Verslag interne 2007-12-12

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-426

Fax


Datum

18 december 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Verslag interne vergadering d.d. 12 december 2007

Vastgesteld 23-01-2008Aanwezig: CC: H. Becht, L. Ferreira Pires, J. Hoogerdijk, J. de Jong, J. Lodewijks, D. Meijer (vz.), H. Poorthuis, F. Possel

UReka: W. Koet, R. Landheer, H. Terpoorten, P. Vernooij, E. Vogelzang, T. Ziehmer

Griffie: J. Ribberink, M. Peijster (verslag)

Afwezig: G. Brinkman, B. Pol, H. Wormeester (allen m.k.)1. Opening 09.10 uur

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


2. Mededelingen

Marijke Peijster is met een kleine Sinterklaas attentie bij Gert Brinkman en Bernadette Pol geweest. Het ging met beide redelijk. Gert Brinkman zal in januari terugkomen in de raad. Helaas komt Bernadette Pol nog niet terug. Haar gezondheid laat dit nog niet toe.


3. Verslag vergadering 7 november 2007 (UR 07-384/385)

a. Verslag interne vergadering 7-11-2007 (UR-384)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van. Geen opmerkingen.

b. Vertrouwelijk verslag interne vergadering 7-11-2007 (UR 07-385)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van. Geen opmerkingen.


4. Postlijst ingekomen en uitgegane post (UR 07-408)

Geen opmerkingen


5. Actiepuntenlijst versie t/m 14 november 2007 (UR 07-009)

Geen opmerkingen.


6. Toekomstig voorzitterschap URaad (UR 07-405)

De voorzitter vraagt UReka een nadere toelichting te geven op de notitie. Evelien Vogelzang geeft aan dat UReka het belangrijk, zelfs essentieel vindt dat er een onafhankelijk extern voorzitter binnen de URaad de vergaderingen voorzit. Een partijfunctionaris kan het functioneren van de raad nadelig beïnvloeden. UReka vindt dat de raad op dit moment niet optimaal functioneert. UReka heeft geen vertrouwen meer in het huidige organisatiesysteem van de URaad.

Hanneke Becht merkt op dat ze tijdens de discussie op de informele middag van afgelopen november en in deze notitie geen nieuwe argumenten heeft gehoord waardoor de mening van de CC-fractie zou kunnen wijzigen. Ze stelt voor het voorstel van UReka in stemming te brengen.

De voorzitter vraagt welke consequenties er verbonden worden aan het wel of niet akkoord gaan met dit voorstel. Evelien Vogelzang merkt op dat de UReka fractie dan niet meer aanwezig zal zijn tijdens alle vergaderingen van de Universiteitsraad.

Jan Lodewijks merkt op geen duidelijke argumenten gehoord te hebben waarom de raad op dit moment niet goed functioneert.

Aangegeven wordt dat UReka vindt dat ze zich niet vertegenwoordigd voelt door de huidige voorzitter. Een extern onafhankelijk voorzitter behoort niet tot een van de partijen. Jan Lodewijks merkt op dat aan het afsluiten van een contract met een extern voorzitter diverse voorwaarden zitten, hij geeft een paar voorbeelden. Hidde Terpoorten merkt op dat hij contact heeft opgenomen met een deskundige hierover. Er kunnen diverse voorwaarden in het contract worden opgenomen. Eventueel kan er ook iets opgenomen worden over het in stemming brengen van het functioneren van de voorzitter bij slecht functioneren.

Het voorstel "onafhankelijk voorzitter (UR 07-405)" wordt in stemming gebracht.

6 personen voor 7 personen tegen.

Dit betekent dat het voorstel verworpen is.


Wouter Koet geeft aan dat dit onderwerp zeer belangrijk is voor UReka. Gevraagd wordt of UReka ook bij de komende overlegvergadering van 19 december van plan is weg te blijven. Ja, dit is zo!

Hanneke Becht merkt op dat ze tijdens het informele overleg een voorstel heeft gedaan om het voorzitterschap via kandidaatstelling van de komende verkiezingen te laten lopen. Hierdoor heeft iedereen die zich kandidaat wil stellen voor de URaad een kans ook voorzitter te worden. UReka geeft aan dit niet te willen. UReka wil een onafhankelijk extern voorzitter.

Frank Possel vraagt om voorbeelden voor het slecht functioneren van de huidige UR? Pieter Vernooij geeft aan dat UReka moeilijkheden heeft met de rol van de huidig voorzitter in zijn dubbelrol als lid van de CC-fractie en als voorzitter.

De voorzitter vraagt of het besluit van UReka vast staat om de vergadering te verlaten. Hij vraagt of UReka weet dat hiermee de URaad niet meer kan functioneren omdat er geen besluiten genomen kunnen worden. UReka geeft aan dat hun besluit vast staat. De voorzitter kan bepalen of de vergadering door gaat of niet.

De voorzitter merkt op dat deze actie nogal onverwacht komt en geeft aan dat er communicatie zal moeten zijn met de achterban en met eventueel de media om nadere uitleg over de situatie te geven. Dit zal gebeuren.

Alle leden van UReka verlaten de vergadering.


De voorzitter sluit vervolgens – wegens het ontbreken van het vereiste quorum - de vergadering om 09.45 uur.