Financieel verslag 3TU 2007

Universiteitsraad

telefoon

053-489 4706

ons kenmerk

S&C/382.776/al

fax

053-489 4898

datum

27 mei 2008

e-mail

a.luijten-lub@utwente.nl

cc
onderwerp

Financieel Verslag 2007 Stichting Financieel Beheer 3TU.Federatie

Geachte voorzitter,Hierbij stuur ik u ter informatie het Financieel Verslag 2007 van de Stichting Financieel Beheer 3TU.Federatie. Het bestuur van de stichting heeft dit verslag vastgesteld in zijn vergadering van 16 mei jl.


De stichting heeft een impulssubsidie toegekend gekregen van de Ministeries van OCW (M€6) en EZ (K€150) voor een aantal concrete samenwerkingsprojecten van de 3TU's op onderwijs- en onderzoekgebied. Daarnaast is in 2007 een subsidie toegekend van het Ministerie van OCW (M€50) voor het opzetten van 5 Centres of Excellence. Als laatste hebben de 3TU’s gezamenlijk middelen gestort in de stichting ten behoeve van het opzetten van een zesde Centre of Excellence (Ethics & Technology) en middelen ten behoeve van de opstart van NIRICT.

In totaal is over 2007 M€4.035 gedeclareerd, hiervan is M€3.103 uitbetaald, in verband met uitputting van enkele (deel)projecten van de impulssubisidie.


Daarnaast is in 2007 van het Ministerie van OCW en EZ goedkeuring ontvangen om de resterende middelen van het project 3TU masteropleiding Nanscience & TEchnology in te zetten ten behoeve van projecten in het kader van een Federatieve Digitale Leer- en Werkomgeving. Eveneens is toestemming ontvangen voor het inzetten van renteopbrengsten ten gunste van projecten van de impulssubsidie en is verlenging van de impulssubsidie tot en met december 2008 ontvangen.

Afspraak is overigens dat de gemaakte kosten ook na uitputting van de subsidies zullen worden gevolgd, om de eigen bijdrage van de 3TU’s aan de projecten zichtbaar te maken.Namens het College van bestuur,


Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit