4a. Brief UR Medische Psychologie

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk

S&C/382.846/RvD

Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-236

Fax


Datum

24 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Instemmingsvraag Masteropleiding Medische Psychologie
Geacht college,
De URaad heeft uw verzoek tot instemming met de masteropleiding Medische Psychologie (S&C/382.846/RvD, d.d. 3 juni 2008) in goede orde mogen ontvangen.


De zorgen die wij ook na de vergadering in de commissie OOS (18 juni) nog hadden zijn voor een zeer groot deel weggenomen door het informele overleg met enige afgevaardigden van GW en onder andere met Rob van Dijk. Dit betekent helaas niet dat onze zorgen ongegrond waren. De financiële onderbouwing van het stuk was ondeugdelijk. En het baart ons als URaad toch enige zorgen dat een stuk met een duidelijk onjuiste financiële onderbouwing langs zoveel instanties gegaan is en ons ongewijzigd heeft kunnen bereiken.


Verder vinden wij het als URaad belangrijk dat er een contingentieplan wordt opgesteld voor de opleiding. Wat te doen als de instroom groter is dan de stageplaatsen die we kunnen garanderen? Wat te doen als we niet op tijd genoeg personeel aantrekken kunnen om de studenten tijdens hun stage te begeleiden? Wij zien als URaad graag een preventieve houding, geen curatieve.


Tevens zien wij als URaad bij het starten van een nieuwe opleiding graag een beargumenteerde inbedding van die opleiding in de gewenste profilering van de UT. Dit om ongecontroleerde groei te voorkomen.CONCEPT BESLUIT


De Universiteitsraad,

gezien:

De instemmingsvraag over de masteropleiding Medische Psychologie (S&C/382.846/RvD, d.d. 3 juni 2008);

De antwoorden van het college op de schriftelijke rondvraag van de URaad;

gehoord:

De reactie van het college op de door de URaad gestelde vragen;

overwegende dat:

De kosten van de opleiding bij juiste onderbouwing gedekt worden door de inkomsten;

Er geen noodzaak is voor een aparte BIG-registratie;

Er niet gekeken is naar de passendheid van de opleiding binnen de profilering van de UT;

gehoord de toezegging dat:

Er een procedure zal worden vastgesteld aan de hand waarvan selectie van studenten kan plaatsvinden indien de instroom hoger ligt dan het aantal beschikbare stageplaatsen in het tweede jaar;


Er een document zal worden opgesteld waarin duidelijk gemaakt wordt hoe de masteropleiding Medische Psychologie past binnen de profilering van de UT;

besluit:

In te stemmen met de start van de masteropleiding Medische Psychologie.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter