Aandachtspunten overleg 2008-01-30

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

30 januari 2008


Ontwerpbegroting 2008

Het college beaamt de constatering van de UR dat de begroting beleidsrijker zou moeten zijn. Via gesprekken in de commissie FV&A zal worden bekeken op welke wijze in de komende jaren stapsgewijs tot een verbetering gekomen kan worden. Ook wordt er naar een verbetering van het begrotingsproces richting realisatie toe gewerkt. Het streven is dit in een periode van 1 à 2 jaar te realiseren.

Naar aanleiding van de opmerking van de UR over de onvolledigheid van de inventarisatie van de risico’s van de organisatie, meldt het college dat dit een punt van aandacht is – ook in het gesprek met de Raad van Toezicht - en dat dit voor de gehele organisatie moet verbeteren.

De uitwerking van de EMB reorganisatie wordt binnenkort door het CvB in de vorm van een notitie naar de UR gezonden.

Het college meldt dat er gestudeerd wordt op een breed energiebezuinigingsplan; daarbij zal tevens de suggestie van de UR worden meegenomen om te bezien of het zinvol is een prikkel tot bezuinigen in te bouwen door bijvoorbeeld de energiekosten uit de m2 prijs te halen.

Het college zal zich bezinnen op het gebruik van de terminologie normale en bijzondere bedrijfsvoering. Hierover blijkt verwarring te bestaan.

De UR zal een tweetal adviezen formuleren, het ene betreft de vraag hoe een begroting er volgens de UR uit moet zien (het college zal hier dan ook separaat op reageren), het andere betreft de Begroting 2008 van de UT.


Toelating Iraanse studenten

Naar aanleiding van de discussie over de wijze van communiceren over het item “toelating Iraanse studenten”, zegt het college toe na te zullen gaan of berichtgeving hierover aan medewerkers en studenten alsnog wenselijk is.


Promovendibeleid

Het college meldt desgevraagd geen beurzen aan promovendi te zullen verstrekken.

De notitie over promotiestudenten zal in de komende cyclus van de raad beschikbaar zijn.