Verslag interne 2008-04-23

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-151

Fax


Datum

24 april 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Verslag interne vergadering d.d. 23 april 2008

Vastgesteld 18-06-2008Aanwezig: CC: L. Ferreira Pires, J. Hoogerdijk, J. Lodewijks, D. Meijer (vz), H. Poorthuis, N. Poorthuis, H. Wormeester (later)

UReka: W. Koet, R. Landheer, H. Terpoorten, P. Vernooij, E. Vogelzang, T. Ziehmer

Griffie: J. Ribberink, M. Peijster (verslag)

Afwezig: H. Becht, G. Brinkman, F. Houweling, B. Pol, (allen m.k.)
1. Opening 09.05uur

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


2. Mededelingen

- Er is een denksessie Campus geweest met Paul van Loon. Hier zijn veel ideeën en zienswijzen besproken over "wat kunnen wij met de Campus doen" en "hoe moet dit vorm gegeven worden". Een aantal stakeholders lag qua ideeën en meningen ver uit elkaar. Een volgende bijeenkomst hierover wordt gepland. Het verslag komt t.z.t. op intranet.

- Er komen nog diverse andere sessies in het kader van RoUTe 14

- Nelleke Poorthuis geeft aan dat ze om 11.15 uur weg moet.

- Herbert Wormeester zal iets later ter vergadering komen. Tot dat moment is er geen quorum.


3. Verslag vergadering 26-03-2008 (UR 08-103)

Tekstueel. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. Herman Poorthuis vraagt aan de studenten of al besloten is wie de contactpersoon voor het ITC wordt. Thomas Ziehmer zal dit gaan doen.


4. Ingekomen Post (UR 08-086)

Geen opmerkingen


5. Actiepuntenlijst bijgewerkt t/m 02-04-2008 (UR 08-036)

Geen opmerkingen.


6. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement UR (UR 08-125)

De voorzitter geeft aan dat naar aanleiding van enkele ontwikkelingen het Huishoudelijk Reglement van de URaad bijstelling nodig heeft. De volgende artikelen zijn gewijzigd. De Instituutsraden (art. 7). De CCO (art. 8). De Quorumregeling (art. 15).

De voorzitter vraagt of iedereen akkoord is met de voorgestelde wijzigingen.

UReka is akkoord

CC. Herman Poorthuis vraagt of bij art. 15 geen punt 3b moet toegevoegd worden met de tekst van punt 2b? Afgesproken wordt de tekst "het gestelde in lid 2b is overeenkomstig van toepassing" in het artikel op te nemen.

Gevraagd wordt of bij stemprocedures bij afwezigheid van een raadslid evt. schriftelijke meningen meegenomen kunnen worden in de besluitvorming? Bijvoorbeeld door ingezonden stukken. Aangegeven wordt dat dit zeer problematisch wordt. Tevens heeft de ervaring geleerd – destijds is een periode met machtigingen gewerkt - dat dit moeilijk te realiseren is vooral tijdens vergaderingen.

Het reglement zal worden vastgesteld zodra het quorum aanwezig is.


7. Voorzitterschap UR (UR 08-144)

Van de Benoemingsadvies commissie is een kort verslag ontvangen n.a.v. de bijeenkomst op 16 april jl. Het voorstel van de BAC is om op dit moment geen procedure tot werving van een externe voorzitter op te starten omdat er een potentiële geschikte interne kandidaat voor het voorzitterschap van de URaad is.

Besloten wordt om het advies van de BAC te volgen. Ook dit onderwerp zal pas definitief vastgesteld worden zodra het quorum aanwezig is.


8. Advies UR bekostigingssystematiek (UR 08-149)

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn over voorliggend concept advies?

Opgemerkt wordt dat er 2,5 miljoen minder aan onderwijsgelden binnenkomt. Dit wordt niet als gunstig ervaren mede gezien de wijze van verdelen op de UT. In Delft bijvoorbeeld is veel meer geld beschikbaar voor onderwijs. Aangegeven wordt dat in Delft onder meer geen overheadkosten toegerekend worden. Tevens is de historische component van de toewijzing hoger dan op de UT.

Er worden meer middelen van 1e naar 2e geldstroom verschoven. Dit gaat ten koste van de onderwijsmiddelen. Studenten zijn hiervan de dupe. Sinds vier jaar is een teruggang in de kwaliteit van het onderwijs te merken.

Robert Landheer vraagt of hier nog op een andere wijze dan via de bekostigingssystematiek aandacht aan besteed kan worden? Docenten benaderen? Via het personeelsbeleid? De kwaliteit van het onderwijs moet als beleidspunt opgenomen worden in het UT beleid. Het zou een aandachtspunt kunnen zijn binnen RoUTe 14.

Het besluit is voorlopig ongewijzigd. Omdat er op dit moment nog geen reactie van het college is ontvangen wordt besloten de uiteindelijke besluitvorming aan het presidium te mandateren ter afhandeling. Definitief besluit en evt. nadere informatie volgen bij aanwezigheid quorum.


9. Slotregularisatie 2007 (UR 08-123, 08-076, 08-147)

Er ligt een conceptbesluit. De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn.

Er zijn geen opmerkingen van UReka. Dick Meijer merkt op dat de enige keuze het verdelen van de looncompensatie is geweest. Het verlies is volledig centraal opgenomen.

Bij aanwezigheid van het quorum zal ook dit concept besluit definitief worden vastgesteld.


10. Reorganisatie inkoop (UR 08-106, UR 08-148)

Het onderwerp is in een gezamenlijke vergadering van de commissies PSI en FVA besproken. Herman Poorthuis merkt op dat het idee om te reorganiseren van de inkoopmedewerkers zelf komt. Men heeft gekeken of er niet beter en goedkoper gewerkt kon worden. Te denken valt daarbij aan de onderdelen inkoop van meubilair, inkoop bij Europese aanbestedingen, kennis van procedures en processen en inhoudelijke kennis bij o.a. de aanschaf van (laboratorium)apparatuur. De UR leden vinden het een goede zaak dat de inkoop op één centraal punt geregeld gaat worden. Gevraagd wordt of de medewerkers ook bij elkaar gehuisvest gaan worden. Opgemerkt wordt dat dit niet per se hoeft. Er is over dit onderwerp nog geen informatie uit de betrokken faculteiten en diensten ontvangen. De vraag om advies wordt bij hen neergelegd.

Opgemerkt wordt dat in de nota staat dat het "model B" uitgewerkt wordt. Helaas is nergens terug te vinden wat de andere keuzes inhouden. Herman Poorthuis geeft aan dat het rapport ons toegezonden zal worden. Hij is van mening dat er een voorlopig positief advies hierover uit kan aan het college.

Opgemerkt wordt dat in de toezeggingen nog opgenomen moet worden dat de decentrale raden hierover advies moeten geven. Dit zou dan evt. kunnen leiden tot een wijziging van ons positieve besluit.

Voorgesteld wordt om op korte termijn een gezamenlijke bijeenkomst met de betrokkenen te organiseren. Herman Poorthuis zal dit doen.

Herman Poorthuis past tevens het concept advies aan zoals afgesproken en is woordvoerder.


11. Notitie Bezuinigingen EMB (UR 08-124)

Deze notitie is in de commissie PSI en in de commissie FVA besproken. De PSI benadering is om deze notitie niet te bespreken in de overlegvergadering. De FVA benadering is dit wel te bespreken vanwege het Surplus. Er is geen definitieve uitkomst. De voorzitter vraagt of we op deze notitie moeten reageren? Het tempo van de bezuinigingen is hoog. De grote klap komt in 2009. Waarschijnlijk kunnen de bezuinigingen uiteindelijk niet door natuurlijk verloop gerealiseerd worden. Tevens is de vraag of de omvang van de bezuinigingstaak gehaald zal worden. Eén en ander komt terug in de kadernota 2009.


09.40 uur Herbert Wormeester komt binnen.


Gevraagd wordt of duidelijk is welke kosten centraal blijven en welke kosten doorberekend gaan worden? Herman Poorthuis merkt op dat gekozen is om kosten centraal te houden en niet door te berekenen. Alleen extra dienstverlening (bijv. ICT) zal doorberekend worden.

Herbert Wormeester merkt op het een optimistische notitie te vinden. Besloten wordt dit punt niet op de overlegvergadering te behandelen.


Vaststellen besluiten

Omdat het vereiste quorum om besluiten te nemen nu aanwezig is worden alle behandelde punten vastgesteld. De voorzitter geeft per punt een korte toelichting.

HHR (agpt. 6)

Het Huishoudelijk Reglement wordt met de aangegeven wijzigingen vastgesteld.

Voorzitter UR (agpt. 7)

Besloten wordt om het advies van de BAC te volgen.

Advies Bekostigingssystematiek (agpt. 8)

Het concept besluit blijft voorlopig ongewijzigd. Omdat er nog geen reactie van het college is ontvangen wordt de uiteindelijke besluitvorming aan het presidium gemandateerd ter afhandeling. Herbert Wormeester zal contact met Kees van Ast opnemen. Aangegeven wordt dat besluitvorming voor 2 mei as. moet plaatsvinden i.v.m. de 30 dagen termijn.

Slotregularisatie (agpt. 9)

Het conceptadvies kan ongewijzigd uit. Jacqueline Ribberink verzorgt de afhandeling.

Reorganisatie inkoop (agpt. 10)

Herbert Wormeester gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Herman Poorthuis zal deze zoals besproken verwerken.


12. Voortgang "RoUTe 14"

Vanuit beide fracties zouden punten/onderwerpen aangeleverd worden die tijdens het informeel overleg met het college, de nieuwe raadsleden en de huidige UR op 18 juni en evt. tijdens het overleg met de Raad van Toezicht op 25 juni as. besproken konden worden. Helaas is geen schriftelijke informatie ontvangen. UReka geeft aan al wel enkele punten te hebben. Dit zijn onder andere: het "omhoog brengen" van het studierendement. Gevraagd wordt op welke wijze dit zou moeten gebeuren? Evelien Vogelzang geeft aan dat dit door positieve stimulering moet, niet door straffen. Het mentorschap zou hiervoor o.a. meer ingezet kunnen worden.

De voorzitter merkt op dat nu niet hierover gediscussieerd moet worden. Hij verzoekt UReka de onderwerpen inclusief de vragen die zij hierover per onderwerp wil stellen op papier te zetten. De vragen zouden voor de commissievergadering van juni aan alle leden gemaild moeten worden.

Hidde Terpoorten vraagt wat we hiermee gaan doen? Dick Meijer merkt op dat we deze onderwerpen willen bespreken met de Raad van Toezicht (25-6) en in het informeel overleg met het college (18-6). Zoals aangegeven is het overleg op 18 juni in het kader van het nieuwe ontwikkelingsplan (RoUTe 14). Evelien Vogelzang geeft aan al diverse onderwerpen op papier te hebben. UReka zal dit nader uitwerken en aan iedereen mailen.

Jan Lodewijks geeft aan dat vanuit CC ook onderwerpen zullen komen die aan iedereen gemaild zullen worden.

Gevraagd wordt of er onderwerpen al tijdens het komende overleg naar voren gebracht moeten worden? Afgesproken wordt dit niet te doen.


Evelien Vogelzang en Nelleke Poorthuis merken op dat de gehele studentengeleding waarschijnlijk niet aanwezig zal zijn tijdens de commissievergaderingen van juni. De studentengeleding heeft gezamenlijk een voorstel voor een studiereis ingediend bij het college. Zodra hierover duidelijkheid is volgt nadere informatie.

De voorzitter merkt op dat er eigenlijk geen ruimte in het vergaderschema is om de commissievergaderingen te verplaatsen.


13. Voortgang 3TU proces

Dick Meijer merkt op dat voor de 3TU jaarcirkel nog een besluit van de URaad moet komen. In Delft zijn hierover nog problemen. Tevens is bekend geworden dat voor de Gemeenschappelijke Regeling 3TU Master toch nog tekstuele wijzigingen doorgevoerd zullen worden. Een schriftelijke reactie hierover volgt nog.14. Schriftelijke rondvraagpunten

Wouter Koet geeft aan een vraag te willen stellen over de Topsportregeling.

Pieter Vernooij wil eventueel een vraag stellen over de tarieven van het Sportcentrum en de totstandkoming ervan. Hij moet nog enkele zaken nader uitzoeken. Hij zou dit evt. ook wel als mondelinge vraag kunnen stellen. De voorzitter vraagt gezien de voorbereiding vanuit het college om de vraag wel schriftelijk te stellen.


15. Rondvraag

- Robert Landheer heeft een vraag over de verdeling van de financiën tussen de partijen. Hij merkt op dat er met twee extra partijen minder geld voor het voeren van de verkiezingscampagne te besteden zal zijn. UReka ondervindt hierdoor problemen. Hij vraagt hoe de andere partijen hierover denken? Tevens vraagt hij of Dick Meijer hierover al nadere informatie heeft van de andere partijen (n.a.v. de opmerking uit het presidiumverslag).

De voorzitter geeft aan dat er tot nu toe onderbesteding van het algehele budget is. Hierdoor zal het college niet gauw overgaan tot ophoging van het budget. Hij stelt voor dit probleem zelf met de andere partijen te bespreken. Hij heeft niets gedaan.

Afgesproken wordt een inventarisatie te maken van de financiële middelen.

- Pieter Vernooij wil de URaad uitnodigen voor een bijeenkomst op 6 mei aanstaande over de Campusgedachte. Van Ast is hiervoor ook uitgenodigd.

- Dick Meijer meldt dat de URaad is uitgenodigd voor de Opening van het nieuwe gebouw van de nieuwe Arbodienst Dienerlo. Tevens gaat men werken onder een nieuwe naam: Santar. Datum is 16 mei vanaf 15.30 uur.

Dick Meijer en Frans Houweling melden zich aan. Vanuit de studenten zal na onderling overleg iemand aanwezig zijn.


16. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 10.20 uur.