9. Brief UR financiële regelingen studenten

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-234

Fax


Datum

20 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Financiële regelingen voor studenten (RAVIS – en Topsportregeling)Geacht college,De UR heeft uw instemmingvraag voor een wijziging van de RAVIS-regeling (A) en een Topcultuurregeling (B) mogen ontvangen. De raad is van mening dat het goed is dat de UT topcultuurders en topsporters op eenzelfde manier wil behandelen en ondersteunt dan ook deze gedachtegang. De URaad merkt echter op dat er (nog) geen tekstvoorstel voor de wijziging van het studentenstatuut van de kant van het college ligt. De UR kan hierdoor op dit moment dan ook nog geen beslissing nemen over wijzigingen van het studentenstatuut met eerder genoemde regeling.CONCEPT-BESLUIT :

De Universiteitsraad

gezien:

-De voorgestelde wijzigingen voor de RAVIS-regeling en de aanvraag voor een topcultuurregeling (UR 08-207);

overwegende dat:

-Een substantieel deel van de buitenlandse studenten aan de UT ouder is dan dertig jaar;

-Er op dit moment studenten zijn die geen aanspraak kunnen maken op de afstudeerregelingen vanwege deze leeftijdsgrens;

-Het op dit moment niet mogelijk is aanspraak te maken op de RAVIS-regeling bij overlijden van andere dan eerstegraads familieleden;

-Het overlijden van broer en zus emotioneel zo zwaar kan zijn dat de kans op studievertraging in zo’n geval groot en begrijpelijk is;

-Deze wijzigingen ook een wijziging van de reguliere regeling afstudeersteun tot gevolg hebben;

-De UR besluitvorming niet kan mandateren aan een ander orgaan;

-Er nog geen definitieve tekstvoorstellen voor de topcultuurregeling liggen;

-

gehoord:

-De toezegging dat de RAVIS-regeling na aanpassing aan de UR ter inzage wordt toegezonden;


A. besluit t.a.v. de RAVIS regeling:

in te stemmen met de voorliggende wijzigingen van de RAVIS-regeling.


B. besluit t.a.v. de Topcultuurregeling:

niet in te stemmen met de voorgestelde procedure voor de Topcultuuregeling.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter