3TU Onderzoeksbeoordeling tijdschema

TIJDSCHEMA 2008-2011

externe onderzoeksbeoordelingen +

midterm reviews


Mei 2008INFORMATICA


Externe visitatie over 2003-2008

Site visit eind 2009

Rapport begin 2010


- Beoordeelde periode laatste externe visitatie: 1996 tot en met 2001.

- De midterm review had dus moeten oordelen over de jaren 2002, 2003, 2004 en had eind 2005 moeten verschijnen. Deze is verschenen maar hij beslaat de jaren 2003, 2004 en 2005. Data over 2002 ontbreken dus nog (behalve voor Delft, die 2002 wel meenam).

- De volgende externe visitatie zou in het geval van aansluiting bij de periode van de laatste externe visitatie de jaren 2002 tot en met 2007 moeten beslaan. Site visit dus eind 2008. Rapport te verschijnen begin 2009. Echter, om de informatici niet te snel na afronding van de midterm review opnieuw met een beoordeling te belasten, heeft het IST gekozen voor de optie om de planning een jaar naar achter te schuiven door aan te gaan sluiten bij de periode van de uitgevoerde midterm review. De te beoordelen periode zal in dat geval ingaan met haar jaar 2003 en tot en met 2008 bestrijken. Site visit in dat geval eind 2009. Rapport te verschijnen begin 2010.

- De decanen hebben er vooralsnog voor gekozen de eerstvolgende externe onderzoeksbeoordeling landelijk te organiseren. Er is tot dusver nog geen officieel verzoek vanuit IST-bestuur gegaan om voorbereidingen voor een externe beoordeling in 2009 te treffen.ELEKTROTECHNIEK


Midterm review over 2005-2007

Site visit eind 2008

Rapport eind 2008/begin 2009


- Beoordeelde periode laatste externe visitatie: 1999 tot en met 2004.

- De midterm review zou dus de jaren 2005, 2006, 2007 moeten beoordelen en eind 2008 moeten verschijnen.

- Het IST-bestuur heeft de decanen verzocht voorbereidingen te treffen. PvA is in maart ingediend en IST heeft in april per brief laten weten met het plan akkoord te gaan.

- De volgende externe visitatie zou moeten oordelen over 2005 tot en met 2010. Site visit dus eind 2011. Rapport te verschijnen begin 2012.

WISKUNDE


Externe visitatie over 2003-2008

Site visit eind 2009

Rapport begin 2010


- Beoordeelde periode laatste externe visitatie: formeel 1996 tot en met 2001, maar er is ook aanvullende informatie over het jaar 2002 aan de commissie verstrekt en door de commissie gebruikt, waardoor 2002 min of meer ook al als beoordeeld mag worden beschouwd.

- Er van uitgaande dat 2002 als beoordeeld wordt beschouwd, moest de midterm review 2003, 2004, en 2005 beoordelen, en had deze idealiter eind 2006 gereed moeten zijn. In de praktijk beslaat de midterm review inderdaad deze jaren, hij is alleen wat later (begin 2007) beschikbaar gekomen.

- De volgende externe visitatie zou moeten oordelen over 2003 tot en met 2008. Site visit dus eind 2009. Rapport te verschijnen begin 2010.

- Het IST-bestuur heeft de betrokken decanen tot nu toe nog niet verzocht voorbereidingen voor een externe beoordeling in 2009 te treffen.TECHNISCHE NATUURKUNDE


Midterm review over 2003-2007

Site visit en rapport 2008

Externe visitatie over 2003-2008


- Beoordeelde periode laatste externe visitatie:

UT: 1996 tot en met 2002

TUD: 1998 tot en met 2002

TUE: 1996 tot en met 2003

- De midterm review zou dus de jaren 2003, 2004, 2005 moeten beoordelen, en zou idealiter eind 2006 hebben moeten verschijnen. Het plan van aanpak voor een midterm review over de periode 2003-2007 is eind 2007 aan het IST aangeboden. Na bespreking brief heeft het IST op 29 januari 2008 per brief haar akkoord verleend.

- De volgende externe visitatie zou moeten oordelen over: 2003 tot en met 2008. Site visit dus eind 2009. Rapport te verschijnen begin 2010.SCHEIKUNDE


Externe visitatie over 2001-2007

Site visit 2008

Rapport begin 2009


- Beoordeelde periode laatste externe visitatie: 1996 tot en met 2000.

- De midterm review had dus de jaren 2001, 2002, 2003 moeten beoordelen, en had eind 2004 moeten verschijnen. Echter, omdat het SEP destijds nog maar net was ingevoerd, is er in de praktijk door de TUD en de UT geen midterm review uitgevoerd. De TU/e heeft in 2005 wel een midterm over de periode 2001-2004 georganiseerd.

- De site visit had eind 2007 moeten plaatsvinden. In de praktijk is er vertraging opgelopen, en zal de site visit in 2008 plaatsvinden. Plan van aanpak is in april 2008 aan het IST aangeboden; de planning is dat in oktober 2008 de site visit zal plaatsvinden en dat begin 2009 over het rapport kan worden beschikt.

TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT


Midterm review over 2002-2007

Rapport eind 2008

Externe beoordeling over 2003-2008

Site visit 2009

Rapport 2010


- Beoordeelde periode laatste externe visitatie: 1997 tot en met 2002. Het beoordeelde onderzoek was vooral onderzoek in de technische bedrijfs- en bestuurskunde. (Het deel technische innovatiewetenschappen van TM in Eindhoven is t/m 2004 gevisiteerd).

- De midterm review zou dus de jaren 2003, 2004, 2005 moeten beoordelen en had eind 2006 moeten verschijnen. Delft heeft dit inderdaad zo uitgevoerd, Eindhoven en Twente niet.

- In januari/februari 2008 heeft het IST-bestuur per brief aan de decanen van Eindhoven en Twente laten weten dat hun pva voor een lichte schriftelijke midterm review is goedgekeurd. Daarbij wel opgemerkt dat de externe onderzoeksbeoordeling in 3TU-verband over de periode 2003-2008 in 2009 zal moeten plaatsvinden. De midterm review wordt als voorbereiding op de externe beoordeling beschouwd.WERKTUIGBOUWKUNDE


Externe visitatie over 2001-2006, aangevuld met 1999-2000 en 2007

Site visit begin 2008

Rapport medio 2008


- Beoordeelde periode laatste externe visitatie: 1994 tot en met 1998.

- Als er toen al een midterm verplicht zou zijn, had deze de jaren 1999, 2000, 2001 moeten beslaan. De TU/e heeft wel een midterm review werktuigbouwkunde georganiseerd.

- De komende externe visitatie had in theorie dus moeten oordelen over de jaren 1999 tot en met 2004. Site visit in dat geval dus eind 2005 en rapport te verschijnen begin 2006.

- In de praktijk is er twee jaar vertraging opgetreden en zal de geplande visitatie oordelen over 2001 tot en met 2006. In de zelfstudie wordt aanvullend getalsmatige informatie over 1999, 2000 en 2007 opgenomen, om te voorkomen dat er een β€˜β€™gat’’ in de data valt.

- De site visits hebben van 30 maart t/m 4 april 2008 plaatsgevonden.INDUSTRIEEL ONTWERP


Externe visitatie TU Delft over 2001-2006

Rapport begin 2008

Externe visitatie TU/e en UT over 2003-2008

Site visit 2009

Rapport eind 2009


- Beoordeelde periode laatste externe visitatie:

TUD: 1995 tot en met 2000.

UT en TUE: nog niet extern beoordeeld wegens recente opstart onderzoek.

- De midterm review zou dus (althans voor de TUD) de jaren 2001, 2002, 2003 moeten beoordelen. Dit is inderdaad aldus uitgevoerd.

- Aansluitend bij de laatste TUD-visitatie, heeft de volgende externe visitatie over de jaren 2001 tot en met 2006 in november 2007 plaatsgevonden. Rapport te verschijnen begin 2008 (april 2008: een concept rapport voor hoor en wederhoor is in handen).

- De decanen van Eindhoven en Twente waren van oordeel dat een beoordeling in 2007 voor hen te vroeg komt, zij willen een site-visit in 2009, waarbij de jaren 2003 tot en met 2008 worden beoordeeld. Om toch een verband te leggen tussen beide visitaties, is daarbij tussen de decanen afgesproken dat de TUE en UT de Delftse visitatiecommissie zullen informeren over hun onderzoeksplannen, zodat het Delftse werk in een landelijk kader kan worden geplaatst. In de praktijk is dit voornemen helaas niet goed van de grond gekomen. Bij de visitatie van de UT en TUE in 2009 zal het omgekeerde geschieden.

- Er dient nog overeenstemming te worden bereikt wanneer de eerste gezamenlijke beoordeling (midterm of externe visitatie) zal gaan plaatsvinden.CIVIELE TECHNIEK


Midterm review over 2005-2007

Site visit eind 2008

Rapport eind 2008/begin 2009


- Beoordeelde periode laatste externe visitatie: 2000 tot en met 2004.

- De midterm review zou dus de jaren 2005, 2006, 2007 moeten beoordelen. Het IST-bestuur heeft intussen een verzoek hiertoe naar de betrokken decanen laten uitgaan. Een plan van aanpak is tot dusver nog niet binnen.

- De volgende externe visitatie zou moeten oordelen over 2005 tot en met 2010. Site visit dus eind 2011. Rapport te verschijnen begin 2012.BOUWKUNDE


Rapport midterm review eind 2007

Externe visitatie over 2003-2008

Site visit eind 2009

Rapport begin 2010


- Beoordeelde periode laatste externe visitatie: 1997 tot en met 2002.

- De midterm review zou dus 2003, 2004, 2005 moeten beoordelen. Eindrapport is voorhanden.

- De volgende externe visitatie zou moeten oordelen over de jaren 2003 tot en met 2008. Site visit dus eind 2009. Rapport te verschijnen begin 2010. Er is tot op heden nog geen IST-verzoek tot het treffen van voorbereidingen naar de decanen uitgegaan.BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE


-BMTI UT en BMT TU/e worden op verzoek van beide faculteiten apart gevisiteerd.