10. Brief UR Inschrijvingsregeling UT

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-238

Fax


Datum

20 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Inschrijvingsregeling UT 2008 - 2009
Geacht college,


We hebben de nieuwe Inschrijvingsregeling in goede orde ontvangen en vervolgens in de interne vergadering onderstaand besluit geformuleerd. Graag ontvangt de UR in de aanstaande overlegvergadering uw reactie hierop.CONCEPT-BESLUIT :

De Universiteitsraad,

gezien:

-de nieuwe Inschrijvingsregeling UT 2008 – 2009;

overwegende dat:

-deze regeling inhoudelijk niet veranderd is;

-aangepaste bedragen geïndexeerd zijn;

gehoord:

-de toelichting over de regeling;

besluit:

positief te adviseren over de nieuwe Inschrijvingsregeling UT 2008 - 2009.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

ir. T.M.J. Meijer

voorzitter