4b. Brief UR IMBA

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-232

Fax


Datum

19 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: IMBA


Geacht college,


We hebben uw verzoek tot instemming met de Toets Nieuwe Opleiding voor de post-academische opleiding International Master of Business Administration ontvangen en besproken in de OOS-commissievergadering van 11 juni 2008. Het is ons duidelijk geworden wat het nut is voor de UT en dat het financiële risico voor de faculteit MB klein is. Wel heeft de UR zorgen geuit over de grip van de UT op de kwaliteitszorg. Aangezien de opleiding voor een belangrijk deel in China wordt verzorgd is controle moeilijker. Dit wordt deels opgevangen door inzet van UT-medewerkers ter plaatse. Het is echter de vraag in hoeverre het mogelijk is de opleiding IMBA aan dezelfde vormen van kwaliteitszorg te onderwerpen als de MSc opleiding Business Administration, zoals door het college aangegeven.


CONCEPT-BESLUIT :

De Universiteitsraad,

gezien:

-Het document Toets Nieuwe Opleiding IMBA;

-Het overleg in de OOS-commissievergadering op 11 juni 2008;

-De schriftelijke beantwoording van de overige vragen;

overwegende dat:

-Contacten in China nuttig kunnen zijn voor de UT als geheel;

-De opleiding past binnen de aanwezige kennis en onderzoek;

-Het een niet-gefinancierde post-academische opleiding betreft met een kostendekkende begroting;

-Het financiële risico klein is;

gehoord:

-De toezegging van het college dat de opleiding op zorgvuldige wijze wordt ingebed in het facultaire kwaliteitszorgsysteem van de faculteit MB;

besluit:

in te stemmen met de Toets Nieuwe Opleiding IMBA.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T.M.J. Meijer

voorzitter