4b. Brief CvB opleiding IMBA

Aan: de voorzitter van de Universiteitsraad
uw kenmerk


telefoon

053 - 489 52037

ons kenmerk

S&C/382.862/RvD

fax

053 - 489 4898

datum

4 juni 2008

e-mail

r.vandijk@utwente.nlbijlagen

Information dossier IMBA,Mail voorzitter faculteitsraad MB

onderwerp

instellen nieuwe opleiding “International Master of Business Administration” (IMBA

IMBA is een voor het CROHO nieuwe postacademische masteropleiding, ontwikkeld door de faculteit Management en Bestuur.

IMBA is een opleiding die onder eindverantwoordelijkheid van de UT deels in China (Hunan University), deels in aan de UT wordt verzorgd, voor een Chinese instroom.

Het onderscheidend karakter ten opzichte van de reguliere masteropleiding Business Administration is vooral gelegen in het “cross cultural” karakter van IMBA, waarin de doelgroep stapsgewijs vertrouwd wordt gemaakt met de westerse manier van bedrijfskunde.

Het voor accreditatie benodigde informatiedossier Toets Nieuwe Opleiding is voorbereid en bijgevoegd (bijlage 1).De opleiding heeft al enkele jaren met succes gedraaid, maar de instroom is vervolgens door MB tijdelijk gesloten vanwege de complicaties als gevolg van de Gedragscode Buitenlandse Studenten. Daardoor werd CROHO-registratie ook voor postinitiële opleidingen vereist, wat het indienen van een Toets Nieuwe Opleiding bij de NVAO impliceert. De procedure is dus dezelfde als enkele maanden geleden bij de in Leeuwarden gevestigde postinitiële masteropleiding MEEM is gevolgd.Positief advies is verkregen van de betrokken OLC-BK .

De FR van MB heeft de aanvraag op 3 juni jl. besproken. Daarbij is geen enkele kritische kanttekening gemaakt bij het voornemen en de inhoud van het informatiedossier. De FR zal daarover binnenkort een formeel besluit formuleren en heeft dit spoedshalve per mail bericht, zodat de UR dit tijdig in zijn afwegingen kan betrekken (bijlage 2).

De decaan stemt in met het voorstel. Ook dezerzijds wordt het voorstel gesteund.De instelling van de opleiding IMBA past uitstekend in diverse facultaire en centrale beleidsdocumenten en is te zien als een gedeeltelijke implementatie daarvan. Wij noemen de volgende documenten:

- Instellingsplan: “De UT stelt zich ten doel om in 2010 een breed aanbod aan post-graduate en post-experience onderwijs te hebben gerealiseerd dat nadrukkelijk is gekoppeld aan het profiel van de ondernemende research university. Het aantal studenten zal stijgen met 25% ten opzichte van het academisch jaar 2003/2004.” (…) “Zoals aangegeven in het hoofdstuk onderwijs zal in termen van communicatie doorgegaan worden met de gedifferentieerde doelgroepen aanpak: bachelor- en master-studenten, wo- en hbo-studenten, en Nederlandse-, Europese- en niet-Europese studenten.”

- Nota Diversiteit, Kwaliteit en Groei (2007): China staat opgenomen in de “doellandenlijst” met het oog op instroom in 2007 en 2008.

- Bestuurlijke agenda: “De universiteit zal haar groeiambities echter niet in Nederland alleen kunnen realiseren en heeft daarnaast behoefte aan meer diversiteit in haar instroom, niet in de laatste plaats om minder te zijn overgeleverd aan lokale conjunctuurwisselingen.”

- Strategisch plan faculteit MB: “Bachelor- master- en postgraduate onderwijs op het gebied van bestuurskunde (inclusief Europese Studies), bedrijfskunde, technische bedrijfskunde,

gezondheidswetenschappen, bestuurlijke informatietechnologie aan Nederlandse en

buitenlandse studenten. De faculteit richt zich daarbij op zowel EU- als niet EU-studenten.” (…) “Gelet op de missie en de doelstellingen van de faculteit dient de belangrijke plaats die dit onderwijs al thans inneemt, in de komende jaren nog verder te worden uitgebouwd. Juist de post-graduate opleidingen bieden de mogelijkheid een brug te slaan tussen de externe vraag naar en de beschikbaarheid van kennis, waarbij de ‘levering’ van kennis is afgestemd op de eisen van de kennissamenleving.”.Op grond van het bovenstaande verzoeken wij de UR om instemming met het voornemen tot instelling van de postinitiële masteropleiding IMBA en met toezending van het informatiedossier IMBA aan de NVAO.Namens het College van Bestuur,
Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit