14. Brief UR schriftelijke rondvraagpunten

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-248

Fax


Datum

20 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraagpunten
Geacht college,De Universiteitsraad heeft in zijn interne vergadering van 18 juni onderstaande schriftelijke rondvraagpunten geformuleerd.

Graag ontvangt de raad in de overlegvergadering van 25 juni uw antwoord hierop.


1. Naamgeving opleidingen

Via UT nieuws en de UT-website vernamen wij uw voornemen om voor alle opleidingen de CROHO naam te gaan gebruiken. De UR heeft begrepen dat dit besluit voortkomt uit een VSNU besluit naar aanleiding van kritiek van het ministerie ten aanzien van het regelmatig afwijken van de CROHO namen aan diverse universiteiten.

De door u gegeven lijst van wijzigingen gaat niet in op de afwijkende CROHO namen voor de opleidingen Advanced Technology en Technische Geneeskunde, respectievelijk Technische Wetenschappen en Klinische Technologie. Is het college van plan om de CROHO naam voor deze opleidingen gewijzigd te krijgen? Indien dit het geval is, heeft het college ook bij andere opleidingen geïnformeerd of zij hun huidige naam zouden willen behouden middels een wijziging van de CROHO naam? Het woord toegepast zoals dit op dit moment bij een aantal opleidingen in de naam gebruikt wordt geeft toch een speciale invulling weer die vaak al bij de oprichting bedoeld was.


2. Kamerzoekstop

Onlangs heeft Acasa een kamerzoekstop voor de Campus aangekondigd omdat de nog beschikbare kamers op de Campus vrij gehouden worden voor de huidige bewoners van Calslaan-Nieuw, aangezien zij tijdens de renovatie tijdelijk ergens anders gehuisvest moeten worden. Dit zorgt er voor dat de studenten die in september 2008 beginnen met studeren niet de mogelijkheid krijgen op de Campus te gaan wonen, terwijl hen in de voorlichting over de UT wel altijd voorgehouden is dat het voor hen mogelijk is op de Campus te gaan wonen. Sterker nog, in de voorlichting wordt de Campus en haar woonfunctie juist gebruikt om de UT op een positieve manier te onderscheiden van andere (technische) universiteiten. CC ziet de huidige situatie als zeer onwenselijk, aangezien de Campus één van de redenen is waarom studenten voor Twente kiezen en wonen een zeer belangrijke functie van de Campus is. Uit de praktijk blijkt nu al dat de kamerstop een reden kan zijn op uiteindelijk toch niet voor de UT te kiezen. CC vraagt zich daarom af of de kamerzoekstop absoluut noodzakelijk is of dat er wellicht gezocht

kan worden naar een andere oplossing voor tijdelijke huisvesting van de bewoners van Calslaan-Nieuw.3. Sport@UT

Vanwege de overvolle agenda deze cyclus is de Universiteitsraad helaas niet toegekomen aan het behandelen van het stuk Sport@UT. Aangezien het stuk al geruime tijd geleden verschenen is zijn we echter wel benieuwd naar de verbonden (bestuurlijke) consequenties van bijvoorbeeld de aanbevelingen- en actiepuntenlijst als genoemd in het stuk vanaf pagina 64.

Kan het College inzichtelijk maken wat hier mee gedaan wordt of zal worden?


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter