7. Brief CvB reorganisatie inkoop instemmingsvraag

Aan de UniversiteitsraadUw kenmerk


behandeld door

mw. mr. A.H. Smit

Ons kenmerk

382.878/PA&O

telefoon

053 - 489 3946

Datum

6 juni 2008

Fax

053 - 489 3119

Onderwerp

Reorganisatieplan Inkoop

In vervolg op onze brief van 10 april 2008 (km. 382.332/PA&O) leggen wij u hierbij het reorganisatieplan Inkoop ter instemming voor. Graag bespreken wij het plan met u in de vergadering van 25 juni, waarna wij spoedig van u verwachten te vernemen of u uw instemming verleent aan het reorganisatieplan. Zoals u weet, willen wij voor de zomervakantie de betrokken medewerkers graag informeren.


Uw advies van 25 april hebben wij ontvangen. U noemt in uw brief een drietal toezeggingen van het College. Het onderzoeksrapport en een formatieoverzicht zijn u inmiddels toegestuurd. Verder is het juist dat de reorganisatie Inkoop geen bezuinigingstaakstelling kent. De samenvoeging tot een kleinere eenheid kan door natuurlijk verloop worden opgevangen.


Gezien uw advies over het reorganisatieplan Inkoop is het reorganisatieplan ongewijzigd gebleven. Wij zijn ervan op de hoogte dat het plan ook ter advies voorligt bij de Faculteitsraden TNW en EWI en de dienstraad van het FB. Deze raden informeren de universiteitsraad over hun advies opdat u bij de beraadslagingen hiermee rekening kunt houden.


Wij vertrouwen erop spoedig het reorganisatieplan Inkoop te kunnen vaststellen.
Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de Universiteit