Brief 3TU protocol onderzoekvisitaties

Faculteiten en Instituten
ons kenmerk

S&C/382.811/ph

telefoon

053-489 5686

datum

29 mei 2008

fax

053-489 4898e-mail

p.p.hoetink@utwente.nl

cc

Universiteitsraad

betreft

3TU protocol, draaiboeken en planning voor 3TU-onderzoeksvisitaties
Zoals bekend, werken de technische universiteiten sinds enkele jaren zoveel mogelijk samen bij onderzoeksvisitaties. Om de gang van zaken hierbij vast te stellen werd, in aanvulling op het landelijke protocol (SEP), enkele jaren geleden een 3TU-protocol vastgesteld.


Inmiddels heeft in 3TU-IST-verband een evaluatie van de gang van zaken bij de eerste gezamenlijke onderzoeksvisitaties plaatsgehad. Naar aanleiding hiervan is besloten het protocol te herzien en aan te vullen met een tweetal draaiboeken met praktische tips voor mid-term reviews en externe onderzoeksvisitaties. Tenslotte zijn de toekomstige mid-term reviews en externe visitaties van een tijdsplanning voorzien.


De in IST-verband opgestelde documenten zijn inmiddels door ons en de andere Colleges vastgesteld. Als bijlagen treft u de documenten aan. Deze documenten zijn permanent beschikbaar via de UT-website (onder ‘’informatie over onderzoek’’ en vervolgens ‘’visitatieprotocollen’’).


Wij verzoeken u om toekomstige visitaties en mid-term reviews uit te voeren conform het protocol en de tijdsplanning.Namens het College van Bestuur,


Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit

Bijlagen:

- 3TU-protocol voor onderzoeksvisitaties

- 3TU-draaiboek voor externe onderzoeksvisitaties

- 3TU-draaiboek voor mid-term reviews.

- Tijdsplanning voor 3TU-onderzoeksvisitaties.