UR 08-351 Brief UR inzake Route '14

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300


Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-351

Fax


Datum

7 november 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: RoUTe 14Geacht college,


We hebben van u het document RoUTe 14, concept strategische visie van 1 oktober 2008, ontvangen. Enkele raadsleden waren ook aanwezig bij de presentatie van dit concept instellingsplan op 1 oktober in de Vrijhof.


Voor de verdere behandeling hiervan willen we graag afspraken met u maken over de te volgen procedure, opdat we de instemmingsvraag op het definitieve nieuwe instellingsplan t.z.t. adequaat kunnen beantwoorden. Daarnaast zijn we zeer benieuwd hoe u de discussie met de UT-gemeenschap vorm wilt geven. Welke groepen gaan welke thema’s verder uitwerken?

Ook lijkt het ons handig om de agendapunten die op bladzijde 22 (van het gedrukte exemplaar) worden opgesomd, te rubriceren in verschillende thema’s. Per thema kan gekeken worden naar doelstelling, urgentie, prioriteit, actie en kosten.


Bij de behandeling van de thema’s moeten we ook goed kijken of de beoogde actie wel het gewenste resultaat op zal leveren. We kunnen nu al vaststellen dat op een aantal plaatsen in het stuk het causale verband tussen de voorgestelde plannen en de bijbehorende doelstellingen voor ons niet duidelijk wordt. Daarover zouden we in ieder geval, in een afgesproken setting, nog met u van gedachten willen wisselen.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter