11. Brief UR Raamovereenkomst Saxion - UT

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-235

Fax


Datum

20 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Raamovereenkomst UT - SaxionGeacht college,


In de interne vergadering van de UR is onderstaand concept – besluit geformuleerd.

Graag ontvangt de raad in de komende overlegvergadering uw reactie hierop.


CONCEPT-BESLUIT :

De Universiteitsraad,

gezien:

-De raamovereenkomst UT - Saxion sport en cultuur (UR 08-170);

overwegende dat:

-De Universiteitsraad al eerder ingestemd heeft met de intentie van de besturen van de UT en het Saxion om de instellingen nauwer te laten samenwerken op het gebied van sport en cultuur;

-Het voorliggende stuk de geschreven uitwerking is van eerder gemaakte afspraken;

-Er geen massale toestroom van niet UT-studenten op UT-voorzieningen verwacht wordt door instemming met dit stuk;

-Indien er door toestroom van Saxion studenten een capaciteitsprobleem zal ontstaan Saxion nieuwe faciliteiten zal meefinancieren;

-De overeenkomst niet van toepassing is op de medewerkers van beide instellingen;

gehoord:

-De antwoorden op de vragen van de UR;

besluit:

Positief te adviseren over de raamoverkomst UT – Saxion sport en cultuur.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter