7. Brief UR reorganisatie Inkoop

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van BestuurUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-230

Fax


Datum

20 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Reorganisatieplan InkoopGeacht college,De reorganisatie is na het advies in mei besproken in de commissievergadering. Daar is geconstateerd dat de nadere informatie over de formatie voor en na de reorganisatie aan het reorganisatieplan kan worden toegevoegd. Ook kwamen we overeen dat het “eigenaarschap van de eenheden” bestuurlijk ingevuld dient te worden. Gaarne ontvangen we een op deze punten aangepast voorstel opdat de bespreking in het overleg op basis van een aangepast voorstel kan plaatsvinden. Het conceptbesluit luidt vooralsnog als volgt:


Concept - besluit Reorganisatie Inkoop (schuin gedrukt zijn de mogelijke bespreekpunten voor het overleg: indien deze reeds verwerkt zijn in de nieuwe tekst kunnen deze worden geschrapt):


De personeelsgeleding van de Universiteitsraad,

gezien;

Het reorganisatieplan Inkoop (kenmerk 381.561) en de aanvullende informatie ten aanzien van de organisatie voor en na de reorganisatie en ten aanzien van de keuze voor de organisatievorm. (UR 08-106, 08-159);

De adviezen van de dienstraad FB en de faculteitsraden (UR 08-157, 08-203, 214);

Het UR - advies van 14 mei 2008 (UR 08-148, 08-156 definitief besluit na bespreking);

gehoord;

De toelichting en discussie in de UR - commissie- en overlegvergaderingen in mei en juni;

overwegende dat:

Gewenste transparantie en Europese richtlijnen versterking van de centrale sturing op het inkoopproces noodzakelijk maken;

Het onderscheid tussen “bulk inkoop” (grotere aantallen, eenheidsoverstijgend) en “inkoop op maat” (inkoop namens individuele klanten) van groot belang is;

Centrale sturing het best gewaarborgd is door de inkopers in een organisatorische eenheid samen te brengen;

De kwaliteit van de “inkoop op maat” gewaarborgd wordt door het voornemen facultaire inkopers fysiek in de betreffende faculteiten te (blijven) positioneren;

De inspraak van de faculteiten op het inkoopproces gewaarborgd dient te zijn;

gehoord de toezegging van het college dat:

De overzichten van de huidige en toekomstige formaties inkoop aan het reorganisatieplan worden toegevoegd.

De eenheden als “eigenaren” van de centrale dienstverlening directe invloed op (ontwikkelingen rond) het inkoopproces zullen krijgen.

besluit:

in te stemmen met het Reorganisatieplan Inkoop.


De studentgeleding adviseert conform dit besluit positief.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad
Ir. T.M.J. Meijer

voorzitter