8. Brief UR Instellingskwaliteitszorgsysteem

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-231

Fax


Datum

20 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: IKSGeacht college,De UR heeft uw verzoek tot instemming met het Instellings Kwaliteitszorg Systeem (IKS) behandeld in de OOS - commissievergadering van 11 juni 2008. Wij hebben hierbij een aantal zorgen geuit:


-Een zesjaarlijkse MTR zoals voorgesteld kan leiden tot extra bureaucratische druk op de opleidingen, terwijl dit slechts een extra momentopname oplevert. De UR ziet liever een IKS in de vorm van jaarlijkse aandacht voor de verbeterpunten en mogelijke risico’s in de P&C-cyclus.

-In het voorstel worden de faculteiten vrij gelaten in de vorm en opzet van de facultaire kwaliteitszorgsystemen. De UR ziet liever een centrale kaderstelling die kan leiden tot uniforme en vergelijkbare gegevens op centraal niveau. Het IKS voorziet hier niet in. De UR zou graag een centraal systeem zien als ondersteuning van de decentrale kwaliteitszorg. In een dergelijk systeem kan centraal worden aangegeven welke gegevens (minimaal) decentraal moeten worden verzameld.


Verder heeft de UR vernomen dat het IKS is besproken in de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO). De UR hecht groot belang aan een zorgvuldige weging van de meningen van degenen die uiteindelijk met het systeem moeten werken. Daarom willen wij graag een advies van de UCO ontvangen over het IKS.


De Universiteitsraad kan op dit moment nog niet besluiten over het al dan niet instemmen met het IKS en wacht verder overleg plus het advies van de UCO af.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter