Formatievoorstel UR 2008-2009 concept

Concept-voorstel formatie UR 2008 – 2009


Voorzitter: Frits Lagendijk (Chaiman)

Vice voorzitter: Michaël Stekkinger (UReka)

Fractievoorzitters: Rimmert van der Kooij (Ureka)

Jann van Benthem (Pro UT)

Kenneth Bijkerk (CC)

Frits Lagendijk (lijst Chairman)


Commissie O(nderwijs, O(nderzoek) en S(tudenten) – pfh. Zijm:

Voorzitter: David Dam (UReka)

Leden: UReka: David Dam, Rosalien van der Meer, Michaël Stekkinger

Pro UT: Marije Telgenkamp

CC: Wilma Dierkes, André Veenendaal, Joris Hoogerdijk

Chairman: Frits Lagendijk


Commissie F(inanciën), V(astgoed) en A(rbobeleid) – pfh. Van Ast:

Voorzitter Jann van Benthem (Pro UT)

Leden: UReka: Ronald Kuin, Rimmert van der Kooij, Michaël Stekkinger

CC: Clemens Pouw, Kenneth Bijkerk, Joris Hoogerdijk

Chairman: Frits Lagendijk


Commissie P(ersoneel), S(trategie) en I(nternationalisering) – pfh. Flierman:

Voorzitter: Herman Poorthuis (CC)

Leden: UReka: Thomas Ziehmer, Michaël Stekkinger

Pro UT: Jan van Alsté

CC: Laura Franco

Chairman: Frits Lagendijk


Presidium: Voorzitter en vice voorzitter UR, fractievoorzitters en commissievoorzitters.

Het agendaoverleg met het CvB wordt in principe gevoerd door voorzitter en vice voorzitter UR en commissievoorzitters. Aandachtspunt hierbij is een evenredige aanwezigheid van fracties en personeel/studenten.


WAR: Ronald Kuin, Rosalien van der Meer, Joris Hoogendijk

VSNU – SAC: Thomas Ziehmer; plaatsvervanger: (CC volgt)

3 TU.M: Frits Lagendijk + David Dam (reserves: Jann van Benthem + (CC volgt)

LOVUM: Frits Lagendijk, Michaël Stekkinger en Jacqueline Ribberink (griffier)

UCO: Rimmert van der Kooij

ECIU: Thomas ZiehmerVergoeding leden UR 08/09 met ingang van 1 september 2008

Voor het personeel geldt dat de eenheden voor de medezeggenschapsactiviteiten van hun personeel gecompenseerd worden. Daarnaast ontvangt ieder personeelslid een gratificatie van € 365 bruto per jaar (uitbetaling in juni). De voorzitter UR krijgt het dubbele van dit bedrag.


Personeel (in fte)

Totaal

basis

Vz UR

Vz Cie

Vz fractie

Frits Lagendijk

0,47

0,12

0,30


0,05

Herman Poorthuis

0,20

0,12


0,08


Clemens Pouw

0,12

0,12
Wilma Dierkes

0,12

0,12
André Veenendaal

0,12

0,12
Maria-Laura Franco - Garcia

0,12

0,12
Jann van Benthem

0,25

0,12


0.05

0,08

Jan van Alsté

0,12

0,12
Marije Telgenkamp

0,12

0,12
Totale personele inzet UR

1,63

1,08

+ 0,56


Studenten ontvangen een basis vacatiegeld van € 1.990 per zittingsjaar.

Voor het vervullen van een bijzondere functie (fractievoorzitterschap/ commissievoorzitterschap of vice voorzitterschap UR) wordt dit vacatiegeld aangevuld met €850 per jaar. Dit wordt in maandelijkse bedragen uitgekeerd.


Studenten p.p. per maand

Totaal

basis

Vz Cie

Vz fractie/vice vz UR

Rimmert van der Kooij

€ 236,67

€ 165,84


€70,83

Michaël Stekkinger

€ 236,67

€ 165,84


€ 70,83

Rosalien van der Meer

€ 165,84

€ 165,84vacature

Joris Hoogerdijk

€ 165,84

€ 165,84Kenneth Bijkerk

€ 236,67

€ 165,84


€ 70,83

Thomas Ziehmer

€ 165,84

€ 165,84Davis Dam

€ 236,67

€ 165,84

€70,83


Ronald Kuin

€ 165,84

€ 165,84

Contactpersonen per eenheid uit het midden van de UR aangewezen:

Contact onderhouden met m.n. de personeelsgeleding resp. studentgeleding van de betreffende FR/DR, maar ook meer algemeen de faculteit-dienst-SU als aandachtsgebied beschouwen.


Faculteit/dienst

Personeelslid UR

Student UR (tot 01-09-09)

MB

André Veenendaal

David Dam

GW

Herman Poorthuis

Michaël Stekkinger

CTW

Wilma Dierkes

Ronald Kuin

TNW

Clemens Pouw

Kenneth Bijkerk

EWI

Jan van Alsté

Joris Hoogerdijk

Concerndirecties

Frits Lagendijk

Contactpersoon voor studentenvoorzieningen en SU: Rosalien van der Meer,

Joris Hoogerdijk

ICTS

Herman Poorthuis

S&O

Frits Lagendijk

B&A

Herman Poorthuis

FB

Herman Poorthuis

ITC

Herman Poorthuis

Jann van Benthem

Thomas Ziehmer