8. Instellingskwaliteitszorg opleidingen UT

Aan de voorzitter van de UniversiteitsraadGeachte voorzitter,Het College van Bestuur hecht grote waarde aan de kwaliteit van de opleidingen aan de Universiteit Twente. Faculteiten doen dat ook en houden zich op facultair niveau bezig met kwaliteitszorg van de opleidingen.


Bij opleidingsvisitaties gaat veel goed. Opleidingen schrijven gedegen zelfevaluaties, commissies beoordelen de meeste facetten als voldoende (voldoen aan basiskwaliteit), het aantal onvoldoendes is erg laag en de UT scoort regelmatig goed en soms zelfs excellent. Vooralsnog is geen van de opleidingen accreditatie onthouden.


Dat betekent niet dat er geen risico’s zijn (geweest) en dat alles goed zal blijven gaan. Investeren in kwaliteit is en blijft noodzakelijk. Het nieuwe accreditatiestelsel, dat uitgaat van een instellingsaudit en dat per januari 2010 ingevoerd zou moeten zijn, en de toenemende verantwoordingsvragen vanuit de accreditatieorganisatie NVAO zijn extra redenen om hier nu aandacht aan te schenken. Om de kwaliteit van opleidingen te borgen, de transparantie te vergroten, de verbeterfunctie goed tot zijn recht te laten komen en om waar nodig tijdig bij te kunnen sturen is een systeem van kwaliteitsborging gewenst (zie ook Nota Onderwijsbeleid 2006 – 2010).


In 2007 zijn al belangrijke stappen gezet om de kwaliteitszorg van de UT-opleidingen op instellingsniveau te borgen: de kwaliteit van de opleidingen is jaarlijks onderwerp van gesprek in de najaarsoverleggen van CvB met faculteitsbesturen, en alle zelfevaluaties, VBI-rapporten en NVAO-besluiten worden in het CvB besproken. Daarnaast bespreekt de Rector Magnificus met ingang van 2008 de afzonderlijke VBI-rapporten met de decaan en de opleidingsdirecteur.


In het besluit over de invoering van een instellingskwaliteitszorgsysteem (IKS) voor de UT-opleidingen (zie bijlage), dat het CvB op 2 juni heeft genomen, worden onder meer deze stappen verankerd. Het IKS heeft als doel de kwaliteit van de opleidingen op instellingsniveau te borgen, onderwijskwaliteit en de verbeterfunctie inzichtelijk te maken en de bureaucratische lasten zo beperkt mogelijk te houden. Het IKS maakt daarvoor gebruik van Mid Term Reviews, najaarsoverleggen en de facultaire systemen van kwaliteitszorg.


Het IKS-voorstel is besproken in het CvB-Decanenoverleg (22 mei) en in het Opleidingsdirecteurenoverleg (27 mei).


Wij vragen de Universiteitsraad om in te stemmen met het besluit van het College van Bestuur dit instellingskwaliteitszorgsysteem voor UT-opleidingen in het najaar van 2008 UT-breed te implementeren.