12. Brief UR Jaarcirkel 3TU

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-237

Fax


Datum

20 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: 3TU JaarcirkelGeacht college,Zoals eerder aangegeven vindt de Universiteitsraad het een goed voornemen om de jaarcirkels van de 3TU-instellingen te synchroniseren. Uitvoering hiervan zal leiden tot coherente onderwijsprogramma’s en betere uitwisselingsmogelijkheden voor studenten en medewerkers, zoals ook gesteund wordt door de gezamenlijke 3TU-medezeggenschap.


De noodzaak tot het inbouwen van enige instellingsspecifieke speling in de jaarcirkel wordt echter ook begrepen en de invulling hiervan als positief gezien. Het voorstel om voor het tijdvak van de (extensieve) augustusherkansingen te differentiëren naar wel/geen BSA-opleiding wil de UR echter aangrijpen om te pleiten voor een uniforme tentamenperiode voor de introductie. Met participatie van alle opleidingen zou dit tijdsvak efficiënt kunnen worden ingericht en worden alle studenten in staat gesteld hun steentje bij te dragen aan het succesvol verlopen van de introductie. Dit tijdsvak zou de week voor de start van de introductie kunnen starten en af kunnen lopen op de dag van de start van de introductie.


Een haalbaarheidsonderzoek hiernaar zou naar de mening van de UR daarom op zijn plaats zijn.CONCEPT-BESLUIT :

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het voorstel 3TU-jaarcirkel 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; (UR 08 – 196)

-De instellingsspecifieke besluiten;

overwegende dat:

-De 3TU-jaarcirkel zorgt voor betere integratie van onderwijsprogramma’s binnen de 3TU-federatie;

-De jaarcirkel als positief is beoordeeld in 3TU-M verband (advies met TU/E kenmerk: SUR/2478/fl);

-Het gebruik van de jaarcirkel in 2011 geëvalueerd gaat worden;

-Er instellingsspecifieke speling in de jaarcirkel blijft bestaan;

-Voor BSA-opleidingen het mogelijk wordt tentamens af te nemen voor de introductie;

-Het voordelen oplevert om voor alle opleidingen tentamens af te nemen voor de introductie.

besluit:

-positief te adviseren over de invoering van de 3TU-jaarcirkels in de jaren 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;

gehoord de toezegging dat :

-De hertentamens in augustus in een kort, efficiënt tijdsvak vlak voor de introductie voor alle opleidingen gepland worden.

besluit:

-positief te adviseren over de invulling van de instellingsspecifieke ruimte.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter