5. Brief UR Toelating Iraanse studenten

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-025

Fax


Datum

25 januari 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Toelating Iraanse studenten.Geacht college,De UR, in vergadering bijeen op 23 januari jl., heeft besloten om een extra agendapunt op te nemen voor de overlegvergadering met u op 30 januari a.s. Het betreft de gang van zaken rond de niet-toelating van studenten uit Iran.


Helaas is de UT sinds december vorig jaar voortdurend negatief in het nieuws over de kwestie van toelating tot de universiteit van Iraanse studenten. De boodschap is steeds, zowel nationaal als internationaal: De Universiteit Twente weigert Iraanse studenten!


De uiteenzetting van het college in bijvoorbeeld de december vergadering heeft de UR duidelijk gemaakt dat deze bewering niet juist is, maar met lede ogen moet de raad nu toezien dat deze uitspraak juist beeldbepalend is in deze kwestie. De UR zit dan ook te popelen om hierop te reageren en uit te leggen wat er werkelijk aan de hand is, maar het is maar de vraag of dat het gewenste effect zal hebben. Bovendien willen we voorkomen dat we als UR en CvB “uit elkaar gespeeld” worden in het geval we als afzonderlijke partijen de media zoeken. Mede door de foutieve beeldvorming worden individuele leden van de UR er wel op aangesproken dat de UR een mening moet hebben in zo’n kwestie en welke deze dan is.


Wij zijn van mening dat de UT krachtiger moet reageren op de berichten dan tot nu toe is gedaan. Aangezien er tot op heden vanuit de diverse ministeries geen verklaringen zijn gekomen die meer duidelijkheid geven over de kwestie, noch het ingezette beleid wordt omgebogen is duidelijkheid vanuit de UT gewenst.


Gezien het belang van deze kwestie voor de UT heeft de UR dit onderwerp als agendapunt toegevoegd. Onze inzet is daarbij vooral om de huidige stand van zaken duidelijk te krijgen en om te bezien op welke wijze Iraanse studenten weer volmondig welkom kunnen zijn bij de UT en waar mogelijk de negatieve beeldvorming van de laatste maanden bijgesteld kan worden.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter