5. Brief UR Opheffen bacheloropleiding Telematica

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van BestuurUw kenmerk

S&C/382.846/RvD

Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-233

Fax


Datum

20 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Instemmingsvraag Opheffen bacheloropleiding TelematicaGeacht college,In de commissievergadering OOS is het besluit om de bacheloropleiding Telematica op te heffen kort besproken. Daarbij is vanuit de URaad voorgesteld om de gang van zaken rond aanvraag, start en opheffen van deze nieuwe opleiding, die zich in een tijdspanne van minder dan 10 jaar hebben afgespeeld, te evalueren. Met deze opleiding zijn immers veel inspanningen en investeringen gemoeid geweest en mogelijk kan de UT hier lering uit trekken voor toekomstige nieuwe opleidingen.

In de schriftelijke reactie van het College n.a.v. de vragen die gesteld zijn tijdens de vergadering van de commissie OOS op 11 juni jl. werd duidelijk dat de faculteit EWI bereid was op zeer korte termijn een evaluatie uit te voeren. De URaad hecht eraan dat bij deze evaluatie een terzake kundige externe partij betrokken wordt. Op die manier kan gewaarborgd worden dat in de evaluatie daadwerkelijk alle aspecten die van invloed waren meegenomen worden. De URaad denkt hierbij aan de overwegingen destijds om de opleiding te starten, het verloop van (de organisatie van) de opleiding, de communicatie en voorlichting rondom de opleiding in relatie tot de veranderende omgevingsfactoren. De URaad ziet ook meerwaarde in het betrekken van de decentrale medezeggenschap bij deze evaluatie, in de vorm van de FR EWI.


Daarnaast heeft de URaad ook nog een vraag over de financiële situatie rondom het opheffen van Telematica. Het opheffen komt namelijk op het moment dat de aanloopfinanciering en ontwikkelingskosten ook afgerond zijn. Betekent het opheffen van de opleiding dan ook dat nu gerealiseerde EC’s Telematica als afloopfinanciering weer terugvloeien naar UT centraal?


Vanuit bovenstaande overwegingen hebben we het volgende conceptbesluit geformuleerd, waarbij onze voorwaarden wat betreft de evaluatie schuin gedrukt staan als punt van overleg.


CONCEPT- BESLUIT


De Universiteitsraad,

gezien:

De instemmingsvraag over het opheffen van de bacheloropleiding Telematica (S&C/382.846/RvD, d.d. 3 juni 2008) en het daarbij horende advies van de FR EWI;


gehoord:

De reactie van het college op de door de URaad gestelde vragen;


gehoord de toezegging van het college:

Dat het college zorg zal dragen voor een schriftelijke evaluatie van de start, het verloop en het opheffen van de opleiding maar daarnaast ook van de interne organisatie van de opleiding, de communicatie en voorlichting rondom de opleiding en de veranderende omgevingsfactoren, uitgevoerd door een externe partij


besluit:

in te stemmen met het opheffen van de bacheloropleiding Telematica.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter