UR 08-341 Collegeldtarieven 2008-2012 UTAGENDAPUNT: Collegegeld tarieven UT 2009-2010


Achterliggende stukken

Geen

Doel agendapunt:

Advies UR m.b.t. het besluit van het CvB t.a.v. de vaststelling van de collegegeldtarieven UT
2009-2010.

Besluit CvB d.d. 6 oktober 2008:
1. De collegegelden 2009-2010 vast te stellen zoals aangegeven in de toelichting bij dit besluit.

2. Dit besluit voor advies voor te leggen aan de Universiteitsraad.

3. Dit besluit - na een positief advies van de Universiteitsraad - op te nemen in het instellingsspecifiek deel van het Studentenstatuut UT.


Toelichting bij besluit College van bestuur


1. Inleiding

Per academisch jaar dient het College van Bestuur de collegegeldtarieven en de bijbehorende Inschrijvingsregeling vast stellen. Dit gebeurt na een advies van de Universiteitsraad na een

besluit van het college.


Vroegtijdige vaststelling van de tarieven is van belang. Met name internationale studenten oriënteren zich immers al in een vroeg stadium over de studiemo­ge­lijkheden van een (master)opleiding aan de UT en het is daarbij dus van belang dat de collegegeldtarieven die behoren bij een inschrijving aan een opleiding aan de UT bekend zijn.

M.i.v. het studiejaar 2005-2006 golden voor het eerst de verhoogde collegegeldtarieven voor de niet-EER studenten voor de masteropleidingen en vanaf studiejaar 2007-2008 geldt er ook voor het eerst een verhoogd collegegeldtarief voor de bacheloropleidingen.


Thans is aan de orde de vaststelling van de collegegeldtarieven 2009-2010. Daarover heeft
afstemming binnen 3 TU verband plaatsgevonden.

Op dit moment kan nog niet worden gekomen tot een al dan niet herziene Inschrijvingsregeling
2009-2010 gelet op mogelijke ontwikkelingen m.b.t. de wetgeving in het hoger onderwijs.
Dit zal gebeuren in het voorjaar 2009. Inhoudelijke beleidswijzigingen t.o.v. de tarieven van 2008-2009 zijn niet aan de orde.


2. 3TU Overleg

Binnen het bestuur van de 3TU Graduate School is reeds in 2006 ingestemd met voorstellen van de Projectgroep Internationalisering 3TU om met ingang van het academisch jaar 2007-2008 de collegegelden voor studenten uit niet EER-landen bij de 3 technische universiteiten op elkaar af te stemmen.


In de werkgroep Internationalisering is voorgesteld de volgende procedure te hanteren:

Uitgegaan wordt van een jaarlijkse indexering van het tarief conform de indexering voor het wettelijk tarief.

Van de jaarlijkse indexering zal alleen worden afgeweken als ontwikkelingen in de markt hiertoe aanleiding geven.

Voor studenten die in studiejaar 2007-2008 voor een BSc-opleiding staan ingeschreven dient per instelling een overgangsregeling opgesteld te worden.
Afwijkingen zijn mogelijk:
- voor opleidingen die buiten het samenwerkingsgebied van de 3TU vallen;

- als zij volgen uit wettelijke regelingen en overeenkomsten, zoals Joint Masters en gedeelde MSc-opleidingen;

- in het kader van Honours Tracks.


Op 4 juni 2008 is in de vergadering van het bestuur van de 3TU Graduate School afgesproken om voor het academisch jaar 2009-2010 de tuition fees voor niet EER- studenten vast te stellen zoals hieronder aangegeven. Op 13 juni 2008 is dit besluit door het 3TU Dagelijks Bestuur
bekrachtigd.

Tuition fees 2009-2010


BSc niet-EER

€ 5180

MSc niet-EER

€ 8600


Ter vergelijking:

- 2008-2009 BSc niet EER: € 5090

- 2008-2009 MSc niet EER:€ 84603. Implementatie UT

Het bovenstaande wordt als volgt geimplementeerd aan de UT.

Wettelijke tarieven
T.a.v. het wettelijke collegegeldtarief wordt het beleid van de afgelopen jaren gecontinueerd, waarbij uiteraard rekening moet worden gehouden met de voor het studiejaar 2009-2010
(nog aan te kondigen) indexering van de wettelijke tarieven. Evenals voorgaande jaren wordt voorgesteld de tarieven van deeltijdstudenten met dezelfde indexering aan te passen.

Hoogte tarief niet EER bachelor
Voorgesteld tarief is een voortzetting van het beleid zoals ingezet sinds studiejaar 2007-2008.


Hoogte tarief niet EER master
Voorgesteld tarief is een voortzetting van het bestaande beleid.


Overgangsregeling

De overgangsbepaling zoals in voorgaande jaren vastgesteld, wordt onverkort gecontinueerd en zal worden opgenomen in de Inschrijvingsregeling 2009-2010 (voorjaar 2009).

4. Samenvatting collegegeldtarieven UT 2009-2010
2009-2010

2008-2009

Wettelijk tarief voltijdse inschrijving (EER)

+ index

€ 1565,-

Duale inschrijving (EER)

+ index

€ 1565,-

Deeltijdse inschrijving (EER)

+ index

€ 1139,-

Extraneus (EER)

+ index

€ 946,-

----------------------------------------------------------


---------------------

Instellingstarief I :
inschrijving
bachelor
niet EER bèta (voltijd, deeltijd, duaal)€ 5.180,--

€ 5090,-

Instellingstarief II:
inschrijving
bachelor
niet EER alfa/gamma
(voltijd, deeltijd, duaal)


€ 3940,-

€ 3873,-

Instellingstarief III:
bèta masteropleiding,
voltijd, deeltijd, duaal,

(niet EER)
zie ook overgangsbepalingen

€ 8.600,--

€ 8460,-

Instellingstarief IV:
alfa - gamma masteropleiding,
voltijd, deeltijd, duaal,

€ 6547,-

€ 6434,-
Master of Environmental and
Energy Management (postinitieel)


€ 12.500Bovenstaande tarieven krijgen een vertaling in de bijlagen 1 en 2.

Bijlage 1:


Bacheloropleidingen niet-EER waarvoor het collegegeldtarief wordt vastgesteld op € 5180,-

- Advanced Technology

-Bedrijfsinformatietechnologie

-Biomedische Technologie

-Civiele Techniek

-Elektrotechniek

-Industrieel Ontwerpen

-Scheikundige Technologie

-Technische Bedrijfskunde

-Technische Informatica

-Technische geneeskunde

-Technische Natuurkunde

-Telematica

-Technische Wiskunde

-Werktuigbouwkunde


Masteropleidingen niet-EER waarvoor het collegegeldtarief wordt vastgesteld op € 8600,-:

- Applied Mathematics

- Applied Physics

- Biomedical Engineering

-Business Information Technology

-Chemical Engineering

-Civil Engineering & Management

-Computer Science

-Construction management & Engineering

-Electrical Engineering

-Embedded Systems

-Human Media Interaction

-Industrial Design Engineering

-Industrial Engineering & Management

-Mechanical Engineering

-Mechatronics

-Nanotechnology

-Science Education and Communication

-Systems and Control

-Sustainable Energy Technology

-Technical Medicine

-TelematicsBijlage 2


Bacheloropleidingen niet-EER waarvoor het collegegeldtarief wordt vastgesteld op € 3940,-

- Gezondheidswetenschappen

- Bedrijfswetenschappen

- Bestuurskunde ( incl. opleidingsvariant European Studies)

- Communicatiewetenschap

- Onderwijskunde

- Psychologie

Masteropleidingen niet-EER waarvoor het collegegeldtarief wordt vastgesteld op € 6547,-:

-Business Administration

-Communication Studies

-European Studies

-Educational Science and Technology

-Healthcare-management

-Psychology

-Philosophy of Science, Technology and Society

-Public Administration

-Social Systems Evaluation and Survey Research

-Social Science Education

5. CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad

De Universiteitsraad


Gezien:

- het CvB besluit van 6 oktober 2008;

-de toelichting bij dit besluit;

Gehoord:

- de beraadslagingen.

Overwegende:

- jaarlijks het College van Bestuur de collegegeldtarieven dient vast stellen. Reeds nu dient het collegegeldtarief voor het studiejaar 2009-2010 te worden vastgesteld. Immers m.n. internationale studenten oriënteren zich al een in vroeg stadium over de studiemogelijkheden aan een masteropleiding aan de UT;

- de eerdere CvB besluiten van de afgelopen jaren m.b.t. de vaststelling van de collegegeld-
tarieven in het algemeen en de tuition fees (niet EER studenten) in het bijzonder;

-de gezamenlijke afstemming door de 3 TU’s m.b.t. de collegegelden voor niet-EER studenten voor het studiejaar 2009-2010; op 4 juni 2008 in de vergadering van het bestuur van de 3TU Graduate School is afgesproken om voor het academisch jaar 2009-2010 de tuition fees vast te stellen op
€ 5180 voor de niet EER bachelor en op € 8600 voor de niet EER master; het gaat hier om een verhoging van ca. 1,75%. Op 13 juni 2008 is dit besluit door het 3TU Dagelijks Bestuur
bekrachtigd;

-het feit dat de indexering voor de wettelijke collegegeldtarieven voor het studiejaar 2009-2010 nog niet bekend is;

- de UR adviesrecht heeft t.a.v. het besluit van het CvB tot vaststelling van de collegegelden en de Inschrijvingsregeling.

Besluit:

Positief te adviseren t.a.v. het bovenstaande CvB besluit van 6 oktober 2008.