6. Brief UR Reorganisatiecode

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-249

Fax


Datum

20 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Reorganisatiecode


Geacht college,


De besluitvorming over de reorganisatiecode is in een werkgroep (met deelname vanuit OPUT, URaad en PAO) en in de commissie PSI goed voorbereid. Bij bespreking van het definitieve voorstel voor de code in de interne vergadering van 18 juni 2008 heeft de URaad vastgesteld dat in voldoende mate aan de door de URaad ingebrachte punten is tegemoet gekomen.

In een eerder stadium is een concept van deze code reeds besproken met en geaccordeerd door het OPUT, ook in verband met de toepassing van de CAO en de rol van het OPUT bij reorganisatieprocessen. Daar het OPUT desgevraagd geen aanmerkingen heeft gemeld, lijkt niets definitieve vaststelling na het overleg van 25 juni 2008 in de weg te staan.

Het conceptbesluit van de URaad luidt dan ook:


De personeelsgeleding van de Universiteitsraad,

gezien;

Het voorstel voor een reorganisatiecode (UR 08-220)

De uitspraak van de geschillencommissie in zake de bevoegdheid ten aanzien van de reorganisatiecode;

gehoord;

De toelichting en discussie in de UR - commissie- en overlegvergaderingen in juni 2008;

overwegende dat:

Het wenselijk is in één procedure regelgeving en bevoegdhedentoedeling voor alle mogelijke reorganisaties duidelijk te omschrijven;

Een reorganisatiecode een handleiding voor zowel het management als de betrokken medezeggenschap dient te zijn;

besluit:

in te stemmen met de Reorganisatiecode.


De studentgeleding adviseert conform dit besluit positief.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraadir. T.M.J. Meijer

voorzitter