4. Brief UR Rookbeleid

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-288

Fax


Datum

3 september 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Instemmingsvraag rookbeleid UT 2008


Geacht college,


De UR heeft uw instemmingvraag voor het Rookbeleid UT 2008 ontvangen. De raad is van mening dat dit document vooral uitvoering van de wet is. Er zijn wat de raad betreft na de bespreking in de commissie FVA nog enkele aandachtspunten.

1.Het is wenselijk dat het vastgestelde rookbeleid strikt wordt gehandhaafd onder de voorwaarde dat met studenten en medewerkers duidelijk wordt gecommuniceerd hoe het boete- en sanctiebeleid luidt voor wat betreft roken in en om UT-gebouwen. Zonder een duidelijke communicatie vooraf of wanneer de handhaving achterwege blijft is het onredelijk om boetes, opgelegd aan de UT, door te berekenen aan studenten of medewerkers. Tevens lijkt het ons wenselijk dit vast te leggen in de sanctieregeling voor personeel en in het studentenstatuut.

2.Daarnaast is het vanuit een oogpunt van kostenbesparing wenselijk om te inventariseren of in de huidige nieuwbouw rookruimtes wenselijk worden geacht door de huurders. Tijdens het bouwproces zijn de kosten van aanleg van dergelijke ruimtes wellicht lager dan bij het verbouwen van een opgeleverd gebouw. Graag vernemen we in het overleg of hiermede in de bouwplannen reeds rekening is gehouden.

3.De URaad geeft het CvB in overweging om flankerend beleid te voeren ten aanzien van het ontmoedigen van roken. Bijvoorbeeld door het aanbieden of faciliteren van cursussen “stoppen met roken”.

Gezien bovenstaande komen we tot het volgende concept-besluit, waarin de overlegpunten schuin gedrukt zijn.


CONCEPT-BESLUIT:

De Universiteitsraad

Gezien:

-Het document ‘Rookbeleid Universiteit Twente 2008’, kenmerk: 382.571/PA&O;

Gehoord:

-De mondelinge toelichting van het College in de commissievergadering FVA van 27 augustus 2008 en het overleg van 9 september 2008

Overwegende dat:

-Het document zoals dat voorligt grotendeels uitvoering van de wet betreft;

-Duidelijkheid gewenst is over doorberekening aan studenten en medewerkers van opgelegde boetes aan de UT voor wat betreft roken;

-Het wenselijk is voor kostenbeheersing dat in nieuwe gebouwen al tijdens de bouw rekening wordt gehouden met de aanleg van rookruimtes, indien die door toekomstige huurders gewenst wordt;

Gehoord de toezegging van het college dat

-Het boete- en sanctiebeleid wat betreft roken duidelijk opgenomen wordt in de sanctieregeling en het studentenstatuut en dat dit duidelijk naar belanghebbenden wordt gecommuniceerd;

-Uitgezocht wordt of in de huidige nieuwbouw al voorbereidingen voor faciliteiten voor rookruimtes door huurders gewenst zijn en dienen te worden aangelegd;

-Flankerend beleid wordt gevoerd ten aanzien van ontmoediging van roken.

Besluit:

in te stemmen met het Rookbeleid Universiteit Twente 2008.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
drs. F.L. Lagendijk,

voorzitter