Aandachtspunten overlegvergadering 2008-11-12

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van 12 november 2008


Mededelingen

Het college kondigt voor de januaricyclus de komst van een notitie aan waarin een analyse gegeven wordt van de instroomcijfers.


Collegegeldtarieven UT 2009 – 2010

De Universiteitsraad,

gezien:

-het CvB besluit van 6 oktober 2008;

-de toelichting bij dit besluit;

overwegende:

-dat jaarlijks het College van Bestuur de collegegeldtarieven dient vast stellen. Reeds nu dient het collegegeldtarief voor het studiejaar 2009-2010 te worden vastgesteld. Immers m.n. internationale studenten oriënteren zich al in een vroeg stadium over de studiemogelijkheden aan een masteropleiding aan de UT;

-de gezamenlijke afstemming door de 3 TU’s m.b.t. de collegegelden voor niet-EER studenten voor het studiejaar 2009-2010; op 4 juni 2008 is in de vergadering van het

bestuur van de 3TU Graduate School afgesproken om voor het academisch jaar 2009-2010 de tuition fees vast te stellen op € 5180 voor de niet EER bachelor en op € 8600 voor de niet EER master; het gaat hier om een verhoging conform index. Op 13 juni 2008 is dit besluit door het 3TU Dagelijks Bestuur bekrachtigd;

-het feit dat de indexering voor de wettelijke collegegeldtarieven voor het studiejaar 2009-2010 nog niet bekend is;

-dat eventuele afwijkingen van het collegegeldtarief gedurende de geldigheidsduur van dit besluit door het CvB aan de raad ter advisering worden voorgelegd;

-dat de UR adviesrecht heeft t.a.v. het besluit van het CvB tot vaststelling van de collegegelden en de Inschrijvingsregeling;

gehoord de toezegging van het college dat:

-de UT ten aanzien van partners van buitenlandse (niet EER) promovendi, post-docs en tenure trackers indien nodig middels flankerend beleid (bijv. beurzen) ondersteuning biedt;

-deze vorm van maatwerk bij de werving ook als zodanig gepresenteerd kan worden;

besluit:

positief te adviseren t.a.v. het bovenstaande CvB besluit van 6 oktober 2008.


Gemeenschappelijk OER

Naar aanleiding van de brief van de raad (UR 08 – 348) zegt het college toe de Gemeenschappelijke OER deze week naar de faculteiten te sturen met het verzoek dit document in een vroeg stadium aan de Faculteitsraden voor te leggen, ook al is het opleidingsspecifieke gedeelte van de OER wellicht nog niet gereed. Tevens zal in een begeleidende brief aan de Faculteitsraden aangegeven worden welke hun bestuurlijk juridische positie in dezen is. De UR zal een afschrift van deze brief ontvangen, aldus het college.


RoUTe’14

Afgesproken wordt dat de UR in de decembercyclus zal trachten tot besluitvorming t.a.v. dit document te komen. Hiertoe wordt een extra uitgebreide commissievergadering gehouden waarin de nota inhoudelijk besproken zal worden. Het college zegt toe, nu het document “RoUTe’14 slechts een leidraad is voor het strategische beleid, dat de uitwerkingen ervan aan de UR voorgelegd zullen worden.

Het college zal een eerste indicatie geven van prioritering van de wensenlijst.Schriftelijke rondvragen

Naar aanleiding van de vraag van de UR over de mogelijkheid van Joint Degrees met de ECIU partners, zegt het college toe een schriftelijk overzicht van de stand van zaken met betrekking tot dit punt te geven.