beschikbare AIO - plaatsen op te vullen. Een en ander uitgaande van ongewijzigd rijksoverheidbeleid.

De toezegging van het college om over een jaar de raad een overzicht van de stand van zaken voor wat betreft de verhouding promotiestudent versus AIO te geven, gevolgd door een evaluatie na twee jaar.

besluit als volgt:

De studentengeleding adviseert positief t.a.v. de Nota Personeelsbeleid 2008 - 2012.

De personeelsgeleding stemt in met de Nota Personeelsbeleid 2008 - 2012.


Het college meldt dat in het voorjaar van 2009 het Medewerkerstevredenheidsonderzoek zal worden gehouden.


Schriftelijke rondvragen

Parkeerovereenkomst UT – FC Twente

Het college zal de site www.parkeersverwachting.nl bekijken om te beoordelen of de door de UT met FC Twente afgesloten parkeerovereenkomst inderdaad beperkt blijft tot de wedstrijden van FC Twente en niet ook onbedoeld voor bezoekers van Go Planet etc. gaat gelden.

KNAW Akademiestudenten

Het college bevestigt desgevraagd deel te willen nemen aan de KNAW pilot “Akademiestudenten”.

Bereikbaarheid gebouwen UT

Het CvB zal extra aandacht besteden aan de bereikbaarheid van de gebouwen en de staat van de toegangswegen, mede in het licht van de komende voorlichtingsdagen.

Het college zal ook de Commissie Veiligheid vragen hier naar te kijken.

Voorts zal bezien worden of verwijzingen naar sommige parkeerplaatsen (bijvoorbeeld de parkeerplaats achter de Spiegel) verbeterd dienen te worden.