Voorstel verdeling Medezeggenschapsbudget 2008

Voorstel verdeling Medezeggenschapsbudget partijen UR 2008 (=kalenderjaar)


Uitgangspunten:

- Beschikbaar: € 11.000 totaal

- Verdeelsleutel neergelegd in de notitie “Verdeling van het UR budget ten behoeve van de UR partijen” d.d. 9 mei 2006

- De huidige zetelverdeling in de UR: CC à 12 zetels, UReka à 6 zetels

- De verwachting dat dit jaar geen substantiële extra kosten gemaakt hoeven te worden (zoals in 2006 wel het geval was)Voorstel:

A. De helft van het budget wordt verdeel naar rato van het zetelaantal (peildatum 1 januari 2008):

Dus: bedrag per zetel is € 5500, - : 18 = € 305, 50 (afgerond)

CC krijgt maximaal 12 x 305, 50 = € 3660,00

UReka krijgt maximaal 6 x 305,50 -= € 1833,00B. De andere helft van het budget (€ 5500,-) wordt in portefeuille gehouden tot aan de dag van de kandidaatstelling (ws begin april 2008) en wordt nadien gelijkelijk ter beschikking gesteld aan de partijen die deelnemen aan de verkiezingen.

Dit betekent dat als de thans zittende partijen opnieuw een kandidatenlijst voor de komende verkiezingen indienen en er worden geen “nieuwelingen” aangemeld, dan alsnog voor iedere partij € 5500, - : 2 = € 2750, - beschikbaar is.